2018/11179 Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

09 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30296

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11179

Ekli “Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığının 2/1/2018 tarihli ve 56 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MUHTAÇ AİLELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Miktar ve sevkıyat

MADDE 1- (1) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca (vakıf) belirlenecek muhtaç ailelere, talepleri üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür verilir. Dağıtılacak kömür miktarının belirlenmesinde; bölgenin iklim koşulları, kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları dikkate alınır.

(2) 2018 yılında bu Karar kapsamında vakıflara yapılacak kömür sevkiyatları Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dâhilinde yapılır.

Görevlendirme

MADDE 2- (1) TKİ ve TTK tarafından CIF satış esaslarında vakıflarca bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ ve TTK sorumluluğunda nakledilir.

(2) Sevkiyat programı, ekte yer alan dağıtım takvimine uygun olarak yapılır. Vakıflar, TKİ ve TTK’nın termin planı ve dağıtım takvimine uyar ve bu hususta gerekli tedbirleri alır. Dağıtım takvimi ve termin planına uyulmaması durumunda vakıfların talepleri TKİ ile TTK’nın imkânları dâhilinde hazırlayacağı sevkiyat programına göre karşılanır.

(3) TKİ’nin, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin etmesi esastır. TKİ, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilir ve kömürün kendi sorumluluğu altında vakıflara ulaştırılmasını sağlar.

(4) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı TCDD Taşımacılık A.Ş. ile taşınacak kömüre, bu bağlı ortaklık tarafından öncelik verilecek olup, TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılır.

Organizasyon

MADDE 3- (l) İl ve ilçe içerisinde dağıtım organizasyonu vakıflar tarafından yapılır.

(2) Dağıtılacak kömürün niteliği, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olur.

Vergi ve harçlar

MADDE 4- (1) Vakıflara yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenir.

Görev zararı

MADDE 5- (1) TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri tarafından bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak CIF satış esaslarına göre vakıflara teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılır ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde TKİ’ye ve TTK’ya ödenir.

Uygulama

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar, 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

2018 Yılı Muhtaç Ailelere Kömür Dağıtım Takvimi

Bu Yazıyı Paylaşın