Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliğ

06 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30527

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Devlet tarafından yapılacak tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli ile münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu bulunması ve borç bilgisinin tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya bildirilmesi halinde; banka tarafından borç tutarının destekleme ödemelerinden mahsup edilerek alacaklı olan kurum, kuruluş veya şirkete aktarılması ile kalan kısmın çiftçiye ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun Ek 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

c) Çiftçi: Bakanlık Kayıt Sistemlerine kayıt olabilmek için gereken usul ve esasları yerine getiren ve fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle uğraşan gerçek veya tüzel kişileri,

ç) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

d) Enerji borcu: Münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcunu,

e) İcmal: Tarımsal destekleme uygulamalarını yürüten Bakanlığın ilgili genel müdürlükleri tarafından oluşturulan gerçek veya tüzel kişilere ait bilgiler ve ödeme miktarlarını gösteren listeleri,

f) İşletme ve bakım ücreti: DSİ tarafından su kullanıcılarına suyun ulaştırılması, yeraltı suyu kuyuları ile yapılanlar da dâhil olmak üzere sulamadan dönen fazla suyun uzaklaştırılması, sulama tesisinin mütemmim cüzü olan servis yolları için yapılan yönetim, bakım ve onarım, finansman, personel, mal ve hizmet alım ve enerji kullanım giderleri gibi her türlü gideri karşılayacak şekilde belirlenen ve su kullanıcılarından tahsil edilen tutarı,

g) Su kullanım hizmet bedeli: Su kullanıcı teşkilatlar tarafından su kullanıcılarına suyun ulaştırılması, yeraltı suyu kuyuları ile yapılanlar da dâhil olmak üzere sulamadan dönen fazla suyun uzaklaştırılması, sulama tesisinin mütemmim cüzü olan servis yolları için yapılan yönetim, bakım ve onarım, finansman, personel, mal ve hizmet alım ve enerji kullanım giderleri gibi her türlü gideri karşılayacak şekilde belirlenen ve su kullanıcılarından tahsil edilen tutarı,

ğ) Su kullanıcısı: Tarımsal sulama yapan veya yapacak olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

h) Su kullanıcı teşkilat: İşletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Sulama tesisi: Umumi sulardan faydalanmak üzere geliştirilmiş, sulama maksadıyla inşa edilen su yapılarını veya tesisleri,

i) Şirket: Elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketini,

j) Tarımsal destekleme: 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yapılan desteklemeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama, Bildirimlerin Yapılması ve Sorumluluk, Mahsuplaşma İşlemi

ve Diğer Hususlar

Uygulama

MADDE 4 – (1) Bakanlık, ödemelere esas icmalleri Bankaya elektronik ortamda iletir.

(2) DSİ’ce tarife uygulanan ve su kullanıcı teşkilatlara devredilen sulama tesislerine ilişkin sicil bilgileri, imza yetkilileri ve DSİ Bölge Müdürlüğü veya su kullanıcı teşkilata en yakın Banka şube müdürlüğü nezdinde açılan destekleme ödemelerinin aktarılacağı hesap numarası bilgileri, DSİ tarafından resmi yazı ile Bankaya bildirilir.

(3) DSİ ve su kullanıcı teşkilatlar, vadesinde ödenmemiş işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli borcu bulunan su kullanıcılarına ait kimlik (T.C. kimlik numarası/vergi numarası, isim-soyisim) ve borç bilgilerini Bankanın istediği dosya formatında  hazırlayarak güvenli veri transferini yapar.

(4) Su kullanıcılarına ait borç bilgileri her hafta salı günü güncellenir.

Bildirimlerin yapılması ve sorumluluk

MADDE 5 – (1) DSİ ve su kullanıcı teşkilatlar, borçluların kimlik ve borç bilgilerini gösteren icmalleri hatasız, eksiksiz ve zamanında Bankaya bildirir.

(2) Bu bildirimlerden kaynaklı hata ve gecikmelerden Banka sorumlu tutulmaz. DSİ ve su kullanıcı teşkilatlar tarafından yapılan bildirimlerdeki hata ve eksiklikler sebebiyle Bankanın doğrudan oluşan zararı, hatalı veya eksik bildirimi yapan DSİ veya Su Kullanıcı Teşkilat tarafından tazmin edilir.

Mahsuplaşma işlemi

MADDE 6 – (1) Banka, veri aktarımının sağlanacağı sistem alt yapısının kurulmasından ve erişim talepleri tamamlandıktan sonra DSİ ve su kullanıcı teşkilatları yetkililerine kullanıcı adı ve şifresini bildirir.

(2) Banka; Bakanlıkça Bankaya iletilen tarımsal destekleme ödemesine esas icmallerdeki çiftçilere ait T.C. kimlik numaraları/vergi kimlik numaraları ile DSİ ve su kullanıcı teşkilatları tarafından Bankaya iletilen borçlu su kullanıcısı T.C. kimlik numaralarını/vergi kimlik numaralarını eşleştirir ve borç tutarını destekleme ödemelerinden mahsup ederek DSİ veya su kullanıcı teşkilatların banka nezdinde açılmış hesaplarına aktarır.

(3) Tahsilatı alan birim, çiftçileri mahsuplaşma işlemi ile ilgili olarak bir hafta içerisinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirir.

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) Borç tutarının destekleme ödemelerinden mahsuben ödenmesine ilişkin olarak;

a) Destekleme ödemelerinden borç tutarının tahsil edilmesi, alacaklıların Bankaya “borç bildirim önceliği” sırasına göre yapılacaktır. Borç bildirim önceliği, banka sistemine girişin yapıldığı zamana göre önceliği ifade etmektedir.

b) Borç tutarı destekleme ödemesinden az ise borcun tamamı, fazla ise destekleme ödemesi tutarı kadarı mahsup edilir.

c) Tamamen, kısmen veya hiç mahsup edilemeyen borçlarla ilgili DSİ ve su kullanıcı teşkilatları Banka tarafından bilgilendirilecektir.

ç) DSİ ve su kullanıcı teşkilat yetkilileri kendilerine verilen sistem erişim yetkisi ile kendi hesaplarına ait gün sonu ekstrelerini alabilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapılacak Protokol ve Uygulama

Yapılacak protokol ve uygulama

MADDE 8 – (1) Şirket alacaklarının destekleme ödemelerinden mahsuben kesilmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili şirketler ile Banka arasında işbu Tebliğ eki çerçeve protokol esas alınarak düzenlenecek protokollerle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer işlemler

MADDE 9 – (1) Borca ilişkin itiraz, su kullanıcıların borçlu olduğu DSİ, su kullanıcı teşkilatı veya şirkete yapılır.

(2) Düzenlenen belgelerin içeriği ile ilgili hukuki sorumluluk, belgeyi düzenleyen DSİ, su kullanıcı teşkilatı ve şirkete aittir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın