tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bir Mali Yıl İçinde Tamamlanması Mümkün Olmayan Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Alımlarının Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

12 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30268

İçişleri Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönelik alımlarında verilecek avans ve kredi işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alım: Mal alımları ve hizmet alımları ile yapım işlerini,

b) AR-GE: Araştırma geliştirmeyi,

c) BAAINBw: Alman Silahlı Kuvvetleri, Teçhizat, Bilişim Teknolojileri ve Hizmet Desteği Federal Ofisini (BUNDESAMT FÜR AusrüstungInformationstechnik und Nutzung der Bundeswehr),

ç) Bakan: İçişleri Bakanını,

d) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

e) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

f) FMS: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığının Yabancı Askerî Satışlarını (Foreign MilitarySales.)

g) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılamayan idareler ile harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde üst yöneticiyi ya da üst yöneticinin belirleyeceği kişilerden Bakanlıkça uygun görülenleri veya ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen birim yöneticilerini,

ğ) Muhasebe hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,

h) Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

ı) Mutemet: Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan harcama yetkilisi mutemedini; Dışişleri Bakanlığı yurt dışı teşkilatında misyon şeflerini; İçişleri Bakanlığı ve karşılıklı olarak düzenlenecek protokole istinaden görevlendirilecek diğer bakanlıklar ile kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarında görevli personel ile müşavir ve ataşeleri,

i) NSPA: NATO Destek ve Tedarik Ajansını (NSPA-NATO Support and Procurement Agency),

j) Üst yönetici: Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanını,

k) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mutemetlere Verilecek Avans ve Krediler

Avans ve kredi işlemleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, harcama yetkilisinin göstereceği lüzum üzerine, görevlendirilecek mutemetlere üst sınırları mali yılbaşında İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek miktara kadar avans verilebilir ve bu miktarı aşan giderler için mutemetler adına kredi açtırılabilir.

(2) Verilen avansın mahsubu yapılmadan aynı iş için yeniden avans verilmez. Bir iş için verilen avans ve kredi yalnız o işe harcanır.

Mutemet görevlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Yurt içinde her birim için bir mutemet görevlendirilir. Hangi teşkilat kademelerinin birim sayılacağı ilgili üst yönetici tarafından belirlenir.

(2) Yurt dışında yapılacak işler için birden fazla mutemet görevlendirilebileceği gibi, aynı mutemede ayrı işler için de birden fazla avans ve kredi verilebilir.

Avans ve kredinin bir başka mutemede devri

MADDE 6 – (1) Bir mutemet üzerindeki avans ve kredinin bir kısmı veya tamamı harcama yetkilisinin yazılı izni ile ikinci bir mutemede devredilebilir. Bu durumda mutemet, devralan mutemetten alacağı belgeyi harcama yetkilisinin izin yazısıyla birlikte muhasebe birimine vererek zimmetini devreder. İkinci mutemet de hesabını, 7 ncimaddede belirtilen süreler içinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.

Avans ve kredilerin mahsubu

MADDE 7 – (1) Yurt içinde her mutemet aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay, adına açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.

(2) Yurt dışına tatbikat veya manevra amacıyla gönderilen gemilere münhasır olmak üzere alınan avanstan harcanan tutarların mahsubu üç ay içerisinde yapılır.

(3) Yurt dışındaki temsilcilerin harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmeleri halinde, bunlara verilen avanslar ile adlarına açılan kredilerden harcanan tutarlarına ilişkin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan kanıtlayıcı belgelerin avansın verildiği veya kredinin açıldığı yılı izleyen malî yılsonuna kadar muhasebe birimine verilerek mahsubunun yapılması zorunludur. Ancak, açılan kredinin konusu asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönelik her türlü silah, araç, gereç ve teçhizatları ile bunların yedek parçaları gibi temini özel üretim yapılmasını gerektiren mal veya malzemeden olması ve üretim süresinin kredinin açıldığı yılı izleyen malî yılsonunu aşması halinde ise, harcanan tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ikinci malî yılsonuna kadar muhasebe birimine verilerek mahsubunun yapılması gerekir.

(4) Mutemet işin tamamlanmasından sonra yukarıdaki sürelerin bitimini beklemeksizin avans ve kredi artığını iade etmek ve hesabını kapatmak zorundadır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen süreler içinde mahsup edilmemesi nedeniyle mutemet üzerinde kalan avans tutarı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilir.

(6) Avanslarını süresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkında ilgili mevzuata göre adli ve idari işlem yapılır.

Kredi artıklarının devri

MADDE 8 – (1) Yurt dışındaki mutemetler adına açılmış ve verildiği yılın sonunda mahsup edilmeyen kredi artıkları üst yönetici onayı alınmak suretiyle ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur.

(2) Devredilen kredi artıklarının karşılığı bir defaya mahsus olmak üzere yeni yılda Maliye Bakanlığınca ilgili kuruluş bütçesinde ilgili tertibe ödenek kaydolunur. Ancak, asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönelik her türlü silah, araç, gereç ve teçhizatları ile bunların yedek parçaları gibi temini özel üretim gerektiren mal ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak açılan kredilerde devir ve ödenek kayıt işlemi, kredinin açıldığı yılı izleyen ikinci malî yılsonuna kadar yapılabilir.

(3) Devredilen kredi artığı, karşılığı hizmet yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri muhasebe birimine verildiğinde, tutarı bu maksatla devredilen ödenekten karşılanmak suretiyle, hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydedilerek kapatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüklenicilere Verilecek Avanslar

Avans verilmesi

MADDE 9 – (1) Yüklenicilere; onay belgesi, şartname ve sözleşmelerinde yer verilmek ve tahakkuk eden istihkaklarından verilen avans oranında veya verilen avans oranından az olmamak üzere sözleşmede belirtilecek oranda mahsup edilmek üzere taahhüt tutarının %50’sine kadar teminat karşılığı avans verilebilir. İki yılı aşan inşa ve imalat projelerinde, avansların sözleşme süresine yayılması ve bir plân dahilinde ödenmesi kaydıyla, bu oran %100’e kadar uygulanabilir.

(2) Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde; savunma, asayiş ve güvenlik ihtiyaçlarının teminiyle görevli uluslararası kuruluşlardan yapılacak alımlar için sözleşmelerinde yer alan şartlar dâhilinde taahhüt tutarının %100’üne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir. Bu şekilde verilen avanslar ilgili hesaplarda izlenir. Avans bakiyesinin tamamı son hak edişten mahsup edilir.

(3) Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, müessese ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait olan işletmelere verilecek avanslar karşılığında teminat aranmayabilir.

(4) Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için dairesinin göstereceği lüzum üzerine, Merkez Bankası ya da Kamu Bankaları nezdinde akreditif karşılığı kredi açtırılır.

(5) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar, mutabakat muhtıraları gereği yapılan alımlar ile bu yöntemle yapılan AR-GE projeleri veya yabancı ülkelerin Savunma Bakanlıkları kanalıyla veya BAAINBw gibi devlet kontrolündeki askeri malzeme satış teşkilatlarından veya INTERPOL gibi Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası askeri ve güvenlikle ilgili organizasyonlardan yapılan alımlara ilişkin ödemelerin mahsubunda; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine kıyasen aranacak kanıtlayıcı belge olarak hangi belgelerin kullanılacağına ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

(6) Sözleşmenin feshi halinde verilen avansın tahsil edilmemesi durumunda, sözleşme gereğince alınan avans teminat mektubu hazineye irad kaydedilir.

Yabancı Askeri Satışlar (FMS) avansları

MADDE 10 – (1) Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı aracılığı ile Yabancı Askeri Satışlar (FMS) yöntemi ve uygulama usulleri kullanılarak gerçekleştirilecek alımlar için imzalanan alım sözleşmeleri (LOA) bedelinin %100’üne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir veya mutemetler adına kredi açtırılabilir. Toplamı, sözleşme bedelini geçmemek kaydıyla, aynı sözleşme için birden fazla avans verilebilir veya kredi açılabilir. Açılan avans veya krediden birden fazla sözleşme için ödeme yapılabilir. Verilen avans veya açılan kredi, sözleşme süresi içinde, ilgili olduğu malî yıla bakılmaksızın kullanılabilir.

(2) Açılan tüm avans veya kredilerin mahsubu;

a) FMS Alım Sözleşmesi Ana Onay Belgesi ve varsa FMS Alım Sözleşmesi Değişiklik Onayları,

b) FMS Alım Sözleşmesi (LOA) ve varsa FMS Alım Sözleşmesi Değişiklikleri,

c) Nihai Durum Belgesi (Final Statement) (Nihai mahsupta aranır),

ç) Faturalama Raporu (Billing Statement) ve Sevk listesi (DD Form 645-Delivery Listing),

d) Açılan avans veya kredi karşılığında alınan döviz satım belgesi,

e) Hizmet alımlarında, FMS Hizmet Kabul Onayı; mal alımlarında FMS Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Tutanağı ve Taşınır Mal İşlem Belgesi,

ile yapılır.

(3) Açılan tüm avans veya kredilerin mahsubu bu belgeler ile sözleşmenin başlangıcından sona ermesine kadar olan süre zarfında kısmi olarak veya sözleşmenin sona ermesini takip eden yılın sonuna kadar icmal edilerek bir defada veya kısmi olarak yapılır.

(4) Bu maddeye göre verilecek avans, kredi ve akreditiflerin karşılığı olan ödenekler muhasebe birimince saklı tutulur.

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) avansları

MADDE 11 – (1) NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA-NATO Support and Procurement Agency) kanalı kullanılarak gerçekleştirilecek alımlar için, NSPA Finans Yönergesi (NSPA Financial Regulations) kapsamında Ön Ödeme Faturası/Çağrı Mektubu (Call for AdvanceCfA) bedelinin %100’üne kadar teminat aranmaksızın avans verilebilir veya kredi açtırılabilir. Toplamı, Ön Ödeme Faturası/Çağrı Mektubu (Call for AdvanceCfA) bedelini geçmemek kaydıyla birden fazla avans verilebilir veya kredi açılabilir. Açılan avans veya krediden birden fazla sözleşme için ödeme yapılabilir ve ilgili olduğu malî yıla bakılmaksızın kullanılabilir. Açılan tüm avans veya kredilerin mahsubu 2 nci ve 3 üncü bentlerdeki belgelerle yapılır.

(2) NSPA giderleri, NSPA İşletme bütçesinin özel giderler bölümünde yer alan ve tedarik edilen mal ve hizmetin bedeli ile alım esnasında veya sonrasında oluşabilecek ve NSPA ile mutabık kalınan yıllık idari masraf dışındaki her türlü masrafı kapsayan, sadece istek sahibini ilgilendiren giderlerdir. Bu giderler için yapılan ön ödemelerin mahsubu ile kesin ödemelerde aşağıda sayılan belgeler kullanılacaktır:

a) Harcama talimatı/onay belgesi.

b) Gider ile ilgili yürürlükteki NSPA mevzuatında belirtilen “Destek Ortaklık Anlaşması” veya dengi NSPA dokümanı veya bu evrak/dokümanların sureti (Lojistik Destek Anlaşması, NSPA Program Direktifi ve benzeri).

c) Onay belgesinde veya alıma onay veren dengi belgede fiyat kabulüne ilişkin özel bir husus yer almadıysa NSPA tarafından teklif edilen veya varsa NSPA tarafından elektronik/katalog ortamında kullanıcılara sunulan fiyatların kabul edildiğini gösteren harcama yetkilisi onayı.

ç) Fatura, fatura yerine geçen belge, kredi notu, borç dekontu ve benzeri.

d) Hizmet alımlarında, NSPA Hizmet Kabul Onayı; mal alımlarında NSPA Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Tutanağı ve Taşınır Mal İşlem Belgesi.

e) Uyuşmazlığın olumsuz sonuçlandığı durumda; Harcama Yetkilisi onaylı NSPA Uyuşmazlık Kabul Onayı ile NSPA Uyuşmazlık Raporu uyuşmazlığın mevcut olduğu ancak tutarı NSPA Uyuşmazlık Yönergesindeki limitinin altında olduğu için uyuşmazlık raporu tanzim edilemeyen malzemeler için ise Harcama Yetkilisi onaylı NSPA Uyuşmazlık Kabul Onayı.

f) Nihai mahsupta varsa açılan avansın artan bölümünün hazine hesabına iade edildiğini gösteren banka dekontu.

g) Tedarik makamlarınca teslimat sürecine ilişkin mevcut belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, malzeme tesliminde NSPA tarafından gecikme cezası uygulandığı durumlarda, bu gecikme cezasının tahsil edildiğine dair dekont.

(3) NSPA masrafları, NSPA idari bütçesi ile işletme bütçesinin genel giderlerini oluşturan, NSPA ve ilgili projenin/ortaklığın faaliyetleri ile ilgili olan ve belirlenmiş masraf paylaşım kurallarına göre tüm üyelere fatura edilen giderlerdir. Bu giderler için yapılan ön ödemelerin mahsubu ile kesin ödemelerde aşağıda sayılan belgeler kullanılacaktır:

a) Harcama talimatı/onay belgesi.

b) Masraf ile ilgili yürürlükteki NSPA mevzuatında belirtilen “Destek Ortaklık Anlaşması” veya dengi NSPA dokümanı veya bu evrak/dokümanların sureti (Lojistik Destek Anlaşması, NSPA Program Direktifi, ve benzeri).

c) Fatura, fatura yerine geçen belge, kredi notu, borç dekontu ve benzeri.

ç) NSPA Masraf Kabul Onayı.

d) Nihai mahsupta varsa açılan avansın artan bölümünün hazine hesabına iade edildiğini gösteren banka dekontu.

(4) Mahsup işlemleri, açılan avans ve krediler kısmi olarak yapılabileceği gibi, aynı proje için açılan avans ve krediler bir arada da mahsup edilebilir.

(5) Bu maddeye göre verilecek avans, kredi ve akreditiflerin karşılığı olan ödenekler muhasebe birimince saklı tutulur.

(6) NATO Destek Ajansına  (NSPA) verilen avansın kapatılma veya kısmi mahsup işlemleri, ilgili avanstan yapılacak mahsuba esas NSPA faturasına ait mal/hizmet teslimatının ve gider kanıtlayıcı belgelerinin tamamlandığı yıldan bir sonraki mali yılın sonuna kadar yapılır.

Avansların kısmen mahsubu

MADDE 12 – (1) Yurt içinde ve yurt dışında yaptırılan ve proje süresinin sonunda teslim alınacak olan, yıllara yaygın inşa ve imalat işlerinde, sözleşme ve iş programına göre yapılması gereken imalatın gerçekleştirildiğinin, üst yönetici veya üst yönetici tarafından yetkilendirilen harcama yetkilileri tarafından görevlendirilecek en az üç ve tek sayıda kişiden oluşan bir komisyon tarafından tespit edilmesi şartıyla, bu işler için verilen avanslar, ilgili yıl bütçesine gider kaydedilerek kapatılabilir.

(2)  Komisyonun kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı alımın niteliğine göre üst yönetici veya üst yönetici tarafından yetkilendirilen harcama yetkililerince belirlenir. Üst yönetici veya üst yönetici tarafından yetkilendirilen harcama yetkilileri bu komisyonun alımın niteliğine göre görevlerini muayene ve kabul komisyonu veya kontrol teşkilatına yaptırabilir.

(3) Ancak, bu kayıt, imalatın tamamlanmış kısmının tesellümünün yapılmış ve yüklenicinin verilen avansları hak etmiş olduğu anlamını taşımayacağı gibi alınan teminatın kısmen veya tamamen iadesini de gerektirmez.

(4) Bu şekilde mahsubu yapılan ve inşa veya imalâtı iki yıldan fazla süren projeler için projenin tamamı bitirilmeden, muayenesi yapılarak teslim alınan her işe ilişkin avans teminatı, kısmî mahsup işlemi yapılarak bu oranda serbest bırakılır. Kesin teminat ise projenin tamamlanmasını müteakip iade edilir.

(5) İnşa veya imalatın yılsonu itibariyle, gerçekleşme durumu ve seyri, yetkili komisyon tarafından takip edilir.

(6) Proje süresinin bitiminde mal veya hizmetin tesellümü ve kabulü, fatura ve son hak edişin düzenlenmesi, avansların mahsubu, varsa hak ediş bakiyesinin ödenmesi ve teminatın iadesi işlemleri genel hükümlere tabidir.

(7) Bu madde kapsamı dışında kalan; iki mali yıl veya daha uzun süre için açılmış olan avanslardan muayene ve kabul komisyonu veya kontrol teşkilatı tarafından muayenesi yapılarak teslim alınan her işe ait kısmı için kısmi mahsup yapılabilir.

Avans artıklarının devri

MADDE 13 – (1) Bu bölümde yer alan hükümlere göre yüklenicilere verilen avanslardan mahsup edilemeyen artıklar ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen avans artıklarının karşılığı, yeni yılda, Maliye Bakanlığınca ilgili kuruluş bütçesinde ilgili tertibe ödenek kaydolunur.

(2) Devredilen avans artığı, karşılığı hizmet yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri muhasebe birimine verildiğinde, tutarı bu maksatla devredilen ödenekten karşılanmak suretiyle, yılı bütçesine gider kaydedilerek kapatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akreditif ve taahhüt artıklarının devri

MADDE 14 – (1) Yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımları için açılmış olan akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, yeni yılda Maliye Bakanlığınca ilgili kuruluş bütçesinde ilgili tertibe ödenek kaydolunur.

(2) Yılı içinde geçerli sözleşmeler ile gelecek yıl ya da yıllara yaygın sözleşmelerin bitim tarihlerinde, henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş, ancak, ilgili idarece mücbir sebeplere dayanılarak ek süre verilmiş ve bu süre ertesi mali yıla taşmış ise yılsonunda taahhüt artığı devredilir ve devredilen tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır.

(3) Devredilen taahhüt artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek, kanıtlayıcı belgeleri muhasebe birimine verildiğinde; tutarı, hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir.

Uygulanacak hükümler

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 30/12/2015 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2/7/1992 tarihli ve 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun ve 11/4/1993 tarihli ve 21549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlemlerine başlanılmış ve halen devam eden tedarik faaliyetleri için açılacak avans ve kredilerin tüm işlemleri ile açılmış avans ve kredilerin mahsupları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.