Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

26 Eylül 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31965

Fenerbahçe Üniversitesinden:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile İngilizce hazırlık programına öğrenci kabul, kayıt, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Fenerbahçe Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bünyesinde yürütülen diplomalı eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Birim: Fenerbahçe Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
 2. b)Birim kurulu: Fenerbahçe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını,
 3. c) Birim yöneticisi: Fenerbahçe Üniversitesi bünyesindeki fakültelerde dekanları, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında müdürleri,

ç) Birim yönetim kurulu: Fenerbahçe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

 1. d) Bölüm başkanı: Fenerbahçe Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,
 2. e) Çift ana dal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
 3. f) Danışman: Öğrencilerin Fenerbahçe Üniversitesindeki eğitim ve öğrenimleriyle ilgilenmek üzere görevlendirilen akademik personeli,
 4. g) Değişim programları: Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol çerçevesinde yürütülen programları,

ğ) GNO: Genel not ortalamasını,

 1. h) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ilelaboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısından oluşan, ulusal/yerel kredisini,

ı) Mütevelli Heyeti: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

 1. i) Mütevelli Heyeti Başkanı: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
 2. j) OİS: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci İşleri Sistemini,
 3. k) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıralaboratuvar, atölye, klinik uygulaması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı ifade eden Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) değerini,
 4. l) ÖİD: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,
 5. m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
 6. n) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
 7. o) Program: Ön lisans veya lisans düzeyinde diploma veren programları,

ö) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

 1. p) Seçimlik ders: Zorunlu dersler dışındaki dersleri,
 2. r) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,
 3. s) Süren çalışma: Yarıyıl/yıl boyunca devam eden, ölçme ve değerlendirmesi yarıyıl/yılsonu değerlendirme dönemi sonuna kadar sürebilecek çalışmayı,

ş) Uluslararası ortak ön lisans/lisans programı: İlgili bilim kurulunun kararı, Senatonun önerisi ve YÖK’ün onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla imzalanan protokol çerçevesinde açılan programı,

 1. t) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,
 2. u) Üniversite Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ü) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları taşıması kaydıyla Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamını taşımayan, diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılığında sertifika verilen programı,

 1. v) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
 2. y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtları

Programların kontenjanları ve öğrenci kabulü

MADDE 5- (1) Programların kontenjanları, Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetinin kararı ve YÖK’ün onayı ile belirlenir.

(2) Programlara;

 1. a) ÖSYM tarafından yerleştirilenler,
 2. b) Özel yetenek sınavında başarılı olanlar,
 3. c) Yurt dışı öğrenci kontenjanından kabul edilenler,

ç) Yatay geçiş başvurusu kabul edilenler,

 1. d) Özel öğrenci ve değişim programları kapsamında başvurusu kabul edilenler,
 2. e) YÖK tarafından alınmış özel kararlar ile yerleştirilenler,

kaydedilir.

(3) ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan yerleştirmeler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler, ilgili mevzuata, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Yatay geçiş, dikey geçiş, intibak, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 6- (1) Yatay geçiş, dikey geçiş, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması, intibak, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemler, ilgili mevzuata, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 7- (1) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen bir öğrencinin işlemleri, değişim programı çerçevesinde imzalanmış olan anlaşmaya ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Çift ana dal ve yan dal programları

MADDE 8- (1) Çift ana dal ve yan dal programları, ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversitenin diğer düzenlemelerine göre yürütülür.

Misafir öğrenci

MADDE 9- (1) En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Öğrenim ücreti

MADDE 10- (1) Üniversitede öğretim ücrete tabidir. Bütün programlarda öğrenim ücretlerine ilişkin usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu durumdaki öğrenci, öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Tam burslu öğrenciler bu hükmün dışındadır. Burslara ilişkin diğer işlemler Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

(3) Öğrenci, normal öğrenim süresince sorumlu olduğu yarıyılın AKTS ve/veya kredi yükünün altında ders alması hâlinde, yıllık öğrenim ücretini tam olarak öder.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin AKTS ve/veya kredi ücreti, yıllık öğrenim ücretinden fazla olamaz. Bu durumda eğitim-öğretim yılı için belirlenen öğrenim ücreti alınır.

(5) Öğrenim ücretlerinin ve ders saati ücretlerinin hesaplanmasında AKTS ve/veya kredi verilerinin hangisinin ne ölçüde dikkate alınacağına dair usul ve esasları Mütevelli Heyeti belirler.

(6) Üniversiteye kayıt yaptırılan yıl dikkate alınarak kayıtlı olduğu programı normal eğitim süresinde tamamlayamayan öğrenci, alacağı dersler için Mütevelli Heyetinin o yıl için AKTS ve/veya kredi başına belirlediği öğrenim ücretini öder. Öğrencinin alacağı dersler için ödeyeceği toplam ücretin cari yılın öğrenim ücretini geçmesi durumunda cari yılın öğrenim ücreti uygulanır.

(7) Çift ana dal ve yan dal öğrencileri, ana dal programlarının normal öğrenim süreleri içerisinde ana dal programı için ödedikleri öğrenim ücretine ilave olarak öğrenim ücreti ödemezler. Çift ana dal veya yan dal programını kayıtlı olduğu ana dalın normal öğrenim süresi ve ilave bir yıl içerisinde tamamlayamayan öğrenciler alacakları dersler için Mütevelli Heyeti tarafından AKTS ve/veya kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(8) Öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenileyen öğrencilere, herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılma ve ilişiğinin kesilmesi durumunda Mütevelli Heyetince belirlenen süreler ve oranlarda öğrenim ücreti iadesi yapılır.

