altinoz.com.tr

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2020/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

05 Ağustos 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31204

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı

GENELGE

2020/9

Ulaştırma altyapıları ülkelerin ekonomik gelişimini ve refah seviyesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, toplumun ulaşım anlayışı ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına ve beklentilerin oluşmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu eğilim ve beklentilerin karşılanmasında akıllı ulaşım sistemleri (AUS) önemli bir rol oynamaktadır.

Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren AUS; ulaşımın izlenmesi, analizi ve yönetimi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla teknolojide yaşanan gelişmeler doğrudan AUS’u etkilemekte ve yeni AUS uygulamalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin yanı sıra hızlı kentleşme, araç sayılarındaki artış, artan nüfus ile birlikte toplu taşımaya olan gereksinim ve benzeri gelişmeler AUS alanında hazırlanan ve 25 Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren strateji belgesi ve eki eylem planında güncelleme yapılmasını ihtiyaç haline getirmiştir.

Bu itibarla “İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye’de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi” vizyonuyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı” Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacaktır.

Ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı” kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir.

2015/20 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

4 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI