Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30548

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hallerde tarifeler, ilgili tüzel kişinin talebi üzerine veya Kurum tarafından resen revize edilebilir:

a) İlgili veya diğer mevzuat hükümlerinin tarife revizyonu gerektirmesi,

b) Lisans tadillerinin tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklere yol açması,

c) Mücbir sebep halleri veya bu hallerin sona ermesi,

ç) Tarifeye esas parametrelerde önemli değişiklikler meydana gelmesi.

(2) Tarife revizyonunun etkisi cari tarife uygulama dönemine ve/veya sonraki tarife uygulama dönemlerine yansıtılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın