Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10071 Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

13 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30065

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10071

Ekli “Tarım Sigortalan Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile İlgili Olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 14/3/2017 tarihli ve 3610 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI İLE İLGİLİ OLARAK DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Hasar fazlası desteği

MADDE 1- (1) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile ilgili olarak onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortalan Havuzu tarafından 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında hasar prim oranının %150’yi aşan kısmı için hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir.

Finansman

MADDE 2- (1) 1 inci madde çerçevesinde hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda söz konusu tutar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar, 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı müştereken yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın