altinoz.com.tr

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 59)

14 Nisan 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31099

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 59

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 279 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Personel Genel Müdürlüğü,”

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Personel Genel Müdürlüğü

MADDE 287/B- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın insan kaynakları politikasını oluşturmak; uzmanlık, kadro, unvan, kıdem ve benzeri kıstasların analizleri doğrultusunda insan kaynağı planlamasını yapmak ve bu çalışmaları Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak,

b) Nitelikli insan kaynağım tespit etmek ve kuruma kazandırmak başta olmak üzere yetenek yönetimi sistemini kurmak ve uygulamak,

c) Liyakat temelli ölçümler ve insan kaynağı planlamasına göre; atama, nakil, terfi, yurtiçi, yurtdışı görevlendirmeleri ve yedeklemeyi yapmak üzere kariyer yönetimi sistemini kurmak, Bakanlık kadrolarının dağıtımı, tahsisi, tenkisi ve kadro verimliliği konusunda çalışmalar yapmak,

Tamamı için tıklayınız.