Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:3)

15 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29417

Maliye Bakanlığından:

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:3)

  1. AMAÇ

Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre iadesinin gerekmesi durumunda iade ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  1. YASAL DAYANAK

01.01.1990 tarihinden itibaren uygulanmakta olan Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 21.07.2009 tarihinde feshedilmiş ve 01.01.2011 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkmıştır. Almanya ile akdedilen yeni Anlaşma ise 01.08.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve “Yürürlüğe Girme” başlıklı 30 uncu maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca Anlaşmanın hükümleri 01.01.2011 tarihinden sonraki vergilendirme dönemleri için uygulanmaya başlanmıştır. Bu hükümle, feshedilen Anlaşma ile yeni Anlaşma arasında oluşan zaman boşluğu giderilmiştir.

Diğer taraftan, Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının “Kaynakta Vergileme Usulüne İlişkin Kurallar” başlıklı 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; Akit Devletlerden her birinin bu Anlaşma uyarınca kaynak Devlette vergiye tabi olmayan veya yalnızca indirimli vergiye tabi olan gelir ödemeleri ile ilgili olarak, vergi kesintisinin hiç yapılmaması veya yalnızca ilgili maddede belirtilen oran üzerinden yapılmasına ilişkin usulleri belirleyebilecekleri hükme bağlanmıştır.

III. BAŞVURU SÜRESİ

Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 27 nci maddesinde düzenlendiği ve 12.10.2012 tarih ve 2 Sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinde açıklandığı üzere, Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının kapsamına giren gelirlerinin Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve iadenin gerekmesi durumunda, mükelleflerin, kesilen verginin iadesi için verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  1. BAŞVURU USULÜ

Serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca vergilendirilmiş olması durumunda, ödenen verginin iadesi için başvuruda bulunacak Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin, ekte yer alan formun ilgili bölümlerini doldurarak, Almanya yetkili makamlarından alacakları mukimlik belgesinin aslı ve noterce veya Almanya’daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesi ve varsa serbest meslek faaliyetine ilişkin sözleşme örneği ile birlikte, Türkiye’de vergi kesintisini yapan vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları neticesinde, Türkiye dışında icra edilen serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen gelirler nedeniyle Türkiye’de kesilen vergilerin iade edilmesi mümkün olacaktır. Bu faaliyetlerin Türkiye’de icra edilmesi durumunda ise formda beyan edilen bilgiler de dikkate alınarak, Anlaşmada Türkiye’nin vergilendirme hakkı açısından öngörülen koşulların oluşmadığının tespiti üzerine iade işlemi yapılacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan, ancak sonuçlandırılmamış olan iade başvurularında, Almanya mukimi kişilerin Ek’te yer alan formdaki bilgileri sağlamış olmaları halinde ayrıca bu formun doldurulması istenmeyecektir.

  1. İADENİN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ

Yapılacak iade işlemi, Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 27 nci maddesi ve 2 No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri ile iç mevzuat hükümlerimiz çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Tebliğ olunur.

EK: Almanya Mukimi Dar Mükellef Gerçek veya Tüzel Kişilerin Serbest Meslek Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Gelirlerinden İç Mevzuat Hükümlerine Göre Ödenen Verginin İadesine İlişkin Form

Ekler için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın