Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29634

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesi için Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar aşağıda belirtilen belge ve bilgileri içeren dosya bir dilekçeye eklenerek Genel Müdürlüğe müracaat edilir. Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanmasından sonra başvurular elektronik ortamda yapılır.

a) Servis müracaat formu,

b) Servisin güncel adresini gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı ile birlikte ticaret sicil numarası, MERSİS numarası ve vergi numarasına ilişkin beyanı,

c) Servisin açık adresi ve iletişim bilgileri,

ç) Servise ilişkin kullanım alanlarının ölçülendirilmiş detaylı yerleşim planı,

d) Servis yetkilisinin ve teknik personelin belirtildiği liste,

e) Servis hizmeti verilecek cihazların testlerinde kullanılacak olan referans gaz ve optik filtrenin izlenebilirliğini gösteren belge,

f) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen servis tarafından kullanılacak damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamalar,

g) Servisin, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğini gösteren belgenin akreditasyon numarası ile tarihi veya Türk Standardları Enstitüsünden alınmış Standarda Uygunluk Raporunun tarih ve sayısına ilişkin beyanı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak Genel Müdürlükçe doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yetki belgesi talebinde bulunan kişiler, Bakanlık tarafından elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat eder. Bakanlık tarafından gerekli alt yapının tamamlanmasından sonra başvurular elektronik ortamda yapılır.

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, belge talebinde bulunanların; liselerin teknik eğitim veren bölümlerinden veya yüksekokullar ile üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın tarihi ve sayısını içeren beyanı,

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet vesikalık renkli fotoğraf,

ç) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir imzalı ve kaşeli eğitim sertifikası veya sertifikanın il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi,

d) Müracaat sahibinin, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

e) Tamir ve ayar hizmetlerini yapacağı cihazların muayeneleri için yeterli miktarda etalon ve ekipmanın kendisine veya çalışacağı işyerine ait olduğunu gösteren belge,

f) İşyeri kendi adına kayıtlı ise servis hizmetleri yetki belgesinin tarih ve numarasını içeren beyanı, işyeri kendi adına kayıtlı değilse çalışacağı işyerine ait servis hizmetleri yetki belgesinin tarih ve numarasını içeren beyanı.”

“(4) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak il müdürlüğünce doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “TS ISO 3996 Sıkıştırma ile Ateşlemeli İçten Yanmalı Pistonlu Motorlar-Egzoz Gazlarının Opaklıklarını Ölçme ve Işık Absorplama Katsayılarını Tayin Etme Cihazları” ibaresi “TS 3996 Karayolu Taşıtları-Kararlı Durumda Çalışan Dizel Motorlarından Çıkan Egzoz Gazlarının Koyuluk (Opasite) Derecesini Ölçme Aygıtı (Opasimetre)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/7/2013 28712
Bu Yazıyı Paylaşın