BKK 2017/9969 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

10 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30003

Karar Sayısı : 2017/9969

Ekli “Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 24/2/2017 tarihli ve 6020 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer yararlanıcıların finansmana erişim imkânlarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak için, kredi garanti kuramlarına ortak olan ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile kredi garanti kuramlarına ortak olan bankaların hakim ortağı olduğu veya kredi garanti kuramlarına ortak olan ve 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketlerine Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Destek: Kurumun bu Karar kapsamında sağlayacağı kefaletler için Müsteşarlık tarafından 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince sağlanan kaynağı,

c) Kefalet: Kurum tarafından yararlanıcıların finansmana erişim imkânlarının geliştirilmesi için verilen teminat ve/veya garantileri,

ç) KOBİ tanımım haiz yararlanıcı: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile tanımlanan KOBİ vasfını haiz işletmeler ve KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkâr, serbest meslek mensubu, tarımsal işletme ve çiftçileri, . ‘ .

d) Komisyon: Yararlanıcıdan kefalet sisteminin işletilmesi amacıyla Kurum tarafından tahsil edilen ücreti,

e) Kredi: Kredi verenlerin bireysel krediler hariç 5411 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları, yenileyecekleri, yeniden vadelendirecekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya döviz cinsinden ve/veya dövize endeksli nakdi ve gayrinakdî krediler ile 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketleri tarafından sağlanan finansmanı,

f) Kredi verenler: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve kredi garanti kuramlarına ortak olan bankalar ile kredi garanti kuramlarına ortak olan bankaların halcim ortağı olduğu veya kredi garanti kuramlarına ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve finansman şirketlerini,

g) Kurum: Müsteşarlık ile protokol imzalaması kaydıyla, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca Müsteşarlık destekli kefalet sağlayan kredi garanti kuramlarını,

ğ) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

h) Portföy garanti sistemi (PGS): Kredi verenlere Kurumun tahsis ettiği kefalet limiti üzerinden, yararlanıcının kredi değerliliğine ilişkin Kurum tarafından ilave bir inceleme yapılmaksızın, kredi verenler aracılığıyla sağlanan Hazine destekli kefalet sistemini,

ı) Tazmin: Yararlanıcının temerrüde düşen kredisinin donuk alacağa dönüşmesi için gereken 90 günlük sürenin geçmesi ve kredi verenin kanuni takibe başlaması halinde Kurum tarafından kredi verenlere ödemenin gerçekleştirilmesini,

i) Tazmin üst limiti: Kuram tarafından kredi verenlere tahsis edilen kefalet limiti içerisinde kalmak kaydıyla kullandırılan kefaletlerden tazmin edilen toplam tutarın, kullandırılan toplam kefalet tutarına oranı ile hesaplanan azami tazmin oranını,

j) Temerrüt: Kefalet kapsamındaki kredinin anapara veya faizinin/kar payının/kira tutarının yararlanıcı tarafından vadesinde geri ödenmemesi durumunu,

k)Teminat: Hazine desteği kapsamında Kuram tarafından verilen kefaletler karşılığında kredi verenlerce kullandırılan kredilerin geri ödenmemesi riskine karşılık temerrüde düşen Kurum alacağının tamamen veya kısmen güvence altına alınmasını sağlayan ve kredi verenler tarafından doğrudan yararlanıcıdan ya da Kurum hariç yararlamcı lehine kefalet alınmış gerçek ya da tüzel kişilerden alman her türlü hak ve alacaklar ile garantileri, kefaletleri ve üçüncü kişilerce verilmiş her türlü nakdi veya gayrinakdî varlıkları,

l) Yararlanıcı: KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeleri,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Müsteşarlığın sağlayacağı destek, aşağıdaki genel usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır.

a) Yararlanıcılara ilişkin hususlar:

1) Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte %25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması.

2) Yararlanıcının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kuramıma vadesi, geçmiş borcunun olmaması, bu alt bentte sayılan kapsamda borcu olması durumunda ise bu borcun Kuram tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması.

3) Yararlanıcının kredilerinin krediye başvuru sırasında, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca üçüncü ve dördüncü grupta sınıflandırılan krediler hariç olmak üzere, aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca, donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın