Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30453 (Mükerrer)

Kamu İhale Kurumundan:

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 15.2.4 numaralı maddesinde yer alan “teknik şartname dahil” ve “teknik şartnamenin EKAP’a yüklenmesi halinde” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17.5.1.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

17.5.1.3. Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından yalnızca, “mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkumiyet hali”, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir. Bu nedenle idarelerin, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendinin uygulamasında, mahkumiyet kararlarının mesleki faaliyetten kaynaklanıp kaynaklanmadığını göz önünde bulundurması gerekmektedir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 30.9 uncu maddesinin başlığında yer alan “İdareler tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 30.9.3 numaralı maddesinin başlığında yer alan “Aday” ibaresi “İdare, aday” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve ikinci paragraflarının üçüncü cümlelerinde yer alan “aday, istekli ve istekli olabileceklere” ibareleri “ilgililere” olarak değiştirilmiş, ikinci paragrafının ilk cümlesinde yer alan “idareler tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 32.2.1 numaralı maddesinin dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

40.3. Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgelerine, belgeye konu işin varsa esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı yazılacaktır. Örneğin, bünyesinde köprü ve tünel iş kısımları bulunan bir yol yapımı işinde, belge tutarının ne kadarının AI, ne kadarının AII ve ne kadarının AV grubundan oluştuğu belirtilecektir. Aynı şekilde, bünyesinde sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı, asansör, gaz tesisatı ve elektrik tesisatı işleri bulunan BII grubundaki bir idari bina yapımı işinde belge tutarının ne kadarının CI, CII, CIII, CIV ve DIV grubundan oluştuğu belirtilecektir. Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı hesaplanırken sırasıyla yaklaşık maliyet hesabında ve ödemede esas alınan imalat grubu tutarının toplam içerisindeki oranı dikkate alınacaktır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 45.1.2 numaralı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.”

MADDE 8 – Bu Tebliğin 6 ncı maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/8/2009 27327
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/3/2010 27511
2- 30/7/2010 27657
3- 29/12/2010 27800 (6. Mükerrer)
4- 9/2/2011 27841
5- 20/4/2011 27911
6- 20/8/2011 28031
7- 15/7/2012 28354
8- 13/8/2012 28383
9- 13/4/2013 28617
10- 23/8/2013 28744
11- 24/9/2013 28775
12- 28/11/2013 28835
13- 25/12/2013 28862
14- 7/6/2014 29023
15- 16/8/2014 29090
16- 25/10/2014 29156
17- 12/6/2015 29384
18- 27/6/2015 29399
19- 28/7/2015 29428
20- 27/4/2016 29696
21- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)
22- 29/11/2016 29903
23- 25/1/2017 29959
24- 4/3/2017 29997
25- 29/6/2017 30109
26- 6/2/2018 30324
27- 31/3/2018

30377

Bu Yazıyı Paylaşın