altinoz.com.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1302)

08 Temmuz 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30825 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1302

Ekli “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Temmuz 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MADDE 1- 5/11/2012 tarihli ve 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Başvurular, Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre Kanun kapsamındaki uygulamalar çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek özel şartlar ile bu Esasların 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan adayın fotoğrafı, nüfus bilgileri, yükseköğrenimini bitirdiğine dair belge ve özgeçmişinin de bulunduğu başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır ve sınav sonucunda ataması yapılacak personelden ise atama esnasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu.

b) Bakanlıkça düzenlenen ve aday tarafından doldurulan beyan belgesi (sabıka kaydı beyanı, askerlik durumuna ilişkin beyan, görevin gerektirdiği sağlık şartlarını haiz olduğunu belirten beyan) ile iş talep formu.

(2) Başvuru formunda yer alan belge ve bilgilerin teyidi, ilgili kurum ve kuruluşlardan Bakanlıkça yapılır.”

MADDE 2- Aynı Esasların 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi gereğince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Esasların 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.