Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29849

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Sekreterya” ibaresi “Sekretarya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Sekreteryanın” ibaresi “Sekretaryanın” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Müsteşar”, “Başkan”, “Belediye Başkanı”, “Genel Müdür” ibarelerinden sonra gelmek üzere sırasıyla “ya da Müsteşar Yardımcısı”, “ya da Başkan Yardımcısı”, “ya da Başkan Yardımcısı” ve “ya da Genel Müdür Yardımcısı” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Genel Kurul, 4 üncü maddede sayılan üyelerden oluşur ve Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili görüş bildirmek ve karar almak,

b) İcra Kurulunda yer alacak üyeleri belirlemek,

c) Gündeme alınması istenen konularda önerilerde bulunmak,

ç) İcra Kurulunun görüş ve önerileri hakkında karar almak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Genel kurulun gündemi, çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Genel Kurul, dört yılda bir Kasım ayında Başkan tarafından belirlenen günde olağan toplantısını yapar. Genel Kurul toplantılarına Bakan başkanlık eder, katılamadığı durumlarda bir temsilciyi yetkilendirir. Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi üyelere toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

(2) Şûra gündemi, Sekretaryanın teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenir. Şûra, çağrı ile birlikte gönderilen gündeme ve sürelere bağlı kalınarak yapılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Bakan tarafından, Genel Kurul ile İcra Kurulu üyelerinden gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek gündeme alınacak taslak kararlar oluşturulur.

(3) Genel Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Toplantılara gündeme göre Bakanlık birimlerinden belirlenecek yetkililer ile Başkanın davetiyle kamu veya özel sektörden kişiler de katılabilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.

(4) Toplantıda Başkan tarafından Başkanlık Divanında görev yapacak, biri Bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ve dört raportör belirlenir. Başkan, yetkilerini gerektiğinde Başkanlık Divanına devredebilir.

(5) Genel Kurul gündemine alınan karar taslakları Başkanlık Divanı tarafından okutulur. Gündemle ilgili söz almak isteyen üyeler bu taleplerini isimleriyle birlikte Başkanlık Divanına iletir. Başkanlık Divanı karar taslakları hakkında sözlü görüş belirtmek isteyen üyelere söz verir. Yapılan müzakerelerin ardından açık oylamaya geçilir. Oylamada her üye kabul veya ret oyu kullanır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu doğrultusunda karar alınır. Alınan kararlar Başkanlık Divanı tarafından tutanağa bağlanarak Şûra kararı olarak açıklanır. Şûra kararları tavsiye niteliğindedir.

(6) Şûra kararları Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) İcra Kurulu, Şûranın yürütme organıdır. İcra Kurulunun Başkanı, Sekretaryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısıdır. İcra Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılara Genel Müdür başkanlık eder. İcra Kurulu yedi üyeden oluşur. Sekretaryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı ile Genel Müdür İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Diğer beş üye, Genel Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu üyeleri arasında görev paylaşımı yapar.

(2) İcra Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Genel Kurul gündemi hakkında Bakana bilgi ve görüş sunmak,

b) Sekretaryanın oluşturacağı nihai çalışma raporunu incelemek ve gerektiğinde Genel Kurula sunmak,

c) Sekretaryanın teklifi üzerine komisyon oluşturmak, oluşturulmuş komisyonları birleştirmek veya kaldırmak,

ç) Sekretaryanın teklifi üzerine komisyon üyeleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

d) Görüş ve önerilerini Genel Kurula sunmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İcra Kurulu toplantıları yılda en az bir defa yapılır. İcra Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde İcra Kurulunu toplantıya çağırabilir.”

“(3) İcra Kuruluna seçilen üyelerden eksilme olduğu takdirde, İcra Kurulu Başkanı tarafından yedek üyelerden sırasıyla görevlendirme yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Şûra Başkanı, Sekretarya ve Komisyonlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (c) bendi eklenmiş; diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Başkanlık Divanını oluşturmak,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Sekreteryanın” ibareleri “Sekretaryanın” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş; mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Genel Kurul ve İcra Kurulu toplantılarının organizasyonlarını yapmak, Şûranın ve İcra Kurulunun toplanma tarihi ile yer ve gündemini üyelere bildirmek,

ç) Şûra çalışmalarına ait tutanak, rapor ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesini, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,”

“d) Komisyonların toplantı tarihlerini belirlemek, üyelerine gerekli çağrıda bulunmak ve çalışmalarıyla ilgili gündemlerini takip etmek,

e) Komisyonların oluşumu, üyelerinin tespiti, oluşturulmuş komisyonların birleştirilmesi veya görevlerinin sona erdirilmesi hususlarında İcra Kuruluna teklifte bulunmak,

f) Komisyonların çalışma usul ve esasları hususunda İcra Kuruluna teklifte bulunmak,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) İcra Kurulu, Sekretaryanın teklifi üzerine esnaf ve sanatkârlara ilişkin ülke düzeyindeki politikaların etkin bir biçimde belirlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi amaçları doğrultusunda komisyonlar kurabilir. Komisyon üyeleri, Sekretaryanın teklifi üzerine İcra Kurulunca seçilir. İcra Kurulu, komisyon üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

(2) Komisyonların çalışma usul ve esasları, Sekretaryanın teklifi üzerine İcra Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonlar, Şûra gündemine teklif edilmek üzere tavsiye kararları alabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Şûra çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklere ilişkin giderler, özel kuruluşlar ile Şûrada temsilcisi bulunan kurum ve kuruluşlarca da karşılanabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) Genel Kurul Üyeliği; seçilmiş üyelerin üyelikleri haklı sebeplerin varlığı halinde, görevlendirilmelerinde izlenen usulle her zaman sona erdirilebilir.

(2) İcra Kurulu Üyeliği;

a) Genel Kurul üyeleri arasından seçilen üyelerin üyelikleri yazılı şekilde bildirilmiş haklı mazereti olmaksızın, İcra Kurulu toplantılarına üst üste iki kez katılmama halinde kendiliğinden,

b) Genel Kurul üyeliğinin sona ermesi halinde kendiliğinden,

sona erer.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi 30/11/2016 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/6/2012 28338
Bu Yazıyı Paylaşın