altinoz.com.tr

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554)

05 Ocak 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30646

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 554

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

4 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4/1/2019 TARİHLİ VE 554 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Bu Karar, bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi amacıyla, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.t.P. NO Mal İsmi Vergi  Oranı  (%) Asgari  Maktu  Vergi  Tutarı  (TL) Maktu  Vergi  Tutarı  (TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0 0,42
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)  -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 67 0.0000 0,42
24.Mar Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları  (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) 67 0 0,42
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 0 0.4200

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.