altinoz.com.tr

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/36)

10 Eylül 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31594

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/8/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)’nin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sadece 2021 yılı destekleme dönemi için; bu Tebliğde belirtilen şartları sağlayan ve Marmara Denizine kıyısı olan illere (Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova) kayıtlı  olup Marmara Denizinde balıkçılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin bir örneği Ek-3’te yer alan 2020-2021 balıkçılık sezonunda Marmara Denizinde (İstanbul ve Çanakkale Boğazları dâhil) avcılık yaptıklarına dair taahhütnameyi destekleme başvurusu esnasında ibraz etmeleri halinde, adı geçen illere kayıtlı balıkçı gemisi sahiplerine, her gemi için belirlenen birim destek tutarının iki katı ödeme yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 27/8/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ek-3

TAAHHÜTNAME

Aşağıda bilgileri verilen balıkçı gemisinin sahibiyim/ortağıyım. Tarım ve Orman Bakanlığının “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)” kapsamında; 2020-2021 balıkçılık sezonunda Marmara Denizinde (İstanbul ve Çanakkale Boğazları dâhil) avcılık yaptığımı beyan ve taahhüt ediyorum.

                                                                                                                   …./…./2021

                                                                                                                  Adı ve Soyadı

                                                                                                                        İmzası

GEMİ BİLGİLERİ:

Gemi Adı                                                                          :

Gemi Ruhsat Kod Numarası                                             :

Gemi Filo Kayıt Numarası                                                :

Gemi Sahibinin/Yetkilisinin T.C. Kimlik Numarası         :

(Tüzel kişi ise) Vergi Numarası                                        :