(9) Üniversiteye kabul edilen özel ve misafir öğrencilerin kayıtlı oldukları derslerin AKTS ve/veya kredi başına belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

(10) Üniversite öğrencileri, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları yarıyıllarda öğrenim ücretlerinin tamamını Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(11) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretleri iade edilmez.

(12) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları için ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında öğrenim ücretine tabidir. Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(13) Burslar ile ilgili esaslar Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

Yeni kayıt

MADDE 11- (1) Öğrenci, Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan öğrencinin kaydı yapılmaz.

(2) Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen takvime uygun olarak Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde ÖİD tarafından yapılır.

(3) Kesin kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan, bu şartları sonradan kaybeden, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 12- (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde OİS üzerinden her yarıyıl kayıt yeniler ve ders kaydı yaptırır.

(2) Kayıt yenileyen öğrenci, geçmiş yarıyılların dersleri öncelikli olmak üzere, ders seçimini yapar ve danışmanın onayı ile kesin ders kaydını yaptırır.

(3) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı ve ders ekleme/bırakma süreleri içerisinde yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez. Öğrencilik haklarından faydalanamaz. Bu süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(4) Bir öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren ön koşullu dersler hariç olmak üzere, danışmanın onayını almak koşulu ile her yarıyıl kaydolduğu derslerden en çok iki tanesini bırakabilir ve bu derslerin yerine yeni dersler alabilir.

(5) Önceki yarıyıllardaki dersleri tekrarlamak mecburiyetinde olan bir öğrenci, bu dersleri kayıt olduğu yarıyılda alması gereken derslerle birlikte alır ancak öğrencinin bu şekilde alabileceği derslerin toplam AKTS değeri en fazla 45 olur.

(6) GNO’su en az 3,00 olan öğrenci, kayıt yaptıracağı yarıyıldaki toplam AKTS değerinin 45’i aşmaması şartıyla üst sınıflardan derslere danışman onayıyla kaydolabilir. Üst sınıflardan alınan derslerin başarı notları, genel not ortalamasına dâhil edilir. Üst sınıflardan ders almaya ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından, mali hükümler ise Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(7) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda alacağı dersleri danışmanına onaylatarak OİS üzerinden ders kayıt işlemini tamamlar. Kayıt yenileme ve ders kaydı ile ilgili işlemleri yürütmede öncelikli sorumluluk öğrenciye aittir.

(8) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı hâlde staj çalışmasını/klinik uygulamasını ve benzeri bir çalışmayı tamamlamayan öğrenci, yaz okulu hariç olmak üzere bu çalışması devam ettiği sürece kaydını yeniler.

(9) Kayıt yenilemenin yapılmadığı yarıyıllar da azami öğrenim süresinden sayılır.

(10) Azami öğrenim süreleri içerisinde; ön lisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün onayı ile ilişikleri kesilebilir.

(11) Değişim programlarına katılan bir öğrencinin kayıt yenileme işlemi, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(12) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce hazırlık programına devam eden ve güz yarıyılı sonunda İngilizce dil yeterlilik koşullarını yerine getiren öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına devam eden öğrenciler, hazırlık programından vazgeçmeleri hâlinde isterlerse öğrenim görecekleri programın bahar yarıyılında açılmış olan derslerine kayıt yaptırabilirler. Bu duruma ilişkin öğrenim ücreti Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir.

(13) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına katılan öğrenciler, istedikleri takdirde hazırlık programı sonundaki yaz okulu döneminde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programının ilk yılı derslerinden ders alabilirler.

Dersten çekilme

MADDE 13- (1) Öğrenciler, ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra akademik takvimde belirtilen son tarihe kadar, kayıt oldukları dersten danışmanın görüşü ile çekilebilirler. Dersten çekilen öğrencilere “W” harf notu verilir. Öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok iki, lisans programlarında en çok dört dersten çekilmek mümkündür.

(2) Dersten çekilme işlemlerinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(3) Dersten çekilme sonucunda bir yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı üçün altına düşemez.

(4) Öğrenciler çekildikleri ders yerine aynı yarıyılda bir başka dersi seçemezler.

(5) İngilizce hazırlık programı öğrencileri ile birinci sınıf öğrencileri derslerden çekilme işlemi yapamazlar. Yaz okulunda dersten çekilme işlemi yapılmaz.

Kayıtların tutulması

MADDE 14- (1) Öğrencilerin öğrenim durumlarının sonraki yıllarda da izlenebilmesi amacıyla Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından gerekli arşivleme çalışması yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 15- (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan programlar dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak değişim programları ile gelen öğrenciler birim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile Üniversitedeki öğretim dillerinden birinde öğrenim görebilir.

Öğretim esasları

MADDE 16- (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür. Ders planında yer alacak dersler, programdan çıkarılacak dersler ve bunların yerine intibakı yapılacak dersler birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Üniversitede birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim modellerinin yanı sıra teknolojik gelişmelerin imkân verdiği yöntemlerle öğretim yapılabilir.

(3) Ders planları; Üniversitenin kurumsal öğrenme çıktıları, programların özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenim yaklaşımı esas alınarak, ön lisans programları için Türkiye Yüksek Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi beşinci, lisans programları için altıncı düzey yeterlilik tanımları ile Temel Alan Yeterlilik tanımları ve kredi aralıkları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ilgili programı başarı ile tamamladıkları zaman kazanmış olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri açık bir şekilde belirtilerek tasarlanır ve güncellenir.

(4) Ders planları, ilgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kazanımları, ders ve laboratuvar, ödev, proje, uygulama, atölye, staj, seminer, klinik uygulaması, tez, teknik gezi ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktıları, öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne dayalı olarak tasarlanır ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS değeri olacak şekilde gerçekleştirilir.

(5) Ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış testleri, tamamlamalı testler, eşleştirmeli testler, sözlü sınavlar, açık uçlu yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar ve benzeri teknikleri içerebileceği gibi gözlem, mülakat, anekdot kaydı, kontrol listesi, rubrik (dereceli puanlama ölçeği), portfolyo (kişisel gelişim dosyası), akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, performans değerlendirmesi ve proje/ürün/eser değerlendirme gibi alternatif ölçme ve değerlendirme araç ve tekniklerini de içerebilir.

(6) Sınavların değerlendirilmesi sırasında kullanılan değerlendirme tekniklerinin ve puanlamanın genel olarak açıklandığı cevap anahtarı ve/veya değerlendirme kriterleri sınav uygulanmadan önce hazırlanır. Sınav uygulandıktan sonra detaylı cevap anahtarı ve/veya değerlendirme kriterleri öğrencilerle paylaşılır.

(7) Ders planlarında yer alan derslerin AKTS değerleri, bir öğrencinin tüm eğitim-öğretim etkinliklerine ayırabileceği haftalık azami süre 45 saat ve bir eğitim-öğretim yarıyılındaki tüm eğitim-öğretim etkinlikleri için ayrılan süre 70 iş günü veya yarıyıl sonu sınav süreleri hariç 14 hafta kabul edilerek 1 AKTS değeri 25 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde hesaplanmıştır.

(8) Örgün eğitim-öğretim programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen dersler, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, Senatoca belirlenen esaslara göre tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Öğretim yılı, yaz okulu ve akademik takvim

MADDE 17- (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az 70 iş gününü (14 haftayı) kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(2) Senatonun kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ders dönemi ve bunu takip eden sınav döneminden oluşur. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin ilgili yarıyıldaki toplam saatine eşittir. Yaz okulunun süresi ders ve sınav dönemi olmak üzere azami sekiz haftadır. Yaz okulundan ders almak zorunlu değildir. Yaz okulu, normal öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(3) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik takvimde gösterilir. Akademik takvim Rektörün teklifi ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır. Senato, sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla acil durumlarda akademik takvimde kısmi değişiklikler yapma konusunda Rektöre yetki devrinde bulunabilir.

(4) Birimlerin önerisi ve Senatonun kararına istinaden bazı dersler, laboratuvar, stüdyo, atölye ve benzeri uygulamalar ile sınavlar hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Öğrenim süresi

MADDE 18- (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık ön lisans programları için dört yıl, dört yıllık lisans programları için yedi yıl, beş yıllık lisans programları için sekiz yıl ve altı yıllık lisans programları için dokuz yıldır. Kayıtlı olduğu programdan bu sürelerin sonunda mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullar çerçevesinde ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaz ancak öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğrenim süresi ve azami öğrenim süresi sonunda tanınacak ek sınav haklarına ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.

(3) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı ek ders/dersler için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

(4) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhildir.

(5) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) Üniversite içinden ve Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla eş değer programlara kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki programda geçirdikleri süreler azami öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(7) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, geçiş yaptıkları programa intibakları sonrasında intibak edildikleri yıl veya yarıyılın süreleri, programın azami süresinden çıkartılarak hesaplanır.

Kredi ve not transferi

MADDE 19- (1) Kredi ve not transfer talebinde bulunan bir öğrenci, Üniversiteye kesin kayıt yaptırdığı ilk yarıyıl, ders kayıt döneminde kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birim sekreterliğine teslim eder. Öğrenci belirtilen süre sonrasında kredi ve not transfer talebinde bulunamaz. Birim yönetim kurulu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin kredi ve not transferlerine ilişkin taleplerini tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlar. Bu karar sonrası öğrenciler muaf olunan dersi/dersleri Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

(2) Değişim programlarıyla yurt içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumuna giden, yatay veya dikey geçiş yapan ya da çift ana dal programında öğrenimine devam eden bir öğrencinin kredi ve not transferi ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.

(3) Dikey geçiş ile yerleşen bir öğrencinin GNO’su, ön lisans programından alınan ve lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden hesaplanır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 20- (1) Üniversite diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer bir yükseköğretim kurumunda verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak alması, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili birim yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konuda işlemler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde en fazla iki yarıyıl izin verilir ve ders yükü her bir yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen normal ders yükünü aşamaz. Yaz okulunda alınan dersler izin verilen yarıyıl hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda alabileceği ders yükünün üzerine çıkamaz.

(3) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılacak olanlar, bunların kredi, AKTS ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(4) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan yarıyıllar, öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim programları ve dersler

MADDE 21- (1) Öğretim programları, ilgili programdan mezun olabilmek için başarı ile tamamlanması gereken teorik ders, laboratuvar, uygulama, tez, proje, staj, klinik uygulama ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Her diploma programının ders planında yer alacak teorik, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri derslerin kredi ve AKTS değerleri, bölüm başkanlığınca birim kuruluna önerilir. Program, birim kurulunda kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Öğretim programında yer alan dersler; zorunlu ve seçimlik olmak üzere gruplara ve alt gruplara ayrılabilir. Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Öğrenciler, seçmeli dersleri ilgilerine ve danışmanların önerilerine göre kontenjan dâhilinde kendileri belirler. Belirlenen bu dersler danışman onayı ile geçerlik kazanır.

(4) Seçimlik dersler alt gruplara ayrılarak tüm ders planının %25’lik kredi ve/veya AKTS değerini kapsayabilir.

(5) Ders, laboratuvar, uygulama ve benzeri faaliyetlerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, haftalık süreleri, kredi/AKTS değeri ve varsa koşulları birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(6) Bir derse kayıt olabilmek için daha önce başarılmış olması gereken ders ön koşullu derstir. Ön koşullu dersler ilgili bölüm başkanlığı tarafından birim kuruluna önerilir ve kurulun kararı Senato onayından sonra kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim programında belirtilir. Ön koşullu ders uygulamasının başlatılmasına ilişkin kararlar, başka bir hüküm bulunmadıkça bir sonraki akademik yılda yürürlüğe girer.

(7) Staj çalışmaları, klinik uygulamalar, mezuniyet projesi, bitirme çalışması ve benzeri süren çalışmalar birimler tarafından, her programın özelliğine göre hazırlanan esaslara göre yürütülür.

Yabancı dil öğretimi

MADDE 22- (1) Yabancı dilde öğretim ve yabancı dil öğretimi esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin, yabancı dilde öğretim yapılan veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programa başlayabilmesi için Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yeterlik sınavını başarması veya ilgili dilde olmak kaydıyla YÖK/ÖSYM/Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden Senatoca belirlenen puanı alması ya da yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek en geç iki yıl içinde başarılı olması gerekir. Öğrencilerin hangi düzeyde eğitim görecekleri Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan seviye tespit sınavı ile belirlenir.

(3) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olur. Hazırlık sınıfında birinci yarıyıl sonunda yapılacak yeterlik sınavında başarılı olan ya da ikinci fıkrada belirtilen yabancı dil sınavlarından birinde Senatoca yeterli görülen puanı alan bir öğrenci, ikinci yarıyılda yerleştirildiği programda okumaya hak kazanır. Yabancı dil hazırlık süresi azami iki yıl olup bu süre program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılmaz. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki öğrencinin ikinci yılın sonunda da başarısız olması hâlinde kaydı silinir. Ancak bu durumdaki bir öğrenci, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara ilgili mevzuata uygun olarak yerleştirilebilir.

(4) Üniversitenin Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan bir öğrenci, istediği takdirde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu durumdaki öğrencilerden hazırlık sınıfı öğrenim ücreti alınır. Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre öğrenim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandıkları programa devam ederler.

(5) Yabancı dil öğretimine ilişkin diğer hususlar 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına uygun olarak yapılır.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen Türkçe bilmeyen öğrencilerin öğrenimlerine başlayabilmeleri için “TÖMER B2” veya eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Öğrenciler, Türkçe dil seviyelerini Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yapacağı seviye tespit sınavından veya Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumlarından ya da Yunus Emre Enstitüsünden alacakları dil belgeleri ile ispatlamalıdırlar. B2 dil seviyesine sahip olmayanlar, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe hazırlık sınıfına başlatılırlar. Bu durumdaki öğrencilerden hazırlık sınıfı öğrenim ücreti alınır. Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(7) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler ile özel öğrenciler hakkında da uygulanır.

Danışmanlık

MADDE 23- (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm/program başkanlığınca, bölümün öğretim elemanları arasından birinci yarıyıl ders kayıtları öncesinde bir danışman atanır.

(2) Danışman, öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, mesleki gelişimi, kariyeri ve ders seçimi konularında bilgilendirir ve ders durumunu öğrenci ile birlikte değerlendirerek öğrencinin ders seçimine onay verir.

(3) Danışman, ders kayıt dönemi ve ders ekleme/çıkarma haftası süresince haftalık programını ve ofisinde bulunacağı saatleri ilan eder. Geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bölüm başkanlığına bildirir ve öğrencilere OİS üzerinden duyurur. Bölüm başkanı gerekli görmesi hâlinde danışman hocanın yerine başka bir öğretim elemanını geçici olarak görevlendirebilir.

(4) Danışman, öğrencilerin öğrenimleri süresince akademik başarı durumunu takip eden, öğrencinin başarısını ve gelişimini destekleyen, akademik birimler ve öğretim elemanlarıyla koordinasyon içerisinde çalışan ve danışmanlık yaptığı öğrencisi ile her yarıyıl ders kayıt dönemi hariç en az bir kez görüşen öğretim elemanıdır.

Stajlar ve klinik uygulamalar

MADDE 24- (1) Staj ve klinik uygulamalar; öğrenciyi kabul eden kamu kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör işletmeleri veya uluslararası kuruluşlarda Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Derslere devam

MADDE 25- (1) Öğrencinin derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmesi zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ve öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ilgili öğretim elemanının sorumluluğundadır. Devam zorunluluğu teorik dersler için en az %70 ve uygulamalı dersler ile İngilizce hazırlık programı dersleri için en az %80’dir. Kayıtlı olduğu dersten “A” harf notu alıp başarısız olarak ders tekrarı yapmak zorunda olan öğrenci için de bu şartlar uygulanır. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen bir öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu durumdaki öğrencilerin listesi, derslerin bitiminden önce son hafta içerisinde OİS’te ilan edilir. “FF”, “FD”, “U” ve not yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapan bir öğrencide yarıyıl içi ve yarıyıl sonu ölçme ve değerlendirme gerekliliklerini yerine getirmek, uygulamalı derslerde uygulamalara katılmak şartıyla devam mecburiyeti aranmaz.

(2) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, ilgili sınavlara ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(3) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan, süren çalışma niteliğinde olan ve belli bir süreç sonunda teslim içeren stüdyo dersleri, uygulamalı dersler, staj, klinik uygulama, proje dersleri, bitirme projesi/tez gibi çalışmalarda devam gerektiren faaliyetler dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından tespit edilir, ilgili birimin önerisi ve Senatonun kabulü ile belirlenir.

(4) Uzaktan öğretim yöntemleri ile verilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve yarıyılın ilk haftasında ilan edilir.

(5) Senato tarafından belirlenen esaslara göre sağlık raporu alan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile spor, kültür, sanat ve bilimsel faaliyetler ile yarışmalar gibi etkinliklerde fakülte ve/veya Üniversite tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Her durumda devamsızlık ve/veya izin toplamı, toplam ders saatinin %50’sini geçemez.

(6) Zorunlu İngilizce hazırlık programında okuyan ve başarısız olan öğrenciler, hazırlık programını tekrarladıklarında derslere devam şartını yerine getirmek zorundadırlar.

Sınavlar

MADDE 26- (1) Sınavlar; yarıyıl içi/yıl içi sınavları, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı, muafiyet sınavı, mazeret sınavı, üç ders sınavları, ek sınav, not yükseltme sınavı ve özel yetenek sınavından oluşur. Yaz okulu dâhil yarıyıl sonlarında bütünleme sınavları düzenlenmez. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Yarıyıl içi/yıl içi sınavı: Her bir dersten, en az bir yarıyıl içi/yıl içi sınavı yapılır. Süren çalışma niteliğinde olan ve yarıyıl/yıl süresince devam eden proje, bitirme ödevi,laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi/yıl içi değerlendirmeleri bu sınavın yerine geçebilir. Süren çalışma niteliğinde olan bu tür çalışmalar için ilgili birim kurul kararları ile yarıyıl/yıl içi sınavları yapılmayabilir. Kısa sınav, ödev, sunum gibi diğer yarıyıl içi/yıl içi ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden duyurusu yapılarak veya yapılmadan, ilgili öğretim elemanının uygun gördüğü zamanlarda yapılır.
 2. b) Yarıyıl sonu/yıl sonusınavı: Dersin tamamlandığı yarıyılın/yılın sonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl sonu/yıl sonusınavına girerler. Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girmeyen veya yarıyıl sonu/yıl sonu sınavından 100 puan üzerinden 50 puanın altında puan alan öğrenciler başarısız sayılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar yarıyıl/yıl süresince devam ediyorsa “süren çalışma” olarak kabul edilir ve bu tür çalışmalara bağlı olarak yapılan ölçme değerlendirmeler de yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı yerine geçebilir.
 3. c) Muafiyet sınavı: Belirli dersler için yarıyıl başında muafiyet sınavı yapılabilir. Muafiyet sınavı, ilan edilen tarihlerde başvuruda bulunan öğrenciler için Üniversitenin ilgili düzenleme ve kararlarına göre yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutulur.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle yarıyıl içi ve/veya yarıyıl sonu sınavına/sınavlarına giremeyen ve mazeretleri birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını, birim yönetim kurulunun akademik takvime uygun olarak tespit edeceği tarihte kullanırlar. Yarıyıl içi sınavların mazeret sınavı yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce yapılır. Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en geç sınavların bitimini takip eden 3 iş günü içinde bağlı bulunduğu birime dilekçe ekinde verir.

 1. d) Üç ders sınavları: Mezuniyet için gerekli şartları sağlamış olduğu hâlde en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bu dersler için sınav hakkı tanınır. Bu sınavlara giren öğrencinin, o derslere ilişkin başarı durumu sadece bu sınavlardan aldığı notlara göre belirlenir. Bu tür öğrenciler; staj, klinik uygulama, proje gibi yükümlülüklerini tamamladıkları takdirde üç ders sınavlarına girebilir. Üç ders sınavları bir akademik yıl içerisinde güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulu dönemi sonunda yarıyıl sonu sınavlarından sonra düzenlenir. Üç ders sınavlarına ilişkin mali hükümler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
 2. e) Ek sınav: Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden aşağıda belirtilen şartları taşıyanlara, Senato tarafından belirlenen esaslar ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mali hükümler çerçevesinde ek sınav hakkı verilebilir:

1) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde GNO’su 2,00’ın altında olması dolayısıyla Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ihtimali olan öğrenciler.

2) Hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine uygun olarak yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ihtimali olan öğrenciler.

 1. f) Özel yetenek sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine ve Üniversitenin ilgili düzenlemelerine uygun olarak özel yetenekle öğrenci alan veya ders planında özel yetenek gerektiren dersler bulunan birimlerin, birim kurullarınca belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
 2. g) Not yükseltme sınavı: Tüm derslerden başarılı olmuş ancak mezuniyet için gerekli şart olan en az 2,00GNO’yusağlayamayan öğrencilere GNO’larını en az 2,00 veya üzerine yükseltmeleri için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile seçecekleri en fazla bir dersten güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulu dönemi sonunda yarıyıl sonu sınavlarından sonra bir sınav hakkı tanınır. Not yükseltme sınavında alınan not dersin nihai notu olarak transkripte işlenir. Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı hâlde 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciler takip eden yarıyıl sonu sınavları sonrasında istedikleri bir dersten not yükseltme sınavına tekrar girebilirler. Staj, klinik uygulama, proje gibi yükümlülükleri olan derslerden not yükseltme sınavına girilemez. Not yükseltme sınavına ilişkin mali hükümler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları eş zamanlı yapılabilir. Bu derslerin değerlendirilmesi ise her ders için ayrı ayrı yapılabileceği gibi bazı veya tüm dersler için Senato kararı ile ortak yapılabilir.

(3) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle ilgili birim yönetimlerince saklanır, ikinci yılın sonunda imha edilir.

(4) Sınava girmeye hakkı olmadığı hâlde sınava giren öğrencilerin sınav notları geçersiz sayılır.

(5) Sınavlar, ilgili birimler tarafından belirlenen ve duyurulan sınav uygulama esaslarına göre yapılır. Öğrenciler; sınav salonunda, sınav yeri ve çevresinde sınav görevlileri tarafından yönetilen sınav düzenine uymak zorundadırlar. Hangi mazeretle olursa olsun sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını engelleyen veya geciktiren, sınavın sağlıklı yapılmasını zorlaştıran tutum ve davranışta bulunan öğrenciler sınava alınmaz veya sınavda tutulmaz. Bu öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Başarı notları ve katsayıları

MADDE 27- (1) Başarı notu; o derse ait yarıyıl içi/yıl içi sınavlar, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, sunum, süren çalışma, proje, atölye, seminer, derse devam, derse katılım, laboratuvar, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, gösterim ve benzeri yarıyıl içi/yıl içi ölçme değerlendirmelerinden uygun olanlarının yanı sıra yarıyıl sonu/yıl sonu ölçme değerlendirmesi ile belirlenir.

(2) Her yarıyılın/yılın başlangıcından iki hafta önce o yarıyılda/yılda açılacak derslere ilişkin yarıyıl içi/yıl içi ölçme değerlendirmelerinin türü, sayısı ve dersin başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağı ve yarıyıl sonu/yıl sonu ölçme değerlendirmesine ait diğer şartlar dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir, ders izlencesi ile OİS’te tanımlanır ve öğrencilere eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında duyurulur.

(3) Bir dersin başarı notu yarıyıl/yıl içi ölçme değerlendirmelerinin ve yarıyıl sonu/yılsonu ölçme değerlendirmelerinin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Toplam başarı oranının %50’si yarıyıl/yıl içi ölçme değerlendirmelerinin oranı, diğer %50’si ise yarıyıl sonu/yıl sonu ölçme değerlendirmelerinin oranıdır.

(4) Başarı notları harflerle ifade edilir. Başarı notları, 100’lük not aralığı ve bunların katsayı değerleri aşağıda gösterilmiştir:

Ön Lisans / Lisans Harfli Başarı Notu Not Aralığı Başarı Katsayısı
Mükemmel AA 90-100 4,00
Pekiyi BA 85-89 3,50
BB 80-84 3,00
İyi CB 70-79 2,70
CC 60-69 2,00
Geçer DC 55-59 1,50
DD 50-54 1,00
Başarısız FD 40-49 0,50
FF 0-39 0,00
Devamsız A 0,00
Başarılı S
Başarısız U
Dersten Çekilmiş W
Eksik I
Sorumlu Değil / Muaf E
Ders Devam Ediyor P
Tekrar R
Kredisiz Ders N
Mazeretli M
Kaldırıldı K
Transfer T

(5) Bir dersten “AA”, “BA”, “BB”, “CB”, “CC”, “DC”, “DD”, “S”, “E” harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(6) Bir dersten “FD”, “FF”, “U”, “A” harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Dersin devam yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrencilerin “A” harf notu, not ortalamaları hesabında “FF” harf notu işlemi görür.

(7) Öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde dersten çekilmesi durumunda öğrencinin çekildiği dersleri transkriptinde tanımlamak için “W” harf notu kullanılır.

(8) Değerlendirme süreci tamamlanmamış, harf notu girilmemiş olan ders için geçici olarak “I” harf notu verilir. Süresi içerisinde dönüştürülmeyen “I” harf notu ilişkili olduğu ders için “FF” harf notuna dönüştürülür.

(9) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış veya değişim programlarına katılmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eş değerliği kabul edilenlere harf notu verilir.

(10) Staj, klinik uygulama ve benzeri çalışmalar kredisiz ise öğrencinin başarı durumuna göre “S” veya “U” harf notundan biri verilir, kredili ise öğrencinin başarı durumuna göre “AA”- “FF” arasındaki harf notlarından biri verilir.

(11) Yarıyıl sonunda en az 24 AKTS değerinde dersten geçer not almak ve başarısız bir dersi olmamak koşuluyla GNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler “onur öğrencisi”; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise “yüksek onur öğrencisi” olarak nitelendirilir. Bu niteleme öğrencinin transkriptinde belirtilir. Ayrıca bu öğrencilere mezuniyetlerinde “onur” veya “yüksek onur” belgesi verilir. Onur ve yüksek onur belgesi ana dal programından mezuniyete hak kazanıldığında verilir, çift ana dal programı mezuniyeti için onur ve yüksek onur belgesi verilmez. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası almış olan öğrenciler için onur veya yüksek onur belgesi düzenlenmez.

Notların ilan edilmesi

MADDE 28- (1) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine yönelik yarıyıl içi ve yarıyıl sonu bütün çalışma sonuçlarını OİS üzerinden ilan etmekle yükümlüdürler.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu başarı listesi OİS’in öğretim elemanlarına açık olduğu süre içinde verilerek kesinleşir ve akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim elemanı tarafından ilgili birime teslim edilir.

Notlara itiraz

MADDE 29- (1) Notlara itiraz, sınav sonuçlarının OİS sayfasında ilanını izleyen 3 iş günü içinde öğrencinin kaydının bulunduğu birime yazılı başvuru ile yapılır. Bu süreyi geçirenler itiraz hakkını kaybetmiş olur. İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 3 iş günü içinde incelenir; sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birim yönetimine bildirilir. İlgili birim yöneticisi gerektiğinde, sınav kâğıdının incelenmesi için dersin öğretim elemanı ve ilgili iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 10 gün içinde sonuçlandırır. İtiraz sonucu ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak ÖİD’e bildirilir ve ayrıca 3 iş günü içinde itirazda bulunan öğrenciye duyurulur. Bildirimler için ayrıca tebligat yapılmaz.

Not ortalamaları

MADDE 30- (1) Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO ile belirlenir.

(2) Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin AKTS değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir yarıyılda harf notu oluşan dersler için yapılırsa YNO; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programına başlamasından itibaren harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren öğrencinin GNO’su, önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Not ortalaması hesaplanırken tekrar edilen zorunlu dersin en son not ve AKTS değeri; seçmeli bir dersin tekrar veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu ve AKTS değeri esas alınır.

(5) Not ortalamalarının hesaplanmasında “AA”dan “FF”ye kadar olan notlar hesaba katılır. GNO’nun hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan not dikkate alınır.

(6) Öğrencinin başarılı sayılması için GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları dikkate alınarak hesaplanır.

(7) Her yarıyıl sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye OİS üzerinden akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Ders tekrarı

MADDE 31- (1) Öğrenciler “FD”, “FF”, “U” ve “A” harf notu aldıkları dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar almak zorundadırlar. Öğrenciler çekildikleri dersler zorunlu dersler kapsamında ise bu dersleri de açıldıkları ilk yarıyılda tekrar almak zorundadırlar.

(2) Başarı sağlanamayan seçimlik dersin yerine programda yer alan başka bir seçimlik ders alınabilir.

(3) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla daha önceki yarıyıllarda aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Mezuniyet şartlarını sağladığı hâlde, GNO’sunu yükseltmek için öğrenimlerine ders alarak devam etmek isteyen öğrencilere, yarıyıl sonu sınavlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak ilgili birimlere başvurmaları durumunda, kendilerine azami öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla daha önce başarmış oldukları dersleri tekrarlama olanağı verilir. Bu duruma ilişkin mali hükümler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Bütün derslerini başarmış olduğu hâlde GNO’sunu 2,00 düzeyine yükseltememiş olan öğrenciler, not yükseltme sınav hakkını kullanmadıkları takdirde ders programından seçtikleri derslere kayıt olarak GNO’larını en az 2,00 düzeyine çıkarmak mecburiyetindedirler.

(5) Öğrenciler, öğretim programlarındaki değişiklik sonucu ders programından çıkarılmış olan bir dersten başarısız olmaları hâlinde o dersin ait olduğu ders planı içerisinden, başarısız oldukları dersin AKTS değerinden az olmamak koşuluyla başarısız olduğu ders ile eşleştirilen ders/dersleri alırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet Koşulları, Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Kayıt Açtırma ve İlişik Kesme

Mezuniyet, mezun olamayanlara meslek yüksekokulu diploması verilmesi ve meslek yüksekokuluna intibak

MADDE 32- (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS, 4 yıllık lisans programında en az 240 AKTS, 5 yıllık lisans programında en az 300 AKTS ve 6 yıllık lisans programında en az 360 AKTS değerindeki dersleri başarıyla tamamlayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ve diploma eki verilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyıllık ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfı hariç, en az sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(4) Diploma, Üniversitenin mezuniyet belgelerine ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır. Diplomanın üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın YÖK tarafından onaylanmış adı yer alır.

(5) Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üst sınıflardan ders alma, derslerden muafiyet, yaz okulundan ders alma ve benzeri uygulamalarla mezuniyet koşullarını normal öğrenim sürelerinden daha önce yerine getirerek mezun olabilirler. Bu durumda ilgili eğitim-öğretim yılının yıllık öğrenim ücreti alınır.

(6) Senato kararları çerçevesinde, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca, bilgisayar, yabancı dil veya meslekle ilgili diğer formasyon tamamlayıcı alanlarda ulaştıkları aşamayı belirten belgeler de verilebilir.

(7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere öğrenim gördükleri programda ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(8) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının toplam kredisinin veya AKTS değerinin en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmek şartıyla Üniversite bünyesindeki meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Ancak bu durumda olanların, 5237 sayılı Kanuna göre, Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giymemiş ve disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılmamış olmaları şarttır.

Kayıt silme

MADDE 33- (1) Aşağıda belirtilen hâllerde birim yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydı silinir:

 1. a) Yetkili sağlık kurumu tarafından verilen sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak.
 2. b) Kesin kayıt işlemini usulüne uygun olarak yaptırmamak.
 3. c) Kesin kayıt hakkı kazanmadığı sonradan anlaşılmak.

ç) Kesin kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmamakla birlikte, birim yönetim kurulunca mazereti kabul edilmemek.

 1. d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen ve kayıt silmeyi gerektiren diğer hâllerdeki öğrencilerden olmak.
 2. e) Kendi isteği ile kayıt sildirmek.

(2) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olan öğrencilerin kayıtları ilgili yükseköğretim kurumundan gelen öğrenci kesin kayıt yazısı üzerine silinir.

(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk yarıyıl sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili yarıyıl için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve ödenen öğrenim ücretinden iade yapılmaz.

(4) Öğrencinin kayıt, kayıt yenileme ve ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, yarıyıl sonu başarı notu oluşmamış olan dersleri için dersten çekilme işlemi yapılır. Yarıyıl sonu başarı notu oluşmuş ise dersler, notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

(5) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı müracaatı gerekir.

(6) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı yarıyıl/yıldan önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. Bu öğrencilerin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmesi gerekir.

(7) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri hâlinde Üniversitede aldıkları dersleri ve bunlara ait not durumlarını gösteren belge verilir.

Kayıt dondurma ve kayıt açtırma

MADDE 34- (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması veya öğrenci tarafından belgelendirilmesi hâlinde, öğrencinin kaydı birim yönetim kurulunun kararı sonrasında Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile dondurulabilir:

 1. a) Hastaneden alınan heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunu olması.
 2. b) YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi.
 3. c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olması.

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının ağır/acil hastalığı dolayısıyla onlara bakacak başka kimsenin bulunmaması ya da birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının bulunmaması nedeniyle kardeşinin ağır/acil hastalığı dolayısıyla ona bakmak mecburiyetinde olması.

 1. d) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.
 2. e) Tutukluluk hâli.
 3. f) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli.
 4. g) Eşinin veya birinci dereceden kan yahutsıhrihısımlarından birinin şehit olması veya bakıma muhtaç olacak şekilde yaralanarak gazi olması.

ğ) Birim yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Kayıt dondurma talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için öğrencinin ders kaydını ilgili yarıyıl/yıl için yaptırmış olması ve birinci fıkrada belirtilen nedenlerden herhangi birinin ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde kayıt dondurma talebiyle doğrudan veya kanuni temsilcisi vasıtasıyla ilgili birime başvurması gerekir. Öğrenci haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerini başvuru sırasında eklemek zorundadır. Başvurular ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Bir seferde azami kayıt dondurma süresi iki yarıyıldır. Toplamda en fazla dört yarıyıl için kayıt dondurulabilir. Zorunlu hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hâllerin süresi kadar kayıt dondurulabilir.

(4) Kayıt dondurma nedeninin devam etmesi veya birinci fıkrada yer alan başka bir nedenin ortaya çıkması hâlinde kayıt dondurma süresi aynı usulle azami süreye kadar uzatılabilir.

(5) Öğrenci, mazeretinin kayıt dondurma süresinden önce sona ermesi hâlinde birim tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

(6) Kayıt donduran öğrencilere uygulanacak kurallar şunlardır:

 1. a) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.
 2. b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz.

(7) Kayıt dondurma hâlinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(8) Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler, süresinden önce veya sürenin sonunda kayıt açtırmak isterlerse sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.

(9) Kayıt dondurulduğunda öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler kendisine iade edilmez.

(10) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burslardan yararlanamaz.

(11) Kayıtlarını donduran öğrencilerin öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(12) Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili yarıyılda almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

İlişik kesme

MADDE 35- (1) Başarısız olan veya Üniversiteden çıkarma cezası alan ya da mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini eksiksiz tamamlamaları gerekir.

(2) Öğrencinin kayıt, kayıt yenileme ve ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi durumunda, ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin, yarıyıl sonu başarı notu oluşmamış olan dersleri için dersten çekilme işlemi yapılır. Yarıyıl sonu başarı notu oluşmuş ise dersler, notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

(3) Herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması, ilişiğinin kesildiği yarıyıl/yıl dahil önceki tüm mali sorumlulukları yerine getirmesi ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmesi gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 36- (1) Üniversitede öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 37- (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre, öğrenci için Üniversite tarafından oluşturulmuş olan elektronik posta adresine ve öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılır. İadeli ve taahhütlü posta yerine fakültede imza karşılığı yapılan tebligat da geçerlidir. Öğrenciler, Üniversite tarafından kendilerine sağlanan elektronik posta adresine gönderilen iletileri izlemek ve her kayıt döneminde iletişim bilgilerini güncellemekle yükümlüdürler.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenciler, mevcut adreslerine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemez.

(3) Öğrenciye ulaşılamayan durumlarda yazılı olarak Üniversite içinde öğrenciler için ayrılmış resmî ilan panolarında yapılmış duyurular da tebligat yerine geçer.

Hüküm bulunmayan hâller ve tereddütlerin giderilmesi

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir ön lisans ve lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakı sürecinde ortaya çıkacak sorunları çözmeye, ilgisine göre Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör, birim kurulu, birim yönetim kurulu ve bölüm başkanlığı yetkilidir.

(3) Bu Yönetmelikte verilen yetkilerin kullanılması hususunda öğretim elemanları veya danışmanlar ile program/anabilim dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye bölüm başkanlığı, öğretim elemanları veya danışmanlar ile bölüm başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye birim yönetim kurulu, program/anabilim dalı başkanlığı ile bölüm başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye birim yönetim kurulu, bölüm başkanlığı ile birim yönetim kurulu arasındaki ihtilafları çözmeye birim kurulu yetkilidir. İhtilafların çözümü hususunda bu fıkra ile yetki verilen birim, taraflardan birinin veya her ikisinin yazılı başvurusu hâlinde tarafların görüşünü yazılı olarak aldıktan sonra ilgili mevzuata uygun olarak karar verir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39- (1) 16/8/2020 tarihli ve 31215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın