tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60)

18 Nisan 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31103

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 60

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 217 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan “gelir işlemlerine ait mevzuatı hazırlamak, her türlü” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, uygulamayı izlemek,”

“ğ) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etmek ve bunları önlemek amacıyla risk analizi yapmak,”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 219 uncu maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Risk Analizi Genel Müdürlüğü,”

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kamu harcamaları ile Devlet gelirlerinin” ibaresi “Kamu harcamalarının” şeklinde ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına yönelik analizler yapmak, projeler geliştirmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalar ile gelir tahminlerine yönelik çalışmaları koordine etmek,”

Tamamı için tıklayınız.