Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 17)

13 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30534

Cumhurbaşkanlığından:

Kararname Numarası: 17

MADDE 1- 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 160 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6004 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yurtdışı görevlere ilişkin olarak yer verilen hüküm saklı kalmak üzere,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 256 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü,”

“i) İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı,”

c) 263 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

MADDE 263- (1) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının, yabancı demek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şubeleri ile temsilciliklerinin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek,

b) 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kumlan teşekküllerin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Yardım toplama mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın