BKK 2017/9760 Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

11 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30004

Karar Sayısı : 2017/9760

Ekli “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 27/12/2016 tarihli ve 14191 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 9/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, ülkenin damızlık manda, koç-teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için damızlık ve ticari modern işletmelerin kurulması, ithalatın azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesidir.

(2) Bu Karar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek illerde 2017-2019 yıllarında uygulanır.

(3) Bu Karar;

a) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 baş kapasiteye sahip projeli damızlık manda düve üretimi işletmesi kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını,

b) Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliklerinin 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik işletme kurmasını veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 500 baş olacak şekilde artırılması, bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden koç-teke alımı yapacak yetiştiricileri,

c) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 1000 adet damızlık kaz ile 1000 adet ticari hindi ve 500 adet ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlarını,

ç) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 30 adet kovan ile yapacakları arıcılık yatırımlarını,

d) Tüzel kişiliklerin ipekböceği yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları, kapsar.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

(2) Bu Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler uygulanacak hibe desteğinden sadece bir projesi için bir kez yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.

(3) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır. Devam eden yatırımlarda ek süre verilmesine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3 – (l) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tahsis edilecek sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

(2) Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ye destekleme tutarının %0,2’si oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara bu Karar kapsamında hibe kullandırılmaz. Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 5 – (1) Destekleme ödemeleri ile İlgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal faiziyle birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın