Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

13 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30065

Adalet Bakanlığından:

MADDE 1 ‒ 11/7/2015 tarihli ve 29413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tam ve eksiksiz” ibaresi “doğru, eksiksiz ve zamanında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasına, altıncı fıkrasına ve yedinci fıkrasına (b) alt bendi olarak aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek ve bu verinin usulüne uygun girildiğini denetlemek.”

“b) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek ve bu verinin usulüne uygun girildiğini denetlemek.”

“b) Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmek,”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ön büro personeli doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla, veriyi sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girmekle yükümlüdür.”

MADDE 4 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/7/2015 29413
Bu Yazıyı Paylaşın