altinoz.com.tr

2018/11838 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

22 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30456

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11838

Ekli “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 10/4/2018 tarihli ve 1013359 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TARIMSAL ÜRÜNLERİN 5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU ÇERÇEVESİNDE LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLMESİ HALİNDE KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 30/9/2014 tarihli ve 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararın 2/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı üreticiler ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli vc 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerinin, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini muhafaza eden 5300 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerine, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen üst sınırları geçmemek üzere, 2018 yılı hasat döneminden başlamak üzere her üretim yılına ait ürün için en fazla altı ay süre ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde ilave kira desteği verilir.”

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.