Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/19)

15 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30039

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, son yıllarda azalan manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsar.

(2) Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2017-2019 yılları arasında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Damızlık dişi manda: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 12-24 aylık dişi gebe olmayan mandayı,

d) Damızlık gebe manda: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 3 aylık gebe hayvanı,

e) Damızlık manda boğası: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 24 aylık yaşta erkek mandayı,

f) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

g) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

ğ) Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

h) HAYBİS: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

ı) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

i) Hibe desteği: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek olan illerde ahır inşaatı, damızlık amaçlı dişi manda ile damızlık manda boğası alımı ve makine, alet ve ekipman alımları ile ilgili olarak yatırımcılara Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

j) Hibe tutarı: Hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarını,

k) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

l) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı, beslendiği yarı açık veya açık sistem tesis durumundaki yerleri,

m) Karar: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

n) Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,

o) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak olan rehberi,

ö) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

p) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

r) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek alet, ekipman ve makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu,

s) Yetiştirici Birliği: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı manda yetiştiricilikleri birliklerini,

ş) Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve kadastro müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik personelle (harita mühendisi/teknikerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda tespitini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak olan uygulama birimleri şunlardır:

a) İl proje yürütme birimi.

b) İl müdürlüğü.

c) İl proje değerlendirme komisyonu.

ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.

(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde; hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri ve/veya il özel idarelerinde görevli teknik ve sağlık hizmet sınıfı personelin katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan il proje yürütme birimi kurulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya il müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik personel, inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya il müdürlüğünden bir teknik personel bu birim içerisinde görevlendirilir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Her üye için bir yedek üye belirlenir. Komisyon üyelerinin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen ilgili yedek üyeler görev alır. Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Merkez proje değerlendirme komisyonu, Bakan oluru ile genel müdür veya genel müdür yardımcısı başkanlığında; genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte en az beş üyenin katılımı ile kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili genel müdür yardımcısı veya daire başkanı başkanlık eder.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme biriminin görev süreleri, projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam eder.

Uygulama birimlerinin görevleri

MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna göndermek.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirmek.

c) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.

ç) Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında; onaylanan hayvan alımı başvurularında ise hayvan alımı gerçekleştikten ve hayvanlar işletmeye getirildikten sonra uygulama rehberindeki kriterlere göre hak ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve bunları Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne göndermek.

b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlamak.

c) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetvelini düzenleyerek onaylamak ve Genel Müdürlüğe göndermek.

(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesinin; idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlamak.

b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yatırıma uygun bulunan uygulama projelerini teknik gereklilikler bakımından incelemek, onaylamak ve onaylanan projeler ile hak edişleri Genel Müdürlüğe göndermek.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolüne ve bu faaliyetlerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek vermek.

b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri il müdürlüğüne göndermek.

c) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın öngördüğü tanıtımların yapılmasını sağlamak.

ç) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.

d) İl müdürlüklerinde bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların çözümü ile ilgili çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden;

a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar,

b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar

yararlanır.

Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı

MADDE 8 – (1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

(3) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir.

(4) Aynı konudaki yatırımlarda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamındaki başvuruları değerlendirilmez.

b) Başvuru sahibi, damızlık manda yetiştiriciliği ve ahır yapımı konularında Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır:

a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, hibeye esas gerçekleşme tutarının % 50’si.

b) Damızlık dişi manda ve manda boğası alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.

c) Yem karma ve dağıtma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, hibeye esas alım tutarının % 50’si.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

MADDE 10 – (1) Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılır.

(2) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir, internet sayfasında duyurulur ve il müdürlüklerine bildirilir.

(3) Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(4) Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

(5) Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(6) Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaat, hayvan alımı ile makine ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsar.

(7) İnşaat yatırımları için;

a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.

b) Yapılacak ahırlar, yatırım yapılacak ilin koşullarına göre açık veya yarı açık sistem olur.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, basit onarım, çatı aktarımı, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) Tadilat projeleri kapasite artırımına konu ahırın taşıyıcı unsurlarını etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüştürülmesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.

e) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

(8) Satın alınacak damızlık dişi mandalar ve boğalar için;

a) Uygulama rehberinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir.

b) Kurulacak işletmelerde her 50 baş dişi manda için 1 baş manda boğası olur.

c) Mandaların ve boğaların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere yurtiçi temininde il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

ç) Hayvanların, en az 3 aylık gebe manda olmadan satılmayacağına dair taahhütname alınır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu mandalar destekleme kapsamı dışındadır.

e) Desteklemeye esas, dişi mandaların ve boğaların birim fiyatları merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenir.

(9) Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı için;

a) Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin kapasitesine uygun olur. Satın alınacak yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, her iki ekipmanı kapsayacak şekilde hazırlanabileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için başvuru yapılabilir.

c) Makine, alet ve ekipmanların birim fiyatı, yerel fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

MADDE 11 – (1) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanır. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlara, yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve merkez proje değerlendirme komisyonunun kararıyla bir yıla kadar ek süre verilebilir.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yapılan başvurular on beş gün içinde, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular uygulama rehberi ekinde yayımlanacak olan değerlendirme kriterleri ve belirlenmiş olan puan barajına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır.

(2) İnceleme raporu, on beş gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. İl müdürlüğü, yatırıma uygun bulunup il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmış olan başvuruları puanlama sırasını esas alarak listeleyip, Genel Müdürlüğe gönderir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen onaylı listeleri inceler. Onaylı listeleri illerin hayvan varlığı, arazi büyüklüğü, yem bitkileri ekiliş alanları, başvuran yatırımcıların mesleki tecrübeleri, il birliklerinin üye sayıları ve bütçe imkânları dâhilinde değerlendirip onaylar. Onaylanan listeler Genel Müdürlükçe il müdürlüğüne gönderilir.

(4) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanması ve onaya sunulmasını resmî yazı ile rehberde belirtilen kadar süre vererek tebliğ eder.

(5) Hazırlanan projenin onayını müteakip yatırım süreci başlatılır.

Yatırımın ve işletmenin denetimi

MADDE 13 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) Yatırımcı beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname verir.

(3) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında işletmeler beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince denetlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak Edişler

Ödeme belgelerinin hazırlanması

MADDE 14 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

(2) Hak edişler il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

(3) Yeni yatırımlarda yatırım tamamlanmadan hak ediş düzenlenmez. Ödemeler iki defada yapılır. Birinci hak ediş inşaat ve makine yatırımının tamamlanmasının ardından, ikinci hak ediş ise hayvan alımı tamamlandıktan sonra yapılır. Kapasite artırımı/rehabilitasyon yatırımlarında ise hangi yatırım olursa olsun tüm yatırım kalemleri tamamlandıktan sonra bir defada hak ediş yapılır.

(4) İnşaat hak edişlerinde konu uzmanı en az bir teknik personelin (mühendis/tekniker) imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.

(5) Hayvan alımı için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur.

(6) Hayvan alımı için düzenlenecek hak edişlerde, yetiştiricilerin satın aldıkları hayvanları Bakanlık kayıt sisteminde (HAYBİS) kendi işletmelerine kaydettirmesi zorunlu olup, kayıtlı olduğuna dair bilgiler icmal ekinde belirtilir.

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

MADDE 15 – (1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il proje yürütme birimi ve il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.

(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanır.

(3) İl müdürlüğü tarafından yatırımcıya ödenmek üzere gönderilen icmaller, Genel Müdürlükçe incelenir, değerlendirilir ve yatırımcıya ödeme yapılmak üzere Bankaya gönderilir.

(4) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, üçüncü kişilere devredilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 16 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi altındaki Damızlık Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Bakanlık bütçesine tefrik edilen sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki (hayvan alımı, ahır inşaatı yapımı veya tadilatı, yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcı hibesinden yararlanmış olanlar) faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara Karar kapsamında hibe kullandırılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 18 – (1) Karar ve bu Tebliğ ile uygulama rehberinde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde il müdürlüğü yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınmak üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın