BKK 2016/9100 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

19 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29806

Karar Sayısı : 2016/9100

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/8/2016 tarihli ve 82566 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.”

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 21- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında; belge/izin sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın henüz yapılmamış olması (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusu, bu Kararın 19 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilir.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

bkk-2016-9100-eki

Bu Yazıyı Paylaşın