Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/18)

15 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30039

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık koç-teke ihtiyacını karşılayacak işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Merkez Birliğine üye damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliklerince, 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 başa sahip olacak şekilde artırılmasını, rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden damızlık koç-teke alımı yapacak Birlik üyesi yetiştiricileri kapsar.

(2) Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2017-2019 yılları arasında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anaç hayvan: Yetiştiricinin koç-teke alımı için müracaat tarihinde en az 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,

b) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Birlik: Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve üye il birliklerini,

e) Damızlık Koç-Teke: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı 12-36 aylık koyun-keçi türü erkek hayvanı,

f) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

g) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

ğ) Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

h) Hibe Tutarı: Hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makina, alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarını,

ı) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

i) Hibe desteği: Bakanlıkça belirlenecek olan illerde damızlık koç-teke üretimine yönelik ağıl inşaatı, makina alet ve ekipman alımı, gerekli durumlarda rehalibitasyonu ile bu işletmelerden damızlık temin eden yetiştiriciye, Karar ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

j) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

k) İşletme: Hayvanların damızlık niteliği kazanana kadar barındırıldığı yerleri,

l) Karar: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

m) Termin planı: Proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini gerçekleşme sürelerinin gösterildiği proje faaliyet tablosunu,

n) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

o) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan rehberi,

ö) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

p) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek alet ekipman ve makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü, sanayi ve ticaret odası ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanlarından oluşan komisyonu,

r) Yer tespiti: Birliğin inşaat yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve kadastro müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik personelle (harita mühendisi/teknikerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda tespitini,

s) Yetiştirici: Bu işletmelerden damızlık hayvan alacak birlik üyesi gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak olan uygulama birimleri şunlardır:

a) İl proje yürütme birimi.

b) İl proje değerlendirme komisyonu.

c) İl müdürlüğü.

ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.

(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde; hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri/ hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya il müdürlüğünde görev yapan inşaat, elektrik ve makina mühendisleri ve teknikerlerinin katılımıyla en az beş asıl beş yedek üyeden oluşturulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya il müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik eleman, inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla da il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya il müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Her üye için bir yedek üye belirlenir. Komisyon üyelerinin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen ilgili yedek üyeler görev alır. Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Bakan oluru ile genel müdür veya genel müdür yardımcısı başkanlığında; genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte en az beş üyenin katılımı ile kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili genel müdür yardımcısı veya daire başkanı başkanlık eder.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam eder.

Uygulama birimlerinin görevleri

MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruları Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna göndermek.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirmek.

c) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.

ç) Destekleme kapsamında düzenlediği hak edişleri il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun bulunan projeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve il müdürlüğüne göndermek.

b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlamak.

c) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetvelini düzenlemek, onaylamak ve Genel Müdürlüğe iletilmek üzere il müdürlüğüne göndermek.

(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesinin idari, mali, çevresel uygulamalar ve teknik hususlara uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar.

b) Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

c) Onaylanan proje ve hak edişleri Genel Müdürlüğe gönderir.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

b) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderir.

c) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst limitlerini belirler. Komisyon üst limitleri değiştirmeye yetkilidir.

ç) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak illerden gelen onaylı projeleri inceler ve nihai kararı verir.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden;

a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, makina, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerle başvuran birlikler,

b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde bu Tebliğ kapsamındaki yatırım konularını ihtiva eden bir proje ile başvuran birlikler,

c) Bu işletmelerden damızlık koç-teke alan birlik üyesi yetiştiriciler,

yararlanır.

Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı

MADDE 8 – (1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen Birlikler Bakanlıkça belirlenmiş illerde ve süresinde kuruluşun bulunduğu ildeki yatırımın yapılacağı il müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Birliklerce yeni kurulan veya kapasitesi artırılan işletmelerden damızlık koç-teke alımı yapacak Birlik üyesi yetiştiriciler, bulundukları destekleme kapsamındaki il müdürlüğüne müracaat eder.

(3) Başvurular yapıldığı yıl için geçerlidir.

(4) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlık internet sayfasında yayımlanan uygulama rehberinde belirtilir.

(5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan birlik ve yetiştiricilerin Karar kapsamındaki başvuruları değerlendirilmez. Birlik ve yetiştiriciler, koç-teke alımı ve ağıl yatırımı konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair taahhütname verir.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır:

a) Yeni yatırım veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yapımı, makina alet ve ekipman alımına ait gerçekleşme tutarının % 50’si,

b) Bu işletmelerden damızlık koç-teke satın alan birlik üyesi yetiştiricilere alım tutarının %50’si.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

MADDE 10 – (1) Yatırım yapan birlikler ağıl inşaatı, kapasite artırımı/rehabilitasyon, makina, alet ve ekipman alımı desteklerinden bir kez yararlandırılır. Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz.

(2) Yetiştiriciler, her elli baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla beş baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılır.

(3) Birliklerce kurulacak veya kapasitesi artırılacak işletmelerden ilk 500 (beşyüz) baş damızlık koç-teke alımının desteklenmesinden sonraki takip eden yıllarda koç-teke hibesinin devam edip etmeyeceği bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça belirlenir.

(4) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak Bakanlık merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.

(5) Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak birlik tarafından karşılanır.

(6) Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

(7) Birlikler, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(8) Uygulama rehberi Genel Müdürlükçe hazırlanır ve yayımlanır.

(9) Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi, inşaat ile makina ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsar.

(10) İnşaat yatırımları için;

a) Birlik, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Ancak, inşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci; termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve birlikten taahhütname alınmak koşulu ile bu fıkra kapsamı dışında tutulur.

b) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatlarını kapsar.

c) Rehabilitasyon projeleri; kapasite artırımına konu ağıl, taşıyıcı unsurlarını etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüştürülmesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.

ç) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

(11) Yetiştiricilerin satın alacağı damızlık koç-tekeler;

a) Uygulama rehberinde belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir. Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim ırk olur.

b) Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar, halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmeler ile TİGEM işletmelerinden temin edilir.

c) Hibe kapsamında birliklerce alınan ve satılan damızlık materyalin seçimi, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde belirlenen teknik kriterler ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

ç) Desteklemeye esas damızlık koç-teke birim fiyatları, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenir.

(12) Makina, alet ve ekipmanlar için;

a) Makina, alet ve ekipmanlar yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin kapasitesine uygun olur. Satın alınacak makina alet ve ekipmanlar için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Makina, alet ve ekipmanlar; gübre sıyırıcı, yem kırma, karma ve dağıtmayı kapsar. Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, tüm ekipmanları kapsayacak şekilde hazırlanabileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için başvuru yapılabilir.

c) Makina, alet ve ekipmanların birim fiyatı, valilik oluru ile belirlenen fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişlerinde komisyonun belirlediği fiyat esas alınır.

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

MADDE 11 – (1) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan birlikler yararlanır. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlara, birliğin gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme komisyonunun görüşü ve merkez proje değerlendirme komisyonu kararıyla ek süre verilebilir.

(2) Termin planına göre taahhütlerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen birliğin projesi iptal edilir ve birlik hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Birliğin başvurusu on beş gün içinde, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir.

(2) İnceleme raporu, on beş gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. İl müdürlüğü, komisyon tarafından yatırıma uygun bulunarak onaylanan başvuruyu Genel Müdürlüğe gönderir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen onaylı projeleri inceler.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunan proje, Genel Müdürlükçe il müdürlüğüne gönderilir ve yatırıma başlanması için il müdürlüğünce birliğe tebliğ edilir.

Yatırımın ve işletmenin denetimi

MADDE 13 – (1) İl müdürlüğü, yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) Birlik beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname verir.

(3) Koç ve tekeleri alan yetiştiriciler iki yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır. İzleme ve takibi il proje yürütme birimince yapılır.

(4) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında işletmeler beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince faaliyeti ile ilgili konularda denetlenir ve Bakanlığa raporla bildirilir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde birlik tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile birliğe bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak Edişler

Ödeme belgelerinin hazırlanması

MADDE 14 – (1) Birlik tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

(2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır. Yeni yatırımlarda yatırım tamamlanmadan hak ediş düzenlenmez.

(3) İnşaat hak edişlerinde, konu uzmanı en az bir teknik personel (mühendis/tekniker) imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.

(4) İnşaat ve/veya makina yatırımları tamamlandıktan sonra bu yatırımlarla ilgili ödemeler bir defada yapılır.

(5) Hayvan alımı için düzenlenecek hak edişlerde, yetiştiricilerin satın aldıkları hayvanları Bakanlık kayıt sisteminde kendi işletmelerine kaydettirmesi zorunlu olup, kayıtlı olduğuna dair bilgiler icmal ekinde belirtilir.

(6) Birlik, damızlık olarak sattığı hayvan ve yetiştiricilere ait bilgileri il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğünce Bakanlığa gönderilen icmallerin ödemeleri yılda en fazla üç seferde yapılır.

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

MADDE 15 – (1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il proje ve değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.

(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek il proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanır ve il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Birlik ve hayvan alımı yapan yetiştiricilere ödenmek üzere il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilen icmaller incelenir, değerlendirilir ve ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.

(4) Projenin tamamlanması sonucu birlik ile hayvan alımı için yetiştiricilere ödenecek hak ediş bir başkasına devredilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 16 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi altındaki Bakanlık bütçesine tefrik edilen sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki (koç-teke alımı, ağıl inşaatı yapımı veya tadilatı, yem kırma, karma ve dağıtma makinesi hibesinden yararlanmış olanlar) faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara Karar kapsamında hibe kullandırılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 18 – (1) Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberinde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde il müdürlüğü yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınmak üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın