Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 2014/60) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/36)

21 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29452

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE (TEBLİĞ NO: 2014/60) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/36)

MADDE 1 – 23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2014/60)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde çiğ sütün süt tozu yapılmak suretiyle piyasadan çekilmesi ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerin bünyesinde kullandıkları süt tozunu iç piyasadan temin etmelerine yönelik süt tozu üretiminin ve süt tozunun doğrudan yurtdışına ihracatının desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin onyedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Analiz raporu: İl müdürlüklerince, 12/4/2005 tarihli ve 25784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği (Tebliğ No: 2005/18)’nin 14 üncü maddesinde yer alan numune alma şartlarına uygun biçimde, numune alınarak ilgili laboratuvara gönderilen ve aynı Tebliğin ekinde (Ek-2) belirtilen değerlere uygun olduğunu gösteren belgeyi,

  1. o) İhracat ön izin belgesi: Genel Müdürlük tarafından verilen, doğrudan süt tozu ihracatında destekleme kapsamına alınacak süt tozu miktarını ton olarak gösteren belgeyi,

ö) Süt tozu ihracatçısı: Kendi üretmiş olduğu süt tozunu doğrudan yurtdışına kendi ihraç eden firmayı,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde süt tozu ihracatçısına, Bakanlıktan ön izin belgesi almaları ve ön izin tarihinden sonra iki ay içerisinde analiz raporuyla belgeleyerek, ihraç etmeleri koşuluyla doğrudan süt tozu ihracatı için destekleme ödemesi yapabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Genel Müdürlük doğrudan süt tozu ihracatı desteklemesi için maliyet komisyon raporlarını dikkate alarak farklı bir birim fiyat belirleyebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Doğrudan süt tozu desteklemesinden yararlanmak isteyen süt tozu ihracatçısı firmalardan istenecek ek belgeler:

1) Bakanlıkça verilen ihracat ön izin belgesi

2) İhracat ön izin belgesi alındıktan sonra iki ay içerisinde ihracatın gerçekleştiğini gösteren belge

3) Analiz raporu”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Ödemeye uygun bulunan müracaatlar ile ilgili; ürün bünyesinde kullanılan süt tozu ihracatı için Ek-3, doğrudan süt tozu ihracatı için Ek-4’te yer alan icmal tablosu düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin ekine ekteki ek-4 eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın