altinoz.com.tr

Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

30 Mart 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31084

Fenerbahçe Üniversitesinden:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fenerbahçe Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlardaki eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yarıyıl/yıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılı-/yılını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde lisansüstü enstitüler için tanımlanan anabilim/anasanat dalını,

d) Danışman: Ders seçimi, lisansüstü eserin hazırlanması ve sonuçlandırılması sürecinde bilimsel/sanatsal danışmanlık yapan öğretim elemanını,

e) Enstitü: Fenerbahçe Üniversitesinde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

f) Enstitü kurulu: Fenerbahçe Üniversitesinde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapan enstitülerin kurulunu,

g) Enstitü yönetim kurulu: Fenerbahçe Üniversitesinde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapan enstitülerin yönetim kurulunu,

ğ) GNO: Genel not ortalamasını,

h) Hazırlık programı: Lisansüstü eğitim ve öğretimde uygulanan bilimsel/sanatsal hazırlık programını,

ı) İntihal: Başkalarına ait fikirleri, yöntemleri, verileri veya eserleri bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmaksızın kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) İzleme komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programlarında tez/sanatta yeterlik izleme komitesini,

j) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıllık veya yıllık kredi değerini,

k) Lisansüstü eser: Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini, tezli yüksek lisans programlarında yüksek lisans tezini, doktora programlarında doktora tezini, sanatta yeterlik programlarında Sanatta Yeterlik Çalışmasını,

l) Lisansüstü program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik düzeyinde eğitim-öğretim yapılarak diploma verilen yükseköğretim programını,

m) OİS: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,

p) Savunma sınavı: Tez veya sanatta yeterlik çalışmasının hazırlayan öğrenci tarafından ilgili jürinin huzurunda savunulduğu sınavı,

r) Şartlı ön kabul: Başvuru veya kayıt esnasında talep edilen herhangi bir şarta sahip olmamakla birlikte, bu şartın gereğini kesin kayıt döneminin son gününe kadar yerine getirebilecek durumda olan adayların geçici olarak kabul edilmesini,

s) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ş) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

t) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ü) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,

v) Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Programların Amacı, Kontenjanlar ve

Başvuru Koşulları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere göre kurulur.

(2) Lisansüstü programlar İstanbul ili sınırları içinde yürütülür. Ancak, yurt dışındaki veya İstanbul ili sınırları dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak düzenlenen lisansüstü programlar yurt dışında veya İstanbul ili sınırları dışında da yürütülebilir.

(3) Ders planları ve programları anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, programda ders veren öğretim elemanlarının katılımı sağlanarak, akademik esaslar, toplumsal ihtiyaçlar ve bilimsel gelişmeler dikkate alınarak hazırlanır.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanları, anabilim/anasanat dalı bünyesinde açılan tüm lisansüstü programlar hakkında aldıkları kararlarda ve hazırladıkları tekliflerde, ilgili program başkanının görüşünü alır ve ilgili teklife/karara ekler. Anabilim/anasanat dalı başkanları; program açılması, kapatılması, birleştirilmesi, isim değişikliği, kontenjanların tespiti, müfredatın hazırlanması ve uygulanması, programda ders verecek öğretim elemanlarının belirlenmesi, program kapsamındaki laboratuvar/klinik çalışmalar, öğrencilerin bu tür çalışmalara katılımı ve fakülte/yüksekokullara ait olan mekânların kullanımı gibi konularda bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte dekanlığını/yüksekokul müdürlüğünü önceden bilgilendirir, süreci ilgili dekanlık/müdürlük ile uyumlu ve koordineli bir şekilde yürütür.

(5) Enstitüler; lisansüstü programların açılması, kaldırılması, birleştirilmesi, isim değişikliği, öğrenci kontenjanı ve akreditasyon süreci gibi konularda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının ve anabilim/anasanat dalı başkanının bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun görüşünü alır.

(6) Bu Yönetmelikte anabilim/anasanat dalı başkanlığına verilen görevler ve yetkiler, anabilim/anasanat dalına bağlı olmayan programlarda, program başkanı tarafından yürütülür.

(7) Tez konusu, tez önerisi, tez izleme komitesi, yeterlik sınavı, tez savunma sınavı jürisi, kayıt dondurma, tezden üretilen eserlerin yayımlanması gibi danışmanları doğrudan ilgilendiren süreçlerde danışmanların görüşleri alınır. Bu tür işlemlere ilişkin başvuru, talep, teklif, itiraz ve benzeri yazışmalar elektronik ortamda yürütülebilir.

(8) Lisansüstü programların açılması, birleştirilmesi, kaldırılması, isim değişikliği, kontenjanların tespiti ve ücretlerin belirlenmesi başta olmak üzere, lisansüstü programlara ilişkin kararların, enstitü kurullarında/yönetim kurullarında alınması sürecinde, ilgili programların başkanlarının görüşünün alınması ve karar alma süreçlerine mevzuatın tanıdığı sınırlar çerçevesinde katılımının sağlanması esastır. Bu amaçla, program başkanları gerektiğinde oy hakkı olmaksızın enstitü kurulu/enstitü yönetim kurulu toplantılarının kendi programlarını ilgilendiren bölümlerine davet edilir, bilgilendirme yapmalarına, görüş ve düşüncelerini açıklamalarına olanak sağlanır.

(9) Diğer kurumlar ile imzalanan protokoller kapsamında yürütülen lisansüstü programlara ilişkin süreçler, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili protokole göre yürütülür.

(10) Öğrenim ücretleri ve öğrencilere sağlanacak burslar Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

(11) Yüksek lisans programları, birinci ve/veya ikinci öğretim düzeyinde tezli ve/veya tezsiz olarak yürütülür.

(12) Doktora ve sanatta yeterlik programları, ikinci öğretim düzeyinde ve/veya lisansüstü esersiz olarak yürütülemez.

Lisansüstü programların amacı

MADDE 6 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; öğrenciye meslekî uzmanlık konularında bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda yol gösterir.

(2) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yetkinliğini kazanmasını sağlar. Doktora programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri ve verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşma konusunda gerekli olan yetkinlikleri kazandırır. Doktora tezinin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birine sahip olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması, teorik ve deneysel bilgi, yöntem ve tekniklerin özgün düşünce ve araştırmayla geliştirilerek sanat, tasarım ve kültür alanına katkı sağlayacak özgün bir sanat eseri veya tasarımı ortaya koymayı, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlar.

Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, kontenjanlar ve ilgili diğer hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Kontenjanlar Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip olanlar ve yabancı uyruklular için ayrı ayrı belirlenebilir.

(3) Başvuru ve sınav tarihleri ile diğer hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının akademik takvime uygun olarak yaptıkları teklifler dikkate alınarak enstitüler tarafından ilan edilir.

(4) Adaylardan başvuru için talep edilen belgeler enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru koşulları

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuruda bulunan adayların, lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine ve başvurduğu alanda kabul edilen puan türünde 55’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması gerekir. Ayrıca;

a) Yabancı dil koşulu olan programlar ve yabancı dilde eğitim yapan programlar için ilgili dilde olmak kaydıyla, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden Senato tarafından belirlenen dil puanını almış olması gerekir. Bu sınavlarda elde edilen puanın kabulünde, sınavı yapan kurumun belirlediği sınav geçerlilik süresi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belirlenmemiş olması durumunda, YÖK/ÖSYM tarafından konulmuş sürelere göre işlem yapılır.

b) Program için şart koşulan yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, söz konusu yabancı dil kendi anadilleri olmamak kaydıyla, bu durumlarını resmî olarak belgelendirmeleri hâlinde, o yabancı dile ilişkin puan koşulundan muaf tutulurlar.

(2) Güzel sanatlar ve spor alanındaki tezli yüksek lisans programlarına başvuruda ALES veya eşdeğeri bir sınav koşulu ile yabancı dil koşulu aranmaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda, adayın lisans diplomasına sahip olması gerekir. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav koşulu ve yabancı dil koşulu aranmaz.

(4) Doktora programına başvuruda bulunan adayların; anadili dışında, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puana sahip olması gerekir. Ayrıca;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde olmak kaydı ile 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden denk bir puana sahip olması,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve doktora programında başvurduğu puan türünde en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması,

gerekir.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurmak için;

a) Tıp fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak kaydıyla TUS’tan alınmış Temel Tıp Puanına veya 55 puandan az olmamak şartıyla ALES sayısal puanına ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması, (Temel Tıp Puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile bulunur.)

b) Tıp fakültesi mezunu olmayanların; yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının lisans derecesine) ve 55 puandan az olmamak kaydıyla ALES sayısal puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden alınan denk puana sahip olması,

gerekir.

(6) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not ortalaması, dörtlük not sisteminde en az 3,00 veya bu ortalamanın YÖK tarafından kabul edilen yüzlük not sistemindeki karşılığı olmalı ve başvurduğu puan türünde en az 80 ALES puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması gerekir.

(7) Sanatta yeterlik programına başvuruda adayın, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, ALES ve/veya eşdeğeri sınav koşulu aranmaz.

(8) Başvuru için ALES ve eşdeğeri sınavlarda uygulanan puan türlerinden hangisinin şart koşulduğuna ve asgarî puana, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(9) Başvurulan program için akademik takvimde ilan edilmiş olan kesin kayıt süresi sona erene kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar ile tezini savunmak üzere ilgili enstitüye teslim etmiş olan öğrenciler de şartlı ön kabul kapsamında başvuruda bulunabilir. Şartlı ön kabule ilişkin diğer usul ve esaslar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(10) Yüzlük not sistemi uygulamayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin notlarının yüzlük sistemdeki karşılıkları, YÖK’ün bu konuda ilan ettiği tablo dikkate alınarak hesaplanır.

(11) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konular hakkında enstitü tarafından e-posta, kısa mesaj, kurumsal internet sayfası veya öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılan duyurular ve ilanlar öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. Öğrencilere e-posta adresi üzerinden yapılan duyurularda, kesin kayıt aşamasında Üniversite tarafından öğrenci adına açılan Üniversite uzantılı e-posta adresi esas alınır. Öğrenciye yapılacak yazılı tebligatlarda öğrenci tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak beyan edilmiş olan en son adres bilgileri kullanılır ve bu adrese yapılan tebligat, ilgili öğrenciye yapılmış tebligat olarak kabul edilir.

(12) Bu maddede belirtilen asgarî puanlar ve not ortalamaları, Senatonun kararı ile yükseltilebilir.

Yabancı uyruklu adaylar

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, programın kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Senatonun kararı ile belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu adaylar için 8 inci maddede sayılan şartlardan ALES veya eşdeğeri bir sınavdan belirli bir puan almış olma koşulu dışındaki diğer koşullar aranır.

(3) Türkçe eğitim verilen programlara başvuracak yabancı uyrukluların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az B2 veya denk puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir.

(4) Yabancı dilde eğitim verilen programlar hariç olmak üzere, üçüncü fıkrada belirtilen belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu adayların başvuruları, diğer başvuru şartlarını taşımaları halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul kapsamında, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde kabul edilir. Bu tür adaylar, programa kayıt olma hakkını kazanırlarsa, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde kayıt edilirler. Türkçe öğrenme şartlı ön kabul ile aday, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe kursuna en az bir akademik yıl süre ile devam etmeyi ve Üniversite tarafından yapılan Türkçe sınavından, şart koşulan puanı almayı yazılı olarak kabul ve taahhüt eder. Taahhütte bulunmayan veya taahhüdünü yerine getirmeyen aday, öğrencilik hakkını kaybeder. Türkçe kursuna bir yarıyıl devam etmekle birlikte, söz konusu sınavdan şart koşulan puanı alan adaylar da öğrencilik hakkı elde etmiş olur.

(5) Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu adayların yüksek lisans programına başlayabilmesi için anadilinin programın eğitim diliyle aynı olması veya yurt içindeki herhangi bir üniversiteden ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yabancı bir yükseköğretim kurumundaki aynı dilde eğitim yapılan bir lisans/lisansüstü programdan mezun olması veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sınavlardan birinden yeterli puanı almış olması gerekir.

(6) Yabancı dilde eğitim yapılan doktora/sanatta yeterlik programına yabancı uyrukluların başvurması halinde ise beşinci fıkradaki koşula ilave olarak, adayın ana dilinin dışında, YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, İspanyolca veya Farsça dillerinden birinde Senato tarafından belirlenen puanı almış olması zorunludur. Ancak, ana dili programın dilinden farklı olan adayın, programın eğitim dilinde yeterli puana sahip olması, ikinci dil koşulunu karşılar.

(7) Adayın ana dilinin hangi dil olduğu konusunda adayın beyanı esas alınır.

(8) Çalışma, oturma/ikâmet, geçici koruma, refakat, sığınma ve benzeri resmî izinlerden herhangi biri dolayısıyla Türkiye’de bulunan yabancı uyruklulardan ayrıca öğrenci vizesi talep edilmez.

(9) Enstitüler bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kayıt süreçlerine ve bunların tarihlerine ilişkin olarak özel düzenlemeler getirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Seçme Sınavları ve Kayıt İşlemleri

Sınav komisyonlarının yapısı

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile oluşturulan en az üç asil ve bir yedek üyeli sınav komisyonu tarafından yapılır. Başvuru sayısı yüksek olan programlarda aynı sınav için birden fazla komisyon kurularak eş zamanlı çalıştırılabilir.

(2) Komisyon üyeleri Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de komisyonda görev alabilir.

(3) Sınav, enstitü tarafından ilan edilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.

Sınavların yapılması ve sonuçların ilanı

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenlerin programlara yerleştirilmesinde yapılacak sınavlar ve uygulanacak kriterler, YÖK tarafından belirlenmiş olan asgarî kriterleri olmamak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun olumlu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul işlemlerinde, adayın diplomasındaki/geçici mezuniyet belgesindeki mezuniyet notuna göre işlem yapılır. Belgesinde mezuniyet notu belirtilmemiş ise, adayın transkriptindeki notların ağırlıklı ortalaması yüzlük sisteme göre hesaplanır.

(3) Adayların başarılı sayılabilmesi için şart koşulan asgarî puanlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından henüz onaylanmamış sonuçlar geçerlilik kazanmayıp hiçbir şekilde ilan edilemez.

Kayıt işlemleri

MADDE 12 – (1) Sınavların sonucunda asil listede yer alan adayların kayıtları, enstitü yönetim kurulu tarafından akademik takvim dikkate alınarak belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya kurumu ya da enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Geçersiz veya sahte belge sunduğu anlaşılan öğrencinin kaydı yapılmaz. Bu tür belge sunduğu sonradan tespit edilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydı konusunda adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Asil listede yer alan adaylardan, ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar sırasıyla başvurabilir.

(4) Lisansüstü programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısının yeterli olmaması durumunda, enstitü kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile o programda eğitimin ertelenmesine veya eğitimin başlatılmamasına karar verilebilir.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarda aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan adaylar, en çok iki yarıyıllık süre ile bilimsel/sanatsal amaçlı hazırlık programına tâbi tutulabilir:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre kayıt dondurma dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilemez.

(3) Hangi öğrencilerin ne kadar süre ile hazırlık programına tâbi tutulacağı ve öğrencilerin hangi dersleri alacağı sınav komisyonunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir ve ilgili öğrencilere duyurulur.

(4) Hazırlık programında alınan derslere ilişkin devam mecburiyeti, başarı değerlendirme ve diğer hususlar, o derslerin verildiği programın hükümlerine tâbi olarak yürütülür.

(5) Hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programın kredisini/AKTS değerini tamamlamak için kullanılamaz, YNO/GNO hesabına dâhil edilemez.

(6) Hazırlık programına devam eden öğrenciler, enstitüye başvurarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ile hazırlık programında almakta oldukları derslerle çakışmamak şartıyla, kayıtlı oldukları lisansüstü programdan her yarıyıl için en çok iki ders alabilirler.

(7) Hazırlık programına ilişkin diğer hususlar Senato kararı ile belirlenir.

Özel öğrencilik

MADDE 14 – (1) Özel öğrencilik; ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler; tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere ilgili lisansüstü programda verilen derslerin yarısını geçmemek şartıyla, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Özel öğrencilik işlemleri, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Programlar Arası Geçiş, Azami Süreler,

Krediler ve AKTS Değerleri

Lisansüstü programlar arası geçiş ve muafiyet işlemleri

MADDE 15 – (1) Üniversite içindeki veya başka bir üniversitede kayıtlı olduğu en az bir yarıyılının müfredatında yer alan dersleri başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitedeki lisansüstü programlara yatay geçiş için başvurabilir.

(2) Yatay geçiş yapılabilecek programlar, bunların kontenjanları ve yatay geçiş şartları Senatonun kararı ile belirlenir.

(3) Yatay geçiş başvuruları Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yapılır. Başvuruda bulunan aday, enstitü yönetim kurulu tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede başarılı bulunmalıdır.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, tanınacak süre ve diğer hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Yatay geçiş komisyonu, adayların alması gereken toplam ders kredisinin üçte birini aşmamak üzere, ek ders/dersler almasına karar verebilir. Öğrenciler almaları istenen ek dersleri öğrenim süresinin sonuna kadar başarmak zorundadır.

(5) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin başvurması halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş yaparak geldikleri enstitülerdeki öğrenimleri sırasında başarılı oldukları derslerden muafiyet verilebilir. Adayların muaf olacakları derslerin kredileri toplamı, almaları gereken toplam ders kredisinin yarısını geçemez.

(6) Yabancı dilde eğitim yapılan programlara yatay geçişle kabul edilen öğrenci, muaf olmak istediği dersleri daha önce programın eğitim dilinden başka bir dilde almış ise, bu derslerden muafiyet verilip verilmeyeceğine, adayın başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karar verilir.

(7) Daha önce bir lisansüstü programda başarılı olduğu derslerden yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenciye, yeni programa kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren on beş gün içinde enstitüye başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programdaki derslerden muafiyet tanınabilir.

(8) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, yatay geçiş ile gelen öğrencilerin öğrenim süresi, geldikleri üniversitede kayıt yaptırdıkları tarih dikkate alınarak hesaplanır.

(9) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, aynı programın tezli yüksek lisansının bulunması veya enstitü tarafından eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans programının bulunması halinde, ilgili program için gerekli olan şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile söz konusu programa geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, Senatonun belirlediği usul ve esaslara göre yapılır.

(11) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olması kaydıyla, enstitüde aynı programın tezli yüksek lisansının bulunması halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile söz konusu programa geçiş yapabilir.

(12) Fenerbahçe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen enstitü onaylı derslerin AKTS değerleri ile uyumlu ve içerikleri tanımlı sertifikalı eğitim programlarında alınmış olan dersler, tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili anabilim dalının intibak çalışması ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile toplam AKTS değerlerinin %20’sini aşmayacak şekilde, yüksek lisans programlarındaki teorik derslerin AKTS değerlerinden düşülebilir.

Lisansüstü programların azamî süreleri

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programların tamamlanma süresi, bilimsel hazırlık ve/veya yabancı dil hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olunan programda derslerin verildiği ilk yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın;

a) Tezsiz yüksek lisans programlarında en fazla üç yarıyıldır. Ancak, tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı iken tezi reddedilen ve tezsiz yüksek lisans diploması almak isteyen öğrencilere, söz konusu programın gereklerini yerine getirebilmeleri için anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir yarıyıl ek süre verilebilir.

b) Tezli yüksek lisans programlarında en fazla altı yarıyıldır. Ancak kredili dersleri en az 2,70 GNO ile tamamlamanın azamî süresi en fazla dört yarıyıldır. GNO’su 2,70’in altında olan öğrenci, GNO’sunu en az 2,70 seviyesine yükseltene kadar programda açılmış olan dersleri bu dört yarıyıllık süre içinde kısmen veya tamamen tekrar alır.

c) Doktora/sanatta yeterlik programlarında; tezli yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul edilenler için en fazla on iki yarıyıl; lisans derecesi ile öğrenci kabul edilenler için en fazla on dört yarıyıldır. Kredili dersleri en az 3,00 GNO ile tamamlamanın azamî süresi tezli yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul edilen programlarda en fazla dört yarıyıldır. Lisans derecesi ile öğrenci kabul edilen doktora programlarında ise altı yarıyıldır. GNO’su 3,00’ın altında olan öğrenci, bu süre içinde GNO’sunu en az 3,00 seviyesine yükseltene kadar programda açılmış olan dersleri kısmen veya tamamen tekrar alır. Azamî süreler içerisinde; tezli yüksek lisans programlarında GNO’su 2,70’in, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 3,00’ın altında kalan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisansüstü eseri başarısız bulunan öğrencinin, 34 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarındaki istisnai durumlar hariç olmak üzere, Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisansüstü eseri için azamî süre içinde savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, programa kayıt olduğu tarihten itibaren; tezsiz yüksek lisans programından en erken iki yarıyılda, tezli yüksek lisans programından en erken üç yarıyılda, doktora/sanatta yeterlik programından en erken altı yarıyılda mezun olabilir.

Krediler ve AKTS değerleri

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak kaydıyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Program kapsamında uzmanlık alan dersi/dersleri açılabilir. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğretim yılı için en az 60 AKTS, programın tamamlanabilmesi için en az 120 AKTS gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak üzere, en az 7 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS’den oluşur. Program kapsamında uzmanlık alan dersi/dersleri açılabilir.

(4) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak üzere en az 7 ders, tez/eser metni, sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil ve gösterim gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, tez/eser metni, sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil ve gösterim gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS’den oluşur. Program kapsamında uzmanlık alan dersi/dersleri açılabilir.

(5) Yıllık AKTS’nin kapsamı (açılımı) ve yarıyıllara göre dağılımı, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim planı

MADDE 18 – (1) Öğretim planı, program bazında 17 nci maddede belirtilen kredi ve AKTS değerlerinden oluşur ve Senato kararlarına uygun olarak her yıl anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile kesinleşir. Öğretim planında gösterilen kredi ve AKTS değerleri YÖK tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye, stüdyo, staj veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) AKTS değeri, diploma programından mezun olan öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri, yetkinlik, teorik ve/veya uygulamalı ders saatleri ve diğer faaliyetler için gerekli olan toplam çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Bir yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim üyeleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(3) Bilimsel/sanatsal araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın/sanat etiği konularını içeren en az bir dersin hem yüksek lisans hem de doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrencilere verilmesi zorunludur.

Dersler

MADDE 19 – (1) Öğretim planındaki derslerden hangilerinin öğrenciler tarafından alınacağına öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir. Danışmanlık görevi, tez danışmanı atanıncaya kadar varsa program başkanı, yoksa anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde ders/lisansüstü eser (tez, sanatta yeterlik çalışması, dönem projesi dersi ve benzeri) kaydı yaptırır. Kaydın tamamlanabilmesi için malî yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve OİS’te danışman onayı gerekir. Ders/lisansüstü eser kaydını yaptırmayan öğrenci, program kapsamındaki çalışmalara katılamaz.

(3) Öğrenci, kayıtlı olduğu programın ders yüküne sayılmak amacıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla;

a) Tezsiz yüksek lisans programında alması gereken derslerin en fazla üç tanesini, tezli yüksek lisans programında en fazla iki tanesini, lisans öğrenimi veya bilimsel hazırlık programı sırasında almamış olmak kaydıyla lisans derslerinden seçebilir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programlarında; Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en fazla iki tanesini, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler en fazla dört tanesini seçebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, derslerin alındığı eğitim-öğretim yılı/yarıyılı içinde Üniversitede açılmamış olması gerekir. Lisans dersleri, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ders yüküne ve programın kredisine/AKTS değerine sayılamaz.

c) Öğrencinin diğer programlardan bu şekilde seçebileceği derslerin toplam kredisi/AKTS değeri, kayıtlı olduğu programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin/AKTS değerinin yarısını geçemez.

(4) Seçmeli bir dersin açılamaması halinde; bu derse kaydolan öğrenciler, açık bulunan seçmeli derslerden başka birine, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kaydolabilir.

(5) Bir dersin müfredattan çıkarılmış olması halinde, bu dersten başarısız olan bir öğrenci, danışmanının teklifi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ile müfredatta yer alan eşdeğer veya yakın bir dersi alabilir.

(6) Başarısız olunan zorunlu dersler tekrar alınabileceği gibi, aynı zorunlu ders havuzu içinde yer alan eşdeğer veya benzer bir ders de danışmanın onayı ile alınabilir.

(7) Seçmeli derste başarısız olunması halinde, öğrenci aynı dersi seçebileceği gibi, seçmeli ders havuzunda yer alan ve en az aynı krediye/AKTS değerine sahip olan başka bir dersi de seçebilir.

(8) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, BA ve altındaki notlarla başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler. Bu durumda devam zorunluluğu aranmaz ve o dersten alınan son not geçerli olur. Ancak, o dersten daha önce alınan notlar transkriptte gösterilir.

(9) Bir anabilim/anasanat dalı bünyesinde yer alan programlardaki seçmeli dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ile; enstitü bünyesindeki bütün anabilim/anasanat dallarındaki seçmeli dersler ise enstitü kurulunun kararı ile ortak seçmeli ders havuzu içinde toplanabilir. Her iki durumda da öğrencilerin hangi dersleri seçebileceği anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl öncesinde belirlenir ve enstitüye bildirilir.

(10) Şehir veya yurt dışında bulunma dolayısıyla yüz yüze ders işleyemeyecek durumda olan öğretim elemanları, teknolojik imkânları kullanarak uzaktan eğitim yapabilir veya o alanda uzman olan başka bir öğretim elemanının da dersi vermesini sağlayabilir. Bir yılda/yarıyılda bu şekilde işlenen derslerin süresi, dersin o yıldaki/yarıyıldaki toplam süresinin üçte birini aşamaz. Ancak, ek ders ücretine ilişkin işlemler, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

(11) Ders programlarında modüler sistemlerin uygulanmasına ve bunların sürelerine dair esaslar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(12) Teorik derslerde toplam ders süresinin en az %70’i, uygulamalı derslerde ise en az %80’i oranında devam zorunluluğu uygulanır. Bu şartı sağlamayan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Öğrencinin devam zorunluluğuna uyup uymadığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından takip edilir.

(13) Uzmanlık alan dersi/dersleri Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

(14) Uzaktan eğitim kapsamındaki lisansüstü programlar, ilgili mevzuata göre yürütülür.

(15) Engelli öğrencilerin, engellilik durumları dolayısıyla alamayacağı zorunlu veya seçimlik derslerin, laboratuvar ve uygulamaların yerine hangi derslerin, laboratuvar ve uygulamaların alınabileceğine anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karar verilir.

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Her ders için bir yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı yapılır. Dönem projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar ve benzeri derslerde Senatonun kararı ile yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı şartı aranmayabilir. Her derse ilişkin yarıyıl içi/yıl içi çalışmalarının/sınavlarının türü, sayısı ve dersin başarı puanına katkısının hangi oranlarda olacağı, dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir.

(2) Kayıtlı olduğu lisansüstü programdan mezun olması veya lisansüstü eser hazırlama aşamasına geçebilmesi için yalnızca bir dersten başarısız durumda olan veya gerekli GNO’yu sağlayamamış olan öğrenciler için dersin yarıyıllık veya yıllık olmasına bakılmaksızın tek ders sınavı yapılabilir. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavı yapılamaz. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, yarıyıl sonu/yıl sonu sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten sonraki beş iş günü içinde kayıtlı oldukları enstitüye başvurarak bu haktan yararlanabilirler. Tek ders sınavı, başvuru süresinin dolduğu tarihten itibaren beş iş günü içinde yapılır. Tek ders sınavında yüzlük sistemde alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir.

(3) Öğretim elemanı, sınavları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapmak ve notları enstitü tarafından talep edilen süreler içinde OİS’e girmekle yükümlüdür.

(4) Uzaktan eğitim kapsamındaki lisansüstü programlardaki sınavlar, ilgili mevzuata göre yürütülür.

(5) Sınav sonuç listeleri, enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Sınav evrakları ise anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından üç yıl süre ile saklanır ve üç yılın sonunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından bir tutanakla imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilgili sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde enstitüye yazılı başvuruda bulunarak itiraz edebilirler. Sınav kâğıdı dersin öğretim elemanı tarafından, başvurunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye iletilir. Durum öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile bildirilir.

(2) Öğrenci, sonucun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde enstitüye yazılı başvuruda bulunarak tekrar itiraz edebilir. Bu durumda, enstitü yönetim kurulu tarafından alanın uzmanlarından oluşturulan üç kişilik inceleme komisyonu sınav kâğıdını yedi iş günü içinde inceleyerek öğrencinin sınav notunu kesin olarak belirler. Durum dersin öğretim elemanına ve öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile bildirilir. Enstitü yönetim kurulunun bu konuda aldığı karar kesindir.

Başarı notları

MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu yarıyıl/yıl içi çalışmalarından alınan notlar ve yarıyıl sonu/yıl sonu sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı notu başarı notunun %60’ından fazlasını oluşturamaz.

(2) Başarı notu, o derse ait yarıyıl içi/yıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, sunum, süren çalışma, proje, atölye, seminer, derse devam, derse katılım, laboratuvar, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, gösterim ve benzeri yarıyıl içi/yıl içi çalışmalarından uygun olanlarının yanı sıra yarıyıl sonu/yıl sonu sınavının değerlendirilmesiyle belirlenir.

(3) Her yarıyılın/yılın başlangıç tarihinden iki hafta önce, o yarıyıl/yıl için açılacak her derse ilişkin yarıyıl içi/yıl içi çalışmalarının türü, sayısı ve dersin başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağı ve yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girebilmeye ait diğer şartlar, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir, ders izlencesi ile OİS’te tanımlanır ve öğrencilere eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında duyurulur.

(4) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna uygun olarak dönüştürülür. Başarı notları, 100’lük not aralığı ve bunların katsayı değerleri aşağıda belirtildiği gibidir:

                                                                                  Doktora/Sanatta               Harfli                     Not                Başarı

      Yüksek Lisans                                                           Yeterlik                 Başarı Notu              Aralığı            Katsayısı

      Mükemmel                                                              Mükemmel                    AA                    90-100               4,00

      Pekiyi                                                                          Pekiyi                         BA                     85-89                3,50

      İyi                                                                                  İyi                           BB                     80-84                3,00

      Geçer                                                                        Başarısız                       CB                     71-79                2,70

      Başarısız                                                                   Başarısız                       CC                     60-70                2,00

      Başarısız                                                                   Başarısız                       FF                      0-59                 0,00

      Yarıyıl sonu sınavına girmedi                                   Başarısız                        G                                               0,00

      Devamsız                                                                  Başarısız                        A                                               0,00

      Kredisiz dersleri başaramamış                                  Başarısız                        U                                               0,00

      Kredisiz dersleri başarı ile tamamlamış                      Başarılı                         S                                                  —

      Devamlı                                                                     Devamlı                        D                                                 —

      Ders devam ediyor                                            Ders devam ediyor                P                                                  —

      Tekrar                                                                         Tekrar                          R                                                 —

      Kredisiz ders                                                         Kredisiz ders                    N                                                 —

      Mazeretli                                                                   Mazeretli                       M                                                 —

      Dersten çekilmiş                                                 Dersten çekilmiş                 W                                                 —

      Kaldırıldı                                                                  Kaldırıldı                       K                                                 —

      Sorumlu değil                                                        Sorumlu değil                    E                                                 —

      Yarıyıl içi çalışmaları eksik                         Yarıyıl içi çalışmaları eksik          I                                                  —

      Transfer                                                                    Transfer                        T                                                 —

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile lisansüstü eser için S ve U harf notları kullanılır.

(6) GNO’su 3,50 – 3,74 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,75 ve üstünde olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir. Bu niteleme öğrencinin transkriptinde belirtilir.

Not ortalaması

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin not ortalaması, her yarıyıl sonunda, Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından YNO ve GNO olarak ayrı ayrı hesaplanarak belirlenir ve OİS’te duyurulur.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması hesaplanırken, o yarıyılda öğrencinin kayıt olduğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı ile çarpılır ve bulunan değerler toplanır. Toplam değer, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(3) GNO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalında geçerli olan derslerin ve çalışmaların tamamı dikkate alınarak ikinci fıkradaki yöntemle hesaplanır. GNO’da, tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu esas alınır. Öğrencinin aldığı ve başarısız olduğu dersin notu, bu dersi veya bunun yerine aldığı bir başka dersi başardığında, OİS’ten çıkarılır ve ortalama hesabında dikkate alınmaz. Doktora öğrencilerinin almak zorunda olduğu formasyon derslerinin başarı notları, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(4) Bütün notlar, öğrencinin transkriptine yazılır.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Her öğrenci için ders seçimi ve lisansüstü eserinin hazırlanması sürecinde danışmanlık yapmak üzere Üniversite öğretim üyelerinden biri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışman olarak görevlendirilir. Üniversitede o alanda uzman bir öğretim üyesi yok ise diğer yükseköğretim kurumlarından aynı alanda uzman olan öğretim üyeleri de danışman olarak görevlendirilebilir. Sanatta yeterlik programları ile tezsiz yüksek lisans programlarında doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip olan öğretim görevlileri de danışman olarak görevlendirilebilir. Danışman görevlendirilmesi tezli/tezsiz yüksek lisans programları için birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programları için ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, tıp ve veterinerlik bünyesindeki anabilim dalları hariç olmak üzere, öğretim üyelerinin doktora programlarında tez yönetebilmeleri için başarıyla tamamlanmış en az bir adet yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(3) Danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayına istinaden en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak kaydı ile Üniversite içinden veya dışından ikinci bir danışman görevlendirilebilir, aynı usulle görevlendirilmesi iptal edilebilir ve yeni bir ikinci danışman görevlendirilebilir. İkinci danışmanın herhangi bir kurumda akademik personel olarak çalışıyor olması şart değildir. İkinci danışman, enstitüye yazılı olarak başvurarak danışmanlıktan çekilebilir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü programlarda, ikinci danışmanın görevlendirilmesi ilgili protokol hükümlerine göre yapılır.

(4) Yükseköğretim üst kurullarına, bunlara bağlı kurumlara veya diğer yükseköğretim kurumlarına geçen ya da emekliye ayrılan veya Üniversiteden istifa eden öğretim elemanları, enstitüye bir ay içinde yazılı olarak başvurmaları halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışmanlığa devam edebilirler. Aksi takdirde bu sürenin dolmasıyla birlikte bir ay içinde yeni bir danışman görevlendirilir.

(5) Danışmanın altı aydan daha uzun süreyle il veya yurt dışında görevlendirilmesi ya da altı aydan daha uzun süreli sağlık raporu alması halinde, öğrencinin başvurusu ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine bir ay içinde yeni bir danışman görevlendirilir.

(6) Danışmanın enstitüye gerekçeli olarak başvurması halinde, görevlendirilmesi enstitü yönetim kurulunun kararı ile iptal edilebilir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine bir ay içinde yeni bir danışman görevlendirilir.

(7) Öğrenci, enstitüye gerekçeli olarak başvurarak danışman değişikliği talep edebilir. Bu durumda anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine bir ay içinde yeni bir danışman görevlendirilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı, doktora programlarında derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramların yanı sıra, hazırlayacağı tez ile ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki defa yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavları ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, en erken altı ay sonra yeterlik sınavına yeniden girebilir.

(3) Yeterlik sınavına girebilmek için GNO’nun en az 3,00 olması gerekir. Ayrıca, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına bu süreler içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının anabilim/anasanat dalı bünyesindeki bilim dallarını/programları dikkate alarak yaptıkları teklif ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenen beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir. Komite üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi, Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenir. Jüri, en az ikisi Üniversite kadrosunun dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, biri Üniversite dışından olmak kaydıyla iki yedek üye belirlenir.

(6) Jüri, enstitü yönetim kurulunca onaylanan tarihte üye tam sayısı ile toplanarak yeterlik sınavını yapar. Asil üyelerin katılamaması halinde yedek üyelerin katılımı sağlanır.

(7) Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki performansını birlikte değerlendirir, başarılı veya başarısız olduğuna en az üye tam sayısının çoğunluğu ile karar verir. Ancak, sınavın herhangi bir aşamasına girmeyen veya herhangi bir aşamasında başarısız bulunan öğrenci yeterlik sınavında başarısız kabul edilir. Öğrencinin yeterlik sınavında başarısız bulunması halinde, öğrencinin başarısız olduğu görüşünde olan jüri üyesi veya üyeleri yeterlik sınav tutanağına ek olarak gerekçeli kişisel raporunu yazar ve imzalayarak yeterlik sınav tutanağına ekler.

(8) Sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Jüri, sınavda başarısız bulunan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, doktora programındaki derslerin toplam kredi/AKTS miktarının üçte birini geçmemek şartıyla ek ders/dersler almasına karar verebilir. Bu durumda öğrencinin hangi dersleri alacağı, jürinin tavsiyesi dikkate alınarak anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Söz konusu dersler transkriptte görünür, fakat GNO hesaplamasına dâhil edilmez. Bu dersleri 16 ncı maddede belirtilen azamî süreler içinde başarı ile veremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Yeterlik sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarının izlemesine açık olarak gerçekleştirilir. Ancak, jüri kararını kapalı görüşme yaparak belirler.

ALTINCI BÖLÜM

İzleme Komitesi, Eser Önerisinin Savunulması ve

Eserin Sonuçlandırılması

İzleme komitesinin oluşumu ve işleyişi

MADDE 26 – (1) Doktora programlarında yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler ile sanatta yeterlik programında ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrenciler için danışmanın tavsiyesi dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde izleme komitesi oluşturulur. İzleme komitesi; danışman ile birlikte, biri anabilim/anasanat dalı içinden, diğeri anabilim/anasanat dalı dışından veya farklı bir üniversitenin aynı veya yakın anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Eğer varsa ikinci danışman, komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir. Sanatta yeterlik programlarında, doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de ikinci danışman olarak komitede görevlendirilebilir.

(2) Komite, ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az iki defa toplanarak öğrencinin yaptığı çalışmaları değerlendirir. Ancak, komitenin birbirini izleyen iki toplantısı arasındaki süre dört aydan kısa olamaz.

(3) Komite toplantısına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, izlemenin o dönemi için başarısız kabul edilir. Komite tarafından birbirini takip eden iki toplantıda veya toplamda üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) İzleme komitesinin çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

Lisansüstü eser önerisinin savunulması

MADDE 27 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler ile sanatta yeterlik programının ders döneminde başarılı olan öğrenciler, hazırlayacakları lisansüstü eserin amacını, yöntemini, yararlanılacak kaynakları ve çalışma planını kapsayan öneriyi, yeterlik sınav tarihinden sonra en geç altı ay içinde izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, lisansüstü eser önerisini sözlü savunma tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Lisansüstü eser öneri formu ile birlikte hak sahipliği beyan formu da hazırlanarak enstitüye sunulur. Bu konudaki usuller enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Komite, öğrencinin savunduğu lisansüstü eser önerisi hakkında üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun oyu ile kabul, düzeltme veya ret kararı alır.

(4) Düzeltme kararı alınması halinde, düzeltme için en fazla üç ay süre verilir. Öğrenci, verilen sürenin sonunda lisansüstü eser önerisini komitede tekrar savunur. Komite, öğrencinin savunduğu öneri hakkında üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun oyu ile kabul veya ret kararı alır. Lisansüstü eser önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya lisansüstü eser konusu seçebilir. Danışmanın değiştirilmesi halinde yeni danışmanın, mevcut danışmanla devam edilmesi halinde mevcut danışmanın talebine istinaden, izleme komitesi üyelerinde değişiklik yapılabilir.

(5) Danışmanı değiştirilmeyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya lisansüstü eser konusu değişen öğrenci ise, lisansüstü eser önerisi için altı ay içinde tekrar savunmaya girer. Bu süreler öğrencinin azamî süreleri içinde olup, bu durumdaki öğrenciye azamî süreyi aşacak şekilde ek süre verilemez. Lisansüstü eser önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Geçerli bir mazereti olmaksızın bu maddede belirtilen sürelerde lisansüstü eser önerisi savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak lisansüstü eser önerisi reddedilir.

Lisansüstü eserin hazırlanması

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans programlarında öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği lisansüstü eser önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üçüncü yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirilir. Öneri, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü eserin hazırlanması sürecinde aralıklı üç yarıyıl veya aralıksız iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenci, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir lisansüstü eser önerisi hazırlar.

(3) Lisansüstü eseri, danışmanın/izleme komitesinin gözetimi, yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenci tarafından, yetkili birimlerce belirlenmiş kurallara uygun olarak hazırlanır.

(4) Lisansüstü eseri, programın eğitim dilinde hazırlanır. Fakat eğitim dili Türkçe olan bir programa devam eden öğrencinin talebi ve yüksek lisans programlarında danışmanın, doktora/sanatta yeterlik programlarında izleme komitesinin uygun görmesi halinde, lisansüstü eseri İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinden birinde de hazırlanabilir. Ancak, danışmanın ve savunma sınavı jüri üyelerinin, söz konusu yabancı dilde eğitim yapan bölümlerde kadrolu öğretim üyesi olabilmek için aranan yabancı dil şartını sağlaması gerekir. Türkçeden başka bir dilde hazırlanan lisansüstü eserde en az üç bin kelimelik bir Türkçe özete de yer verilir.

(5) Eğitim dili Türkçe olan programlarda, lisansüstü eserinin Türkçeden başka bir dilde hazırlanması durumunda, enstitü yönetim kurulu gerekli görür ise, savunma jürisi tarafından onaylanmış nüshanın Türkçeye aynen tercümesi de enstitüye teslim edilir. Öğrenci bu şartı yerine getirdikten sonra geçici mezuniyet belgesini/diplomasını alabilir.

Savunma sınav jürisinin oluşumu

MADDE 29 – (1) Savunma sınavı jürisi, danışmanın tavsiyesine istinaden anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında jüri; biri öğrencinin danışmanı, asil üyelerden en az biri Üniversite kadrosunun dışından olmak üzere üç asil ve bir yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin beş öğretim üyesinden oluşturulması halinde, asil üyelerin en az ikisi ve yedek üyelerden biri diğer yükseköğretim kurumlarının kadrolu öğretim üyelerinden oluşturulur. Eğer varsa ikinci danışman oy hakkı olmaksızın savunma sınavına katılabilir.

(3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise üçü öğrencinin izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi farklı üniversite öğretim üyesi olmak üzere toplam beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, biri Üniversite dışından olmak kaydıyla iki yedek üye belirlenir. Sanatta yeterlik programlarında oluşturulan jürilerde doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de jüride yer alabilir. Eğer varsa ikinci danışman oy hakkı olmaksızın savunma sınavına katılabilir.

(4) Jüri, enstitü yönetim kurulunun ilgili kararından itibaren iki ay içinde, üye tam sayısı ile toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Asil üyelerin katılamaması halinde, yedek üyelerin katılımı sağlanır.

Lisansüstü eserin sonuçlandırılması

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, dönem projesini tamamlayarak ikinci yarıyılın sonuna kadar danışmanın onayına sunar. Danışman dönem projesinin başarılı olduğuna karar verirse, sonucu OİS’e girer. Danışmanın proje hakkında düzeltme kararı alması veya projenin ikinci yarıyılın sonunda danışmana teslim edilmemesi durumunda, danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciye iki aya kadar ek süre verilebilir. Ancak dönem projesini üçüncü yarıyıl içinde teslim eden öğrenciye, programın azamî süresini aşacak şekilde ek süre verilemez. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarında savunma sınavına girilebilmesi için öğrencinin, tezli yüksek lisans programlarında lisansüstü eserinden ürettiği en az bir çalışmanın hakemli bilimsel toplantıya/yayına başvurusunun yapılması; doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisansüstü eserinden ürettiği en az bir çalışmanın hakemli bilimsel toplantıya/yayına kabul yazısı alınmış olmalı veya lisansüstü eserin konusunu içeren en az bir sanat/tasarım çalışması sergilenmiş olmalı ya da sergiye kabul yazısı alınmış olmalıdır. Yayının/eserin veya sanat/tasarım çalışmasının yayımlanmış nüshasının üzerinde veya sergiye/gösterime dair akademik metinlerde ve basılı materyallerde, danışmanların da adı yer alır. Lisansüstü eserin bölümleri, savunma sınavından önce makaleler veya kitap bölümleri halinde yayımlanabilir. Ancak, bu durumda söz konusu yayınların, ilgili lisansüstü eserin bölümleri olduğu hususu, yayımlanmış nüsha üzerinde açıkça belirtilmelidir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile doktora/sanatta yeterlik programlarında olduğu gibi lisansüstü eserinden üretilen yayın şartı getirilebilir.

(4) Üniversitenin adının yayınlar/eserler, sanat tasarım çalışmaları, basılı ve görsel materyaller ile yazışmalarda gösterilmesi mecburidir. Bu şartı yerine getirmeyen öğrencinin lisansüstü eseri savunma sınavına alınamaz.

(5) Enstitüler, ikinci ve üçüncü fıkraya istinaden şart koştukları yayınlar/eserler, sergiler ve diğer çalışmalar hakkında, münhasıran bilimsel/sanatsal kaliteyi artırmak amacıyla enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile nitel ve nicel ek kriterler ve şartlar getirebilir.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenci, lisansüstü eser önerisinin kabul edildiği tarihten sonra yapılan en az üç farklı izleme komitesi toplantısına girmiş ve son toplantıda lisansüstü eseri hakkında savunulabilir kararı alınmış olmalıdır. Tezli yüksek lisans programlarında danışman, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise izleme komitesi tarafından savunulabilir bulunan lisansüstü esere ilişkin intihal yazılım programı raporu, enstitü tarafından hazırlanarak danışmana ve jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyelerinden herhangi biri, rapordaki verilere dayanarak eserde intihal yapıldığını tespit ederse, durumu danışmana ve enstitüye bildirir. Danışman, gerekli düzeltmelerin yapılmasını öğrenciden talep eder. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen öğrenci savunma sınavına giremez. İntihal denetimine ilişkin usul ve esaslar enstitü kurulu tarafından düzenlenir.

(7) Öğrenci, yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerinin tamamına, eserin danışman/izleme komitesi tarafından savunulabilir bulunan nüshasını, savunma sınavı tarihinden en geç on beş gün önce teslim eder. Savunma sınavı, lisansüstü eserin sunulması ve soru-cevap bölümlerinden oluşur. Savunma sınavı tezli yüksek lisans programlarında en az altmış dakika, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az doksan dakikadır. Öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanları savunma sınavını izleyebilir. Ancak, jüri eser hakkındaki kararını kapalı görüşme yaparak belirler.

(8) Jüri eser hakkında en az salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret kararının verilmesi halinde, ret kararı veren her üyenin ayrı ayrı kişisel gerekçeli raporunu imzalayarak tez savunma tutanağına eklenmesiyle oluşturulan rapor enstitüye teslim edilir. Kabul oyu kullanan üye/üyeler, rapora karşı görüş gerekçesini ekler. Lisansüstü eseri hakkında ret kararı verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Lisansüstü eseri hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, talep edilen düzeltmeleri tamamlayarak, karar tarihinden itibaren programın azamî süresini aşmayacak şekilde, tezli yüksek lisans programlarında en geç üç ay içinde, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise en geç altı ay içinde tekrar savunmaya girer. Bu savunma sınavında da eseri hakkında ret kararı verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Lisansüstü eseri hakkında oy çokluğu ile kabul kararının verilmesi halinde, ret oyu kullanan üye/üyeler, ayrı ayrı kişisel gerekçeli raporlarını yazıp imzalayarak tez savunma tutanağına eklerler.

(11) Savunma sınavına ait tutanaklar, tez danışmanı tarafından sınav tarihinden sonraki üç iş günü içinde enstitüye teslim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşlemleri, Kayıt Dondurma, Kayıt Silme,

Mezuniyet ve Diploma

Disiplin işlemleri

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplin cezası nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencinin uzaklaştırma süresi, azamî öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.

Kayıt dondurma

MADDE 32 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin gerçekleşmesi ve öğrenci tarafından belgelendirilmesi halinde, öğrencinin kaydı enstitü yönetim kurulunun kararı ile dondurabilir:

a) Hastaneden alınan heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunu.

b) YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi.

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olması.

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhrî hısımlarının ağır/acil hastalığı dolayısıyla onlara bakacak başka kimsenin bulunmaması ya da birinci dereceden kan yahut sıhrî hısımlarının bulunmaması nedeniyle kardeşinin ağır/acil hastalığı dolayısıyla ona bakmak mecburiyetinde bulunması.

d) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

e) Tutukluluk hali.

f) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

g) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhrî hısımlarının birinin şehit olması veya bakıma muhtaç olacak şekilde yaralanarak gazi olması.

ğ) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Kayıt dondurma talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için, öğrencinin ders kaydını ilgili yıl/yarıyıl için yaptırmış olması ve birinci fıkrada belirtilen nedenlerden herhangi birinin ortaya çıktığı tarihten itibaren iki ay içinde kayıt dondurma talebiyle doğrudan veya kanunî temsilcisi vasıtasıyla enstitüye başvurması gerekir.

(3) Bir seferde azamî kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Kayıt dondurma nedeninin devam etmesi veya birinci fıkrada yer alan başka bir nedenin ortaya çıkması halinde, kayıt dondurma süresi aynı usulle uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise, bu hallerin süresi kadar kayıt dondurulabilir.

(4) Öğrenci, mazeretinin kayıt dondurma süresinden önce sona ermesi halinde, enstitü tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

Kayıt silme

MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olmak.

b) Yetkili sağlık kurumu tarafından verilen sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak.

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak.

ç) Kesin kayıt işlemini usulüne uygun olarak yaptırmamak.

d) Kesin kayıt hakkı kazanmadığı sonradan anlaşılmak.

e) Kesin kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmama nedeni için gösterilen mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilmemek.

f) 2547 sayılı Kanunda belirtilen ve kayıt silmeyi gerektiren diğer durumdaki öğrencilerden olmak.

(2) Posta yoluyla öğrencinin kendi isteği ile kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin kendisinin veya kanunî temsilcisinin yazılı müracaatı gerekir.

(3) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri halinde enstitüde aldıkları dersleri ve bunlara ait not durumlarını gösteren belge verilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, kayıtlı olduğu programın diplomasını alarak mezun olma hakkını kazanır.

(2) Mezuniyet tarihi, sınav jürisinin kararının enstitü yönetim kurulunca onaylanması şartıyla, tezli yüksek lisans programları ile doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisansüstü eserin savunma sınavında başarılı bulunduğu tarihtir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise öğrencinin bütün yükümlülüklerini başarı ile yerine getirdiği ve bu durumun enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihtir.

(3) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisansüstü eserin jüri tarafından onaylanmış nüshasının, savunma sınavının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde basılı olarak ve/veya elektronik ortamda enstitüye ve Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesine teslim edilmesi gerekir. Ayrıca YÖK Ulusal Tez Merkezine veri girişi yapılarak veri giriş formu enstitüye teslim edilmelidir. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin yazılı olarak talep etmesi halinde, lisansüstü eserin teslim edileceği süreyi en fazla bir ay uzatabilir. Lisansüstü eserini teslim etmeyen öğrenciye diploma/geçici mezuniyet belgesi verilmez, öğrencilik haklarından yararlandırılmaz ve azamî süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisansüstü eserin jüri tarafından onaylanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihten itibaren üç ay içinde eserin bir kopyası enstitü tarafından YÖK’e iletilir.

(5) Yetkili kurum, kuruluşlar veya birimler tarafından aksine bir karar alınmadıkça, lisansüstü eserler elektronik ortamda erişime açık tutulur.

(6) Tezli yüksek lisans programlarında, tezi hakkında ret kararı verilen öğrenciye; enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının şartlarını yerine getirmesi ve talepte bulunması kaydıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunmaması halinde, söz konusu alanda tezsiz yüksek lisans programının YÖKSİS’te yarı pasif olarak tanımlanması amacıyla durum YÖK’e bildirilir ve programın YÖKSİS’te tanımlanması sonrasında, ilgili öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciye; kredili derslerde, proje ve benzeri şartlarda başarılı olması ve tezini/sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandıracak durumda olmaması kaydıyla, enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması ve söz konusu programın diğer gereklerini yerine getirmiş olması halinde, talepte bulunmasına istinaden anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Diploma, Üniversitenin mezuniyet belgelerine ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır. Diplomanın üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programın YÖK tarafından onaylanmış adı yer alır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, YÖK’ün lisansüstü eğitime ilişkin düzenlemeleri ve kararları, Üniversitenin lisansüstü eğitim ile ilgili düzenlemeleri, Senato ve Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikteki hükümlerin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlü durumları gidermeye ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptıran öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakı sürecinde ortaya çıkacak sorunları çözmeye, ilgisine ve görev alanına göre Senato, Yönetim Kurulu, Rektör, enstitü kurulu, enstitü yönetim kurulu ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı yetkilidir.

(3) Bu Yönetmelikte verilen yetkilerin kullanılması hususunda öğretim üyeleri veya danışmanlar ile program/bilim dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğretim üyeleri veya danışmanlar ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye enstitü yönetim kurulu, program/bilim dalı başkanlığı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye enstitü yönetim kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığı ile enstitü yönetim kurulu arasındaki ihtilafları çözmeye enstitü kurulu yetkilidir. İhtilafların çözümü hususunda bu fıkra ile yetki verilen birim, taraflardan birinin veya her ikisinin yazılı başvurusu halinde, tarafların görüşünü yazılı olarak aldıktan sonra karar verir. Verilen karar kesin olup, uygulama bu doğrultuda yapılır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.