Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29698

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kotasyon ücretleri;

a) Başvuru,

b) Kota alma,

c) İlave kota alma,

ç) Kotta kalma,

d) Yeniden kota alma,

e) Toptan alış satış işlem,

ücretlerinden oluşur.”

“(3) Kota alma, ilave kota alma, kotta kalma, yeniden kota alma ücretleri, sermaye piyasası araçları Borsa kotunda olmayan ancak Borsada işlem gören ortaklıklar ve ihraççılar için de uygulanır.”

“(5) Sermaye piyasası araçlarının Borsa kotundan çıkarılması halinde kotasyon ücretleri iade edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının ilk defa kota alınmasında kota alma ücreti alınmaz. Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları Borsa kotunda olan ortaklıkların yapmış olduğu ilave kota alma başvurularında, artırılan sermayelerinin nominal tutarı üzerinden ilave kota alma ücreti alınır.”

“(5) Borsa yatırım fonları için kota alma ücreti, fon toplam değeri üzerinden hesaplanır.”

“(7) Borsada işlem görmeyen nitelikte olan ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları için toptan alış satış işlemlerinde, toplam satış tutarı üzerinden toptan alış satış işlem ücreti alınır. Borsada işlem gören nitelikteki ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının, sermaye artırım yöntemiyle gerçekleştirilen satış işlemlerinden ücret alınmaz. Ortakların sahip olduğu ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının satışı durumunda satış işlemlerinden ilave kota alma tarifesiyle aynı oranda ücret alınır.

(8) Bu madde kapsamında belirlenen ücretler fatura tarihini izleyen 30 iş günü içerisinde ödenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları için kotta kalma ücreti, bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibarıyla ortaklığın Borsa kotunda bulunan nominal sermayesi üzerinden hesaplanan tutar ve bu payların yıllık ortalama piyasa değeri üzerinden hesaplanan tutarın toplamından oluşur. Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları Borsa kotunda olmayan ancak Borsada işlem gören ortaklıklardan da aynı esaslarda ücret alınır.

b) Borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarında, bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibariyle kotta bulunan her tertip için maktu bir kotta kalma ücreti alınır.

c) Borsa yatırım fonları için kotta kalma ücreti, bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibariyle Borsa kotunda bulunan fon toplam değeri üzerinden hesaplanır.”

“(2) Bu madde kapsamında belirlenen ücretler fatura tarihini izleyen 30 iş günü içerisinde ödenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – (1) Kottan çıkarılan sermaye piyasası araçlarının tekrar Borsa kotuna alınması durumunda ortaklıklar tarafından yeniden kota alma ücreti, ilave kota alma ücret tarifesine göre hesaplanır ve fatura tarihini izleyen 30 iş günü içinde ödenir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/10/2014 29150
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/8/2015 29459
Bu Yazıyı Paylaşın