altinoz.com.tr

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritaları ile İlgili 2020/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

05 Ağustos 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31204

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritaları

GENELGE

2020/10

Ülkemizin, coğrafi konumunun ve son yıllarda yaşanan iklim değişikliği etkilerinin de sonucu olarak afetselliğinin yüksek olması, her yıl önemli miktarda can ve mal kaybına neden olmaktadır. Meydana gelen afetlerin zaman zaman birbirini tetiklemesi ve oluşan zararların artarak devam etmesi, afetlerin bütünleşik olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Afet zararlarının en aza indirilmesinde, afet öncesi tehlike ve risklerin belirlenerek bu risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Risk azaltma çalışmalarının temelini ise afet risklerinin analizi ve değerlendirmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca afet türleri için tehlike ve risklerin belirlenmesi ve haritalanması çalışmaları yürütülmektedir.

Afet tehlike haritaları; afet öncesi, sırası ve sonrası stratejik ve taktik planlama, mekânsal planlama, risk transferi, mühendislik yapılarının yer seçimi ve tasarımı gibi amaçlar için hazırlanmaktadır. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde afet tehlikelerinin belirlenmesi ve haritalanmasında yapılan çalışmanın amacı ve ölçeği önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda ihtiyaçlara binaen, tehlike haritalarının hazırlanması, hazırlanan haritaların aynı platformda tutulması ve ilgilileri ile paylaşılması amacıyla web tabanlı Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAŞ) oluşturulmuş ve 81 ilin kullanımına açılmıştır.

ARAŞ sistemi kullanılarak hazırlanan heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri duyarlılık haritaları ulusal çapta tamamlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Platformları üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulmuştur.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca bahsi geçen afet türlerinin etkilerinin en aza indirilebilmesi amacıyla oluşturulan haritaların, mekânsal planlama, risk azaltma ve mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmaları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş, işlem ve projelerde dikkate alınması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

4 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI