Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/08/2017 Tarihli ve 7224 Sayılı Kararı

08 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30148

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan:

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 03/08/2017                                                      Karar No: 7224

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/08/2017 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan ve 24.05.2017 tarih ve 30075 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle ihdas edilen yeni lisanslara ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.12.2016 tarih ve 6789 sayılı “2017 yılında Doğal gaz piyasasında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri”ne ilişkin Kurul Kararının

l inci Maddesinin (d) fıkrasına;

(3) Toptan Satış (OtoLNG) Lisans alma bedeli: 74.600.- (yetmişdörtbinaltıyüz) TL

(4) Yıllık lisans bedeli: Satışı yapılan Kwh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr,

Ayrıca (f) fıkrasına;

iii) OtoCNG Satışı:

(1) Lisans alma bedeli: 15.000.- (onbeşbin) TL,

(2) Yıllık lisans bedeli: Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr.

İlave edilmiştir.

Lisans yenileme, lisans tadil ve lisans sureti çıkartma bedelleri ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(1) Lisans yenileme bedeli: İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin %50’si

(2) Lisans tadili : 3.000.- (üçbin) TL.

(3) Lisans sureti çıkartma : 800.-(sekizyüz) TL.

Madde 2- Bu karar 31.12,2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu karan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Bu Yazıyı Paylaşın