Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2018/6)

13 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30300

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – (1) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınan belgelere ilişkin bedeller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına: 33,76 TL.

b) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 28.125 TL.

c) Dağıtım Uygunluk Belgesi bedeli: 28.125 TL.

ç) Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli: 3.375 TL.

MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınan hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına 69,17 TL.

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 28,14 TL.

c) Yakıt biyoetanolü: Beher bin litre başına 11,81 TL.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın