BKK 2016/8858 Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

01 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29729

Başbakanlıktan:

Ekli “Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin Faaliyetine İlişkin Esasların yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 26/5/2016 tarihli ve 10988308 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/5/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ÇOK YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYELİ MÜŞTEREK GÖREV KUVVETİNİN FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; barış, kriz veya çatışma zamanı Kuzey Atlantik Antlaşması gereğince yapılacak eğitim, tatbikat ve harekâtlar kapsamında, ülkemizde görevlendirilebilecek veya ülkemiz üzerinden üçüncü bir ülkeye intikal edebilecek Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin sınır geçişleri, intikali ve konuşlanması ile gerekli ev sahibi ülke desteğinin sağlanmasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin eğitim, tatbikat ve harekâtlarına katılmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesine yönelik görev ve faaliyetlerin süratle ve etkin şekilde icrasına ilişkin hususların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar; barış, kriz veya çatışma zamanı Kuzey Atlantik Antlaşması gereğince yapılacak eğitim, tatbikat ve harekâtlar kapsamında, ülkemizde görevlendirilebilecek veya ülkemiz üzerinden üçüncü bir ülkeye intikal edebilecek Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin sınır geçişleri, intikali ve konuşlanması ile gerekli ev sahibi ülke desteğinin sağlanmasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin eğitim, tatbikat ve harekâtlarına katılmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesine yönelik görev ve faaliyetlerin süratle ve etkin şekilde icrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Esasların uygulanmasında;

 1. Askeri taşıma: Türk Silahlı Kuvvetleri veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin bilgisi dâhilinde yabancı ülke askeri taşıtları ile yapılan her türlü taşıma işlemini,
 2. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti: Çok uluslu bir tugaydan müteşekkil kara gücü, güçlendirilmiş Daimi Deniz Kuvvetlerinden müteşekkil bir deniz gücü, kapsamlı hava harekâtları icra ve koordine yeteneğine sahip Müşterek Kuvvet Hava Unsuru ile özel kuvvetler ve lojistik destek birliklerinden müteşekkil, öncü unsurlarıyla 48 ila 72 saat içerisinde, ana unsurlarıyla 5 ila 7 gün içerisinde harekete hazır daimi müşterek kuvveti,
 3. Ev sahibi ülke: Konuşlanma amaçları doğrultusunda kuvvet konuşlandırılan veya topraklarından geçiş yapılan ülkeyi,

ç) Ev sahibi ülke desteği: Kuvvet konuşlandırılan ülkede faaliyet gösteren veya ülkesi üzerinden intikal eden Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti unsurlarına eğitim, tatbikat veya harekâtlar kapsamında sağlanacak her türlü sivil ve askeri destek ve yardımı,

 1. Gönderen ülke: Harekâtı desteklemek maksadıyla ev sahibi ülke topraklarında birlik konuşlandıran NATO ülkelerini,
 2. Güçlendirilmiş NATO Mukabele Kuvveti: NATO Kriz Yönetim Süreci kapsamında NATO Konseyi kararları doğrultusunda, ortaya çıkan bir krize yönelik ani askeri mukabele imkânı sağlayan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti, Başlangıç Müteakip Kuvvetler Grubu ve Müteakip Kuvvetler Grubu olmak üzere üç kademe halinde teşkil edilmiş yüksek hazırlık seviyeli, çok uluslu ve müşterek kuvveti,
 3. Kuvvet: Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne Dair Sözleşmenin 1 inci maddesinin (a) paragrafında tanımlanan kuvveti,
 4. Kuvvet koruma: Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin hareket kabiliyetini ve harekât etkinliğini korumak maksadıyla personel, tesis, teçhizat ve harekâtın herhangi bir tehdide karşı hassasiyetini en aza indirmek için alman tüm önlemleri ve kullanılan tüm araçları,

ğ) Lojistik: Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin idame ve intikallerinin planlama ve icrası kapsamında, teçhizat, malzeme, mühimmat ve hizmetlerin tasarımı, geliştirilmesi, tedariki, depolanması, intikali, dağıtımı, bakımı, tahliyesi ve imhası; personelin taşınması; tesislerin edinilmesi veya inşası, bakımı, işletimi ve elden çıkarılması ile tıbbi destek ve sağlık hizmetini,

 1. NATO Komutam: Avrupa Müttefik Yüksek Komutanını veya Avrupa Müttefik Yüksek Komutanının harekât kontrolü görevini vereceği ast NATO Komutanını,

ı) Sivil unsur: Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne Dair Sözleşmenin 1 inci maddesinin (b) paragrafında tanımlanan unsuru,

 1. Yakın: Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne Dair Sözleşmenin 1 inci maddesinin (c) paragrafında tanımlanan unsuru,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Dışişleri Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 4- (1) Kuzey Atlantik Antlaşması gereği yapılacak eğitim, tatbikat ve harekâtlar kapsamında;

 1. Ülkemizde görevlendirilebilecek Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin sınır geçişlerinin, intikalinin ve konuşlamnasmm,
 2. Ülkemizde görevlendirilebilecek Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetine ev sahibi ülke desteğinin sağlanmasının,
 3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin eğitim, tatbikat ve harekâtlarına katılmak üzere yabancı ülkelerdeki sınır geçişleri, intikal ve konuşlanma faaliyetinin,

eşgüdümü, Ulusal Temas Noktası ve Ev Sahibi Ülke Desteği Koordinatörü olarak Dışişleri Bakanlığının uhdesinde gerçekleştirilir.

 • Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Temas Noktası ve Ev Sahibi Ülke Desteği Koordinatörü olarak görevlerini ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yerine getirir.
 • Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin faaliyetinin etkin şekilde icrasını teminen gerekli acil ihtiyaçların karşılanması için, Dışişleri Bakanlığının yönlendirmesine binaen, ilgili kurum ve kuruluşlarca süratle gereğine tevessül edilir.

Genelkurmay Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5- (1) Genelkurmay Başkanlığı;

 1. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin faaliyetine katılmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesine karar verilen birliklerin personel ve malzeme listesi ile intikal programını Dışişleri Bakanlığına gönderir.
 2. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin ülkemizde konuş yerlerini belirler.
 3. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin konuş yerlerine intikalini sağlayacak konakçı heyetleri teşkil eder.

ç) Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin eğitim ve tatbikat icra edeceği sahaları belirler.

 1. Dışişleri Bakanlığının eşgüdümünde, ev sahibi ülke desteğiyle ilgili askeri nitelikteki faaliyetlerin icrasından sorumludur.

Milli Savunma Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Millî Savunma Bakanlığı;

 1. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin yurtiçindeki ihtiyaçlarının karşılanmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri imkânlarının yetersiz kaldığı durumlarda her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin ve hizmetlerinin tedarikini yapar.
 2. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin konuşlanması için gerekli görülen taşınmazların kamulaştırılmasını sağlar.
 3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti faaliyetine katılmak üzere yurtdışmda görevlendirilmesi durumunda gerekli lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Askeri taşımalar hariç, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetince Türkiye’ye getirilecek veya transit geçecek araçların giriş ve çıkış işlemleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak tespit edilecek deniz, hava, kara ve demiryolu sınır kapılarından yapılır. Bu amaçla belirlenecek deniz limanları, sivil havalimanları ve demiryolu istasyonları hizmete hazır bulundurulur ve ihtiyacı karşılamak üzere gerekli tedbirler alınır.

 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı;
 1. Havalimanı ve deniz limanlarında yükleme ve boşaltma hizmetlerinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 2. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin Türkiye üzerinden geçişi ve Türkiye’ye intikalinde kullanılacak Devlet ve il yolları ağı içindeki yolların kapasiteleri dâhilinde kullanılan araçların güzergâhlarını belirler.
 3. İhtiyaç duyulan vasıta ve tesisler ile güzergâhlarda olası tehditlere karşı İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

ç) Ulaştırma aracı talep edilmesi halinde, taşımanın özelliğine göre kara, hava, deniz ve demiryolu araç ihtiyacının karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlar.

 1. Tehlikeli madde ve ağır tonajlı malzemenin taşınması için gerekli tedbirleri alır.
 2. Haberleşme ihtiyaçları için gerekli frekans tahsislerini sağlar.
 3. Havalimanları ve özelleştirilmiş deniz limanlarının Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti unsurları tarafından kullanımına ilişkin usul ve esasları belirler ve bunların ilgili protokollere dâhil edilmesini sağlar.
 4. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yurtiçi ve yurtdışı intikallerinde havayolu, denizyolu, iç suyolu, karayolu ve demiryolu ulaştırma ve liman hizmetlerinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı;

 1. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetine ait harp silah, araç, gereçleri de dâhil olmak üzere, askeri malzeme ve teçhizatın, sivil unsur ve yakınlara ait diğer eşyanın Türkiye gümrük bölgesine girişi, Türkiye üzerinden geçişi ve Türkiye gümrük bölgesinden çıkışma ilişkin işlemlerin, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelere uygun olarak, Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne

Dair Sözleşmenin 11 inci ve 12 nci maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

 1. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin faaliyetine katılmak üzere, yurtdışmda görevlendirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ait gümrük işlemlerinin, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

İçişleri Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) İçişleri Bakanlığı, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin güvenliği için bu Esaslar kapsamında öngörülen tedbirleri alır.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti faaliyetiyle ilgili olarak;

 1. Sorumluluğunda bulunan seferberlik ve savaş hallerine ilişkin mevzuatta ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapar.
 2. İlgili mevzuatında, NATO Kriz Mukabele Sistemi ve Tedbirleri ile uyumlu olarak gerekli düzenlemeleri yapar ve güncel halde bulundurur.
 3. NATO Kriz Mukabele Sistemi ve Tedbirlerinin güncelleştirilmesine ilişkin faaliyetlere iştirak, eder.

ç) Bu Esaslarda belirtilen görev ve sorumluluklar kapsamında yapılan düzenlemelerin ulusal düzeyde ve NATO seviyesinde planlanan tatbikatlarda, NATO Sivil Olağanüstü Hal Planlaması çerçevesinde sorumluluğuna giren alanlarda denenmesini sağlar.

Sağlık Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Sağlık Bakanlığı, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti mensuplarına, gerektiği hallerde, Rol-2 ve üzeri sağlık hizmeti sağlar.

Uygulama ve Eşgüdüm Kurulu

MADDE 12- (1) Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin faaliyetiyle ilgili konuları ele almak üzere, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği temsilcilerinin katılımıyla Uygulama ve Eşgüdüm Kurulu oluşturulur.

 • Gerek görülmesi halinde, Uygulama ve Eşgüdüm Kurulunun toplantılarına diğer kuramlardan temsilciler de davet edilebilir.
 • Uygulama ve Eşgüdüm Kurulu, gerek görmesi halinde, ev sahibi ülke desteği de dâhil olmak üzere, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin faaliyetleriyle ilgili konuları takip etmek üzere, Uygulama ve Eşgüdüm Merkezi kurulmasına karar verebilir.
 • Uygulama ve Eşgüdüm Kurulu ile Uygulama ve Eşgüdüm Merkezinin çalışma usul ve esasları, Uygulama ve Eşgüdüm Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınır Geçişleri, İntikal ve Konuşlanma

Sınır geçişleri, intikal ve konuşlanma

MADDE 13- (1) Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin ülkemizde görevlendirilmesi veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye intikali halinde sınır geçişleri, Türkiye üzerinden geçiş güzergâhları, intikal ve konuşlandırmada kullanılacak deniz limanları, deniz üsleri, hava üsleri, hava limanları ve kara sınır kapıları, eğitim, tatbikat ve harekâtın ihtiyaçları dikkate alınarak, Uygulama ve Eşgüdüm Kumlu kararıyla tespit olunur.

 • Türkiye Cumhuriyeti deniz ve hava limanlarını, deniz ve hava üslerini, kara sınır kapılalım, hava sahası ve karasularını kullanacak Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti unsurlarına ait kara, deniz ve hava araçları ile diğer askeri ve sivil vasıtaların sayısı ve özellikleri, birlik ve gemi komutanlarının isimleri, mürettebat adedi, kargo, askeri malzeme ve teçhizat ile faaliyetin süre ve gayesinin, diplomatik ve ilgili askeri kanallardan bildirilmesinin ardından, gerekli izin işlemleri ilgili makamlarca, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü ve yönlendirmesiyle, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin öncü unsurları için azami 2 gün, ana unsurları için azami 5 gün içinde tamamlanır.
 • Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin ülkemiz üzerinden geçişinde gerekli tedbirler, geçiş düzenlemelerinde öngörülen süreler dikkate alınarak süratle tamamlanır.
 • Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin ülkemizde konuş yerine intikalinde ulaştırma araçları kullanılması durumunda, sigorta şartları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanır.
 • Tehlikeli maddelerin girişi, çıkışı ve nakliyesine ilişkin işlemler ilgili mevzuat hükümleri ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ilgili kurumlarca süratle gerçekleştirilir.

Personel geçişleri

MADDE 14- (1) Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti personelinin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarında, Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne Dair Sözleşmenin 3 üncü maddesi uygulanır.

(2) NATO Seyahat Emri; NATO Askeri Kimlik Kartları, Askeri Kimlik Kartları veya ulusal pasaportlarla birlikte girişlerde veya sımr geçişlerinde geçerli belge kabul edilir.

Gümrük düzenlemeleri

MADDE 15- (1) Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetine ait askeri malzeme ve teçhizatın, sivil unsur ve yalcınlara ait diğer eşyanın Türkiye gümrük bölgesine girişi, Türkiye üzerinden geçişi ve Türkiye gümrük bölgesinden çıkışına ilişkin işlemler, Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne Dair Sözleşmenin 11 inci ve 12 ııci maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

 • Gümrük, ulaştırma ve diğer sınır kontrol işlemlerinde Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır.
 • Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti unsurlarının görev ve faaliyetlerine ilişkin malzeme ve teçhizatın giriş ve çıkışları, Form 302 kullanılarak, gümrük vergilerinden muaf olarak yapılır.
 • Türkiye gümrük bölgesine girişi, Türkiye üzerinden geçişi ve Türkiye gümrük bölgesinden çıkışı yapılacak tüm eşyanın tanımlanmasını sağlayacak şekilde bilgileri içeren taşıma belgeleri ve detaylı bir liste Form 302’ye eklenerek ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. Sevkiyatlara ilişkin gümrük işlemleri süratle sonuçlandırılır. Ayrıca söz konusu eşyanın depolanması ve Türkiye üzerinden geçişi konusunda ilgili gümrük idarelerince gerekli kolaylık sağlanır.

Türk Boğazlarından geçişler

MADDE 16- (1) 1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası anlaşmaların hükümleri saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ev Sahibi Ülke Desteği, Kuvvet Koruma ve Kuvvetlerin Statüsü

Ev sahibi ülke desteği

MADDE 17- (1) Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin faaliyeti kapsamında Türkiye’ye getirilecek silah sistemleri ve teçhizatın her türlü yağ, yakıt, gaz, yedek parça, bakım, onarım ve benzeri ihtiyaçları, yer destek teçhizatı ve yer hizmetleri, kara, deniz ve hava araçlarının konma ve konaklama faaliyetleri, personelin iaşe ve ibatesi ile tüm bu ihtiyaçlara ilişkin ödeme usulleri, Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne Dair Sözleşme, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Programına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşma ve ilgili Standardizasyon Anlaşmaları kapsamında sağlanır.

 • Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti unsurlarına tahsis edilen bina ve tesislerde, ihtiyaç duyulan tadilatlara veya yeni bina veya tesis inşaatına izin verilebilir. Taraflar arasında masraf paylaşımı ilgili uluslararası anlaşmalara uygun olarak yapılır.
 • Ev sahibi ülke desteğine ilişkin ihtiyaçlar ve uygulama esasları, ilave Teknik Düzenlemeler veya Müşterek Uygulama Düzenlemeleri ile belirlenir.

Kuvvet koruma

MADDE 18- (1) Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti konvoyları ve konvoy destek merkezi ile sivil limanlardaki kabul, toplanma ve ileri intikal faaliyetlerinin güvenliği kolluk gücüyle sağlanır.

 • Türk karasularında ve iç sularda bulunan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetine bağlı deniz unsurlarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli tedbirler Sahil Güvenlik Komutanlığınca alınır.
 • Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin sınır geçişleri, intikal ve konuşlanma esnasında yol güzergâhlarında gerekli yol emniyet tedbirleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınır. Sınır kapılarında gerekli tedbirler mülki idare amirlerince alınır.
 • İllerde yol güzergâhlarında gerekli emniyet tedbirleri mülki idare amirleri tarafından

alınır.

Kuvvetlerin statüsü

MADDE 19- (1) Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin askeri ve sivil unsurları, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca, Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne Dair Sözleşme hükümlerine tabidir.

(2) Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Programına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşma ve ilgili Standardizasyon Anlaşmaları kapsamına giren konularda, bu anlaşmaların hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hususlar

MADDE 20- (1) NATO ortak fonları ve gönderen ülkelerin ödemekle yükümlü olduğu hususlar dışında kalan tüm masraflar ilgili kurumun bütçesinden karşılanır. Ek ödenek ihtiyaçları Maliye Bakanlığından talep edilir.

İlave düzenlemeler

MADDE 21- (1) Genelkurmay Başkanlığı, bu Esaslar kapsamına giren konularda NATO ile ilave Teknik Düzenleme ve Müşterek Uygulama Düzenlemesi akdetmeye yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 22- (1) Bu Esaslar, Güçlendirilmiş NATO Mukabele Kuvveti kapsamına giren tüm kuvvetlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın