Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)

30 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29609

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

d) İl/ilçe keşif komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe keşif komisyonunu,

e) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

f) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

g) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

ğ) Karar: 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararı,

h) Küçük aile işletmesi: 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette bulunduğu tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletmeyi,

ı) ÖKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, örtüaltı üretimi yapan çiftçilerin ÖKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

i) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan örtüaltı kayıt sistemini,

j) Örtüaltı ünitesi: İçerisinde bitkisel üretim yapılan, bağımsız olarak tek çatı altında bulunan ve üzeri uygun bir örtü malzemesi ile kaplanmış; içerisinde bitkinin gereksinim duyduğu çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya da tamamen oluşturulup denetim altında tutulduğu sera veya plastik tünel şeklinde olabilen, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda bulunan tarımsal yapıyı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Miktarı, Başvurular ve Başvuruda İstenecek Belgeler

Desteklemeden yararlanacak üreticiler ve ödeme miktarı

MADDE 5 – (1) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.

(2) 2016 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için 1 dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 500 m2’nin altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmaz.

Başvurular

MADDE 6 – (1) 2016 yılı küçük aile işletmesi desteği başvuruları bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 31/10/2016 tarihinde sona erer.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 7 – (1) Küçük aile işletmesi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKS’ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin başvuru dilekçesine ilave olarak ÖKS belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Uygulamaları

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ uygulamaları, BÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif ve il/ilçe tespit komisyonları tarafından yürütülür.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 9 – (1) Sekretarya hizmetleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülmek üzere Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Tahkim komisyonları Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde belirtilmiş olan görevleri ve ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Küçük aile işletmesi desteğinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye kaydedilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

b) Kadastro görmeyen köyler için son müracaat tarihini ve keşif ve tespit komisyonlarının çalışma takvimini belirler. Kadastro görmeyen mahallerde tespit komisyonlarınca yapılan çalışmalar, mülkiyetin tespitine esas çalışma olmayıp bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesine dair çalışmadır.

c) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

İl/ilçe müdürlüklerinin görevleri

MADDE 10 – (1) İl/ilçe Müdürlüklerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İl/ilçe müdürlüğü 7 nci maddede belirtilen belgeleri üreticiden alarak her üretici adına küçük aile işletme desteği dosyası açar.

b) Üreticiler tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu çiftçi kayıt sistemi ve örtüaltı kayıt sistemi ile kontrol eder.

c) İl müdürlüğü, merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe müdürlüğünün yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapar.

ç) İl/ilçe müdürlüğü, ödemeye esas incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben ÇKS’den Ek-2’ de yer alan üretici detayında icmali (İcmal-1) alır ve ilçe merkezi ile ilgili köy/mahallelerde beş iş günü süreyle askıda bırakılmasını sağlar. Askıya çıkma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller ÇKS’den tekrar alınır ve il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanır.

d) İl/ilçe müdürlüğü, ÇKS’den Ek-3’te yer alan köy detayında icmalleri (İcmal-2) alır ve onayladıktan sonra ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü ÇKS’deki bilgiler ile icmal-2’leri kontrol eder. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, ÇKS’den Ek-4’te yer alan ilçe detayında icmali (İcmal-3) iki nüsha alır ve onayladıktan sonra ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe müdürlüklerine, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da BÜGEM’e gönderir.

e) Bakanlık, iletilen ilçe detayında İcmal-3’teki toplam tutarı ödemelerin yapılmasını temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını müteakiben banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 11 – (1) 2016 yılına ait küçük aile işletmesi desteği ödemesi yılı içerisinde yapılır.

(2) Küçük aile işletmesi desteği Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılır. Bu Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 12 – (1) Aşağıda yer alan üreticiler ve araziler desteklemeden faydalandırılmaz:

a) Müracaat yılında ÇKS’ye kayıtlı olmayan üreticiler.

b) Örtüaltı ünitelerinde üretim yapan üreticilerden ÖKS’ye kayıtlı olmayanlar.

c) Destekleme kapsamındaki ürünleri ara ziraatı olarak üretenler.

ç) Yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim yapmayanlar.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler.

e) ÇKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenler.

f) Bu Tebliğde istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar.

g) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS’de destekleme dışı bırakılanlar.

ğ) Askı süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili birime iletildiği tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan araziler.

h) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 13 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Destekleme kapsamındaki ürünlerin açıkta veya örtüaltı ünitelerinde üretiminin yapılıp yapılmadığı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında il/ilçe tespit komisyonlarınca örnekleme yöntemi ile yerinde tespit edilir.

(3) Bu Tebliğde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(4) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan kanunun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumludur.

(5) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 16/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın