Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30038

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine ve 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Elektrik Tesisi İşletme Personeli (ETİP) belgesi: Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında, elektrik üretim tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak yetkili kuruluşlarca düzenlenen eğitimlerde başarılı olan mühendislere verilen belgeyi,

 1. c) Geçici kabul: Ünitenin veya ünitelerin saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyonu ile elektrik piyasasında ticari faaliyetine devam edebilmesi için Bakanlık ve/veya Bakanlığın yetkilendireceği/görevlendireceği ihtisas sahibi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan kabul işlemlerini,”

“e) Kontrol firması  (KF): Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip, saha testlerine nezaret etmek, tesisin onaylı projelerine uygunluğunu kontrol etmek ve bu amaçla gereken test ve uygulamayı yaptırarak sonuçlarını raporlamak ve Güvenilir İşletme Raporunu hazırlamak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini,”

“g) Ön kabul: Ünite/ünitelerin senkronizasyonu öncesinde KF nezaretinde yapılan saha test, kontrol ve gerekli rapor işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyonunu müteakip, geçici kabul öncesi elektrik üretim faaliyeti gösterilebilmesi için yapılan kabul işlemini,”

“ı) Saha testi: Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip, ilgili mevzuat ve standartlara göre sahada yapılması öngörülen senkronizasyon öncesi ve sonrası asgari olarak yapılması gerekli olan testleri,”

“k) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili uyumlaştırılmış standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü,

 1. l) Teknik kılavuz: Bakanlık tarafından belirlenerek internet sitesinde ilan edilecek olan, elektrik üretim tesisinin türü ve teknolojisine göre senkronizasyon öncesi ve sonrası uygulanacak test ve kontrol işlemlerinin ve bunlara ilişkin hazırlanan raporların içeriği, formatı, tanımlanmış prosedürleri ve iş akış şemalarını detaylı olarak içeren dokümanı,
 2. m) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
 3. n) Yetkilendirme protokolü: Bakanlık ile kontrol firmaları arasında imzalanacak olan ve kontrol firmalarının faaliyetleri, nitelikleri, hak ve yükümlülükleri, kontrol firmalarına uygulanacak yaptırımlar ve ilgili diğer hükümleri içeren protokolü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin madde başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Yetki devri, görevlendirme ve yetkilendirme

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi, elektrik üretim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemlerini; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri ya da özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirmek, yetkilendirmek veya bu tüzel kişilerden hizmet satın almak suretiyle yaptırabilir.”

“(3) Bakanlık; tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip, saha testlerine nezaret etmek, tesisin onaylı projelerine uygunluğunu kontrol etmek ve bu amaçla gereken test ve uygulamayı yaptırarak sonuçlarını raporlamak ve Güvenilir İşletme Raporu hazırlamak üzere ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini Kontrol Firması  (KF) olarak yetkilendirebilir.

(4) Geçici kabul öncesinde bir KF ile sözleşme imzalayarak tesis mahallinde KF bulundurma yükümlülüğü bulunan üretim tesislerinin tipi, büyüklüğü ve niteliği Bakanlık tarafından belirlenerek internet sitesinde ilan edilir. KF yükümlülüğü bulunmayan üretim tesislerinin kabul işlemleri Bakanlığın olumlu görüşünü almak ve bu Yönetmeliğin KF dışında kalan hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, ilgili POB’lar tarafından hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen/görevlendirilen ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları haricinde, KF olarak yetkilendirilmek isteyen tüzel kişilerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Türkiye’de kurulması ve tescil edilmiş olması zorunludur. Söz konusu tüzel kişiler;

 1. a) Son ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshasını ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi suretini,
 2. b) Teknik Kılavuz kapsamında akredite olmak için TÜRKAK’a yapılan başvuru tarihinden itibaren, bir yıl içerisinde akreditasyon işlemlerini tamamlayacağını belirten ve tüzel kişiyi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanan taahhütnameyi,
 3. c) TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında elektrik üretim tesisleri muayeneleri, tahribatsız muayene, boru hatları, basınçlı kaplar, YG ekipmanları, topraklama, katodik koruma ve benzeri konuların herhangi birinde sahip olduğu A tipi muayene kuruluşu belgesi suretini,

ç)  Elektrik üretim/iletim/dağıtım tesisleri, petrokimya tesisleri, rafineri, petrol/doğalgaz iletim boru hatları veya gemi/tersanecilik sektörüne ilişkin fabrika ve/veya saha testlerine nezaret edilmesi, sahada kontrollük/gözetmenlik ve kabul işlemleri konularından en az birinde tüzel kişi/şirket ortağı ve çalışanlarına ait deneyim belgeleri suretlerini,

istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa sunarlar.

(2) Başvuru dosyası içerisinde bulunması gereken bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde duyurulur. Bakanlık bu Yönetmelik kapsamında yapılan başvuruları değerlendirir ve uygun gördüğü başvuru sahipleri ile protokol imzalayarak bunları yetkilendirir. Bakanlık tarafından uygun bulunmayan başvurular, iade gerekçelerini içeren bir yazı ile başvuru sahibine iade edilir ve yetkilendirilmeyen başvuru sahipleri herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(3) Bakanlık tarafından başvuru evrakları yeterli görülen başvuru sahiplerinin yetkilendirilebilmesi için Bakanlık ve KF arasında Yetkilendirme Protokolü imzalanır. KF tarafından yürütülecek olan hizmetlere ilişkin diğer hususlar yetkilendirme protokolünde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde Yetkilendirme Protokolü kapsamına sonradan dahil edilecek konular ek protokoller ile düzenlenebilir.”

“(4) KF, Teknik Kılavuza göre yaptığı akreditasyon başvurusunun TÜRKAK tarafından kayıt altına alındığını belgeleyen başvuru formu suretini Bakanlığa sunmadan önce hiçbir lisans/tesis sahibiyle sözleşme imzalayamaz. Akreditasyon sürecinin ilerleyişi ile ilgili olarak TÜRKAK ön değerlendirme raporu, akreditasyon sözleşmesi, denetim planı ve benzeri gibi hususlarda gerekli bilgilendirmeler KF tarafından üç ayda bir periyodik olarak yapılır. Akreditasyon süreci ile ilgili olumsuzluk halinde KF’nin yetkisi olumsuzluk giderilene kadar askıya alınır. KF’nin yetkilendirildiği tarihten itibaren bir yılın sonunda, akreditasyon süreçlerindeki ilerleme durumunu gösteren TÜRKAK’ın nihai görüşleri dikkate alınarak yetkilendirme süresi uzatılır ya da protokol yenilenmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 6/A maddesi eklenmiştir.

Kontrol firmalarına uygulanacak yaptırımlar

MADDE 6/A – (1) Gerekli görülmesi halinde KF bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılacak denetimlerde protokol hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, KF aykırılıkların giderilmesi konusunda ihtar edilir, söz konusu aykırılıkların istenen süre içerisinde giderilmemesi halinde tekrar yazılı ihtar verilir. Bu şekilde aynı olayla ya da farklı olaylarla ilgili olarak üç yıl içerisinde üç ayrı ihlal sonucu üç yazılı ihtar verilmesi durumunda, protokol tek taraflı olarak Bakanlıkça feshedilerek yetkisi iptal edilir.

(2) Teknik Kılavuz kapsamında alınan akreditasyon belgelerinden herhangi birisine ilişkin olarak TÜRKAK tarafından faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan veya akreditasyonuna son verilen KF’nin protokol kapsamındaki yetkisi askıya alınır veya iptal edilir.

(3) Yetkilendirme Protokolü; süresinin bitiminde veya yetkili KF’nin iflası, ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. KF, protokol kapsamındaki faaliyetini sona erdirmek istemesi halinde yazılı olarak Bakanlığa başvurur. Bu başvuru kapsamında KF’nin protokolü sona erdirmek istediği tarih itibarıyla ne tür yükümlülükler taşıdığının ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldüğünün belirtilmesi de zorunludur. Sona erdirme talebi hakkında alınacak karar için ihtiyaç duyulması halinde ilgili KF’den ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

(4) KF’nin yetkisinin askıya alınması, sona erdirilmesi veya iptal edilmesi durumunda söz konusu KF’nin sahada yapmakta olduğu iş sona erer. Söz konusu işlerin nasıl tamamlanacağına ilişkin hususlar Yetkilendirme Protokolünde düzenlenir. Bu durumda askıya alma, sona erdirme ve iptal etme tarihine kadar yapmış olduğu işler ve düzenlediği raporlara ilişkin KF’nin her türlü sorumluluğu devam eder.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilen, yetkisi askıya alınan, iptal edilen ya da sona eren kontrol firmaları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

(6) Yetkisi iptal edilen KF, iptal kararının alındığı tarih itibarıyla en az üç yıl boyunca yeniden yetkilendirme başvurusunda bulunamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans/tesis sahibi, üretim tesisinin yapımının tamamlanmasını müteakip senkronizasyon öncesi test ve kontrol işlemlerinin başlangıcından itibaren geçici kabulün tamamlanmasına kadar geçen süreyi kapsamak üzere, KF ile sözleşme imzalamak ve bu hususu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(2) Sahada yapımına nezaret edilen testler ve kontrol faaliyetlerine ilişkin raporlar KF tarafından hazırlanır.  Bu raporlar; KF yetkili personeli, elektromekanik teçhizat testlerinde yer alan imalatçı/tedarikçi uzman personeli ve lisans/tesis sahibi tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerle birlikte imzalanır. Bu raporların birer kopyası lisans/tesis sahibi tarafından tesis mahallinde muhafaza edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Ön kabulün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-3(a)’da yer alan ön kabul belgesi; ilgili sistem operatörü, piyasa işletmecisi, EPDK, Valilik ve POB’a Ek-1(a)’da yer alan dilekçe ile gönderilir. Ön kabul belgesiyle birlikte, ünite/üniteler şebekeyle senkronizeyken yapılacak test ve kontrollere ilişkin zaman programı KF ve lisans/tesis sahibi tarafından hazırlanarak ilgili sistem operatörüne sunulur. Söz konusu testlerin yapılması sırasında can, mal, çevre ve şebeke emniyeti açısından mülki idareye ve ilgili sistem operatörüne gerekli bilgilendirmeler KF ve lisans/tesis sahibi tarafından yazılı olarak yapılır.”

“(3) Ön kabul belgesi 6 ay geçerlidir. Ön kabul tarihinden itibaren 6 ay içerisinde geçici kabulü yapılmayan ünitenin/ünitelerin, 6 aylık süreden sonra geçici kabulü yapılıncaya kadar ürettiği enerji için ilgili merci tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumda lisans/tesis sahibi uğrayabileceği zarardan dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz.”

“(4) Ön kabul yalnızca, bu Yönetmelik hükümlerine göre geçici kabul öncesinde KF yükümlülüğü bulunan tesisler için geçerlidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 10/A maddesi eklenmiştir.

Elektrik üretim bedeli

MADDE 10/A – (1) Tesisin ön kabul tarihinden itibaren geçici kabul yapılarak işletmeye alınacağı tarihe kadar geçen en fazla 6 aylık sürede, KF gözetiminde test ve kontrol amacıyla üretilen elektrik için yapılacak ödemelere ilişkin hususlar ile tarifeler ilgili kurum/kuruluşlarca düzenlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabulü yapılacak tesisler için, geçici kabul tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde lisans/tesis sahibi;  kamu kurum/kuruluşları ile yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerini ve Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamamlamak ve bu belgelerden TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 ve TS EN ISO 50001 sistem belgelerinin geçerliliğini sürekli sağlamakla yükümlüdür.

(2) Geçici kabulü bu fıkranın yürürlük tarihinden önce yapılmış olan tesisler için, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde lisans/tesis sahibi; kamu kurum/kuruluşları ile yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerini ve Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamamlamak ve bu belgelerden TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 ve TS EN ISO 50001 sistem belgelerinin geçerliliğini sürekli sağlamakla yükümlüdür.”

“(3) TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 ve TS EN ISO 50001 sistem belgeleri, toplam kurulu gücü 10 MWe ve üzerinde olan elektrik üretim tesisleri için aranır. Bakanlık gerekli görmesi durumunda tesis tipine ve niteliklerine göre, bu maddede ifade edilen sistem belgelerinin isteneceği toplam kurulu güç limitini değiştirebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin mevcut beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) KF,  yetkisi kapsamındaki işleri yürütürken,

 1. a) Gerekli niteliklere sahip ilgili personeli sahada bulundurmaktan, tesisin onaylı projelerine uygunluğundan, saha testlerinin tanımlanan prosedürler uyarınca yapılması ve ön kabulün uygun olarak gerçekleştirilmesinden, raporların eksiksiz ve doğru olarak düzenlenmesinden,
 2. b) Görevlerini yerine getirmek için teknik bilgiye, yeterli ve uygun deneyime, yeterli teknik ve meslekî eğitime sahip personel bulundurmak ve bu personelin mesleki bilgi ve yeteneklerini sürekli güncel tutmak amacıyla gerekli eğitimleri almalarını sağlamaktan,
 3. c) Personelin; ilgili standartlar hakkında yeterli bilgi ve kavrayışa, gözlem ve test sonuçlarına ilişkin belge, kayıt ve raporları hazırlama kabiliyetine sahip olmalarını sağlamaktan,

ç) Yürüttüğü faaliyetlerdeki riskleri kapsayacak nitelikte meslekî sorumluluk sigortası yaptırmaktan,

 1. d) İdarecilerinin ve personelinin tarafsızlığını sağlamaktan ve yürüttükleri faaliyetler sırasında edindikleri bilgilerin gizliliğini ve fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki bilgileri korumalarını temin etmekten,

sorumludur.”

“(2) KF, idarecileri ve personeli, kontrollük hizmetlerini yapacağı tesis/lisans sahibi şirketlere ortak olamaz. Kendisi, idarecileri ve personeli; üretim tesisinin tüm ekipman, borulama, elektrik donanım ve kontrol sistemlerinin imalatı, alım/satımı, pazarlanması, inşası, kurulumu ve kullanılmasında doğrudan yer alamaz veya bu faaliyetleri gerçekleştirenlerin temsilcileri olamaz ve yapacağı kontrollük faaliyetlerine ilişkin kararlarının bağımsızlığını ve mesleğin gereklerini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyet içinde bulunamaz.”

“b) Tesisin can, mal, çevre emniyetinin sağlanmasından ve tesisin yapım süreci, ön/geçici kabul aşamaları, işletme ve bakımı sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönünden her türlü önlemi almaktan,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) POB’lar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, kabul işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirleyerek, Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip yayımlayabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin belirsizlik ya da aksaklık ortaya çıkarsa Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Geçici kabulü 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan tesisler için, geçici kabulün tamamlanmasından itibaren bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Atıflar

MADDE 22 – (1) 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde 1kV ve üstü gerilim seviyesinden bağlı elektrik üretim tesislerine yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında öngörülen yetkilendirme işlemleri de dahil gerekli düzenlemeler tamamlanana kadar, elektrik üretim tesislerine ilişkin geçici kabul işlemleri 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülebilir.”

“(4) Geçici kabul öncesinde KF yükümlülüğü bulunmayan tesislerin geçici kabul işlemlerine ilişkin olarak ilgili POB’lar tarafından hazırlanacak olan usul ve esaslar yayımlanana kadar, söz konusu tesislerin geçici kabulü bu Yönetmeliğin KF dışındaki hükümleri ve 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ETİP eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 1/1/2018 tarihinden önce Bakanlık tarafından yayımlanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

Teknik kılavuz öncesi KF yetkilendirmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Teknik Kılavuz yayımlanana kadar geçecek sürede yapılacak KF yetkilendirmelerinde, Kontrol Firması olmak için başvuru yapan özel hukuk tüzel kişileri 6 ncı maddede belirtilen belgeler ile birlikte türbin/motor, jeneratör, buhar kazanı, fotovoltaik modüller/paneller, YG ekipmanları veya benzeri elektrik üretim tesislerine ilişkin ana ekipmanlarla ilgili (TS) EN ISO/IEC 17065 standardına göre ürün belgelendirme belgesi suretlerini sunarlar.

(2) Bu geçici madde kapsamında başvuru yapan özel hukuk tüzel kişilerinin kendisi ya da asgari %50’nin üzerindeki pay sahibi ortağı olan tüzel kişi, ulusal veya uluslararası bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun temsilcisi veya şubesi ise bu ilişkiyi belgelemek ya da teknik yeterliliğini teyit eden yazılı beyan sunmak şartıyla, söz konusu uygunluk değerlendirme kuruluşuna veya bu kuruluşun şube ve temsilciliklerine ait birinci fıkrada istenen akreditasyon belgeleri ile başvuru yapabilir.

(3) Bu geçici madde kapsamında yetkilendirilecek olan KF’ler de Teknik Kılavuzun yayımından itibaren bir yıl içerisinde Teknik Kılavuza göre akreditasyonlarını tamamlamakla yükümlüdür. Teknik Kılavuza akredite olma süreci ile ilgili 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yol izlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki Ek-3(a) Ön Kabul Belgesinin dağıtım listesine “piyasa işletmecisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki Ek-4(b) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik 1/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/11/2015 29524
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/12/2016 29907

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın