Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30519

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) B grubu çalışma ruhsatı: Havalimanlarında 5 inci maddede belirtilen hizmet türlerinden ulaşım hizmeti hariç, diğer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapacak hava taşıyıcılarına her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini,”

“d) C grubu çalışma ruhsatı: Havalimanlarında, 5 inci maddede belirtilen hizmet türlerinden temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini yapmak üzere yetkilendirilmiş hava taşıyıcıları haricindeki tüzel kişilere her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini,”

“ğ) Form 4: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği yetki çerçevesinde ilgili yöneticiye verilen yönetici personel onay formunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) C grubu çalışma ruhsatı alan kuruluş, 5 inci maddede belirtilen ikram servis, uçuş operasyon, temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını yapmaya yetkilidir.”

“d) A Grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının ödenmiş sermayeleri 3.000.000 ABD doları karşılığı, C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarından ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti bulunmayanların ödenmiş sermayeleri 200.000 ABD doları karşılığı, C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarından ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti bulunanların ödenmiş sermayeleri ise 500.000 ABD doları karşılığı Türk Lirasından aşağı olamaz. Türk Lirası sermayenin ABD doları karşılığı, sermaye taksitlerinin ödenmiş olduğu günlerdeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır.”

“f) Havalimanı işletmecisine ödeyecekleri hizmet yapabilme hakkı karşılıkları ve yapacakları hizmet sözleşmesinden doğabilecek yükümlülükleri için A grubu çalışma ruhsatı alacak kurum ve kuruluşlar 1.000.000 ABD doları, B ve C grubu çalışma ruhsatı alacak kurum ve kuruluşlar 100.000 ABD doları, ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti de bulunacak şekilde C grubu çalışma ruhsatı alacak kurum ve kuruluşlar ise 250.000 ABD doları, muhtevası ve şekli havalimanı işletmecisi tarafından belirlenecek kati ve süresiz banka teminat mektubunu havalimanı işletmecisine vermek zorundadırlar. Ancak Türk hava taşıyıcılarına yurt dışında benzer yer hizmetlerini yapma hakkı sağlayan veya sağlamayı taahhüt eden ülke taşıyıcılarından söz konusu teminat mektubu karşılıklılık esasları gözetilerek istenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tarifeli sefer yapan yabancı hava taşıyıcıları, 5 inci maddede belirtilen hizmet türlerinden temsil, gözetim ve yönetim, yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, uçak hat bakım, uçuş operasyon ile kargo ve posta hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını B grubu çalışma ruhsatı alarak kendileri için yapmaya yetkilidirler. Ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti bulunacak şekilde B grubu çalışma ruhsatı başvurusunda bulunacak hava taşıyıcılarının, 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B) kapsamında gümrüklü geçici depolama alanı ve/veya antrepo çalışma ruhsatı almış olmaları ve bu işyerlerinin havalimanında hava tarafı-kara tarafı sınırında, hava tarafına direkt çıkışı olan bir konumda bulunması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Havayolu ile seyahat eden yolcuların, bagajlarının ve diğer yüklerinin şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanı arasında ve/veya havalimanından çevre illere ve ilçelere taşınması, ulaşım hizmetini kapsayan A grubu çalışma ruhsatı almış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Havayolu ile seyahat eden yolcu dışındaki kişilerin taşınma hizmetinin, ulaşım hizmetini kapsayan A grubu çalışma ruhsatı almış kuruluşlar dışında başka bir kuruluş tarafından verilmediği havalimanlarında, ulaşım hizmetini kapsayan A grubu çalışma ruhsatı almış kuruluşlarca bu hizmet verilebilir. Hizmetin bu Yönetmelik esaslarına göre verilmesinden, yolcu şikâyetlerini yönetmekten ve kontrolleri yapmaktan, mülkiyeti DHMİ’de olan ve kamu özel işbirliği kapsamında işletilen havalimanlarında DHMİ, diğer havalimanlarında ise 27/10/2016 tarihli ve 29870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında Bakanlıkça sertifikalandırılan havaalanı işletmecisi Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“ğ) Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi veren kuruluşların havaalanlarında görev yapacak özel güvenlik müdürü ve özel güvenlik amirinin, bu hizmeti yurt içinde C grubu uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ruhsatına sahip bir kuruluş veya yurt dışında benzer havacılık güvenliği alanında hizmet veren bir kuruluşta en az 3 yıl çalışmış olması ve bunu aldığı eğitimle Genel Müdürlüğe belgelendirmiş olması şartı aranır. Çalıştırılacak tüm personel 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda öngörülen şartlara tabidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

“n) Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi için müracaatta bulunacak kuruluşlardan 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde bahsedilen personel için istenen kanıtlayıcı belgeler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti bulunacak şekilde C grubu çalışma ruhsatı başvurusunda bulunacak kurum veya kuruluşların, Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B) kapsamında gümrüklü geçici depolama alanı ve/veya antrepo çalışma ruhsatı almış olmaları ve bu işyerlerinin havalimanında hava tarafı-kara tarafı sınırında, hava tarafına direkt çıkışı olan bir konumda bulunması zorunludur. Bu kuruluşlardan sadece geçici depolama ve/veya antrepo yetkisi olanlar, hazırlanmış olan kargo ve postanın uçağa yüklenmek üzere yer hizmeti kuruluşuna teslim edilmesinden kendileri sorumlu olacaktır. Kargo ve postanın, kargo ve posta hizmeti ruhsatına sahip olan kuruluşlardan alınarak, ramp hizmeti ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarına teslim edilmesi ve uçağa yüklenmesi ile uçaktan boşaltılarak ramp hizmeti ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşları tarafından kargo ve posta hizmeti ruhsatına sahip olan kuruluşlara teslim edilmesi sırasında, hizmetin sorunsuz şekilde yerine getirilmesinden ilgili hava taşıyıcısı sorumludur. Hava taşıyıcısı yer hizmetleri kuruluşlarıyla yapacağı anlaşmalar kapsamında bu konuda her türlü tedbiri almak zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) A grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, kargo ve posta hizmeti için C grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, birden fazla havalimanında ikram servis hizmeti için C grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, toplam yirmi personeli olan ve en az beş havalimanında C grubu temsil, gözetim ve yönetim çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar;

1) Çalışma ruhsatı aldığı her havalimanını kapsayacak şekilde, bir kalite yönetim sistemi kurar, uygular ve sürekliliğini sağlar.

2) Bu sistemi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirir ve faaliyetleri süresince bunu muhafaza eder.

3) Kalite yönetim sisteminden sorumlu bir yönetici belirler ve onaylanmak üzere form 4 belgesi ile birlikte Genel Müdürlüğe sunar. Belirlenecek kalite sorumlusu, A grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, kargo ve posta hizmeti için C grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar ve birden fazla havalimanında ikram servis hizmeti veren kuruluşlarda işletmenin faaliyet alanında en az beş yıl, kalite alanında üç yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelendirir. C grubu temsil, gözetim ve yönetim çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşunda ise işletmenin faaliyet alanında en az üç yıl tecrübeye ve kalite alanında eğitime sahip olduğunu belgelendirir. Kaliteden sorumlu yönetici, form 4 onayı olmadan görev yapamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/8/2016 29810
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/6/2017

30099

Bu Yazıyı Paylaşın