Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

03 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30380

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 16/5/2004 tarihli ve 25464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  (r) bendindeki “Genel Müdürlükçe” ibaresi “bölge müdürlüklerince”, (s) bendindeki “Bakanlıkça” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (ş) ve (t) bentleri eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,”

“e) İldeki şube müdürlüğü: Bakanlık bölge müdürlüklerine bağlı ildeki şube müdürlüğünü,”

“ş) Bölge müdürlüğü: Bakanlık bölge müdürlüğünü,

t) Şeflik: İldeki şube müdürlüğüne bağlı şefliği,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6- Devlet avlakları, özel avlaklar ve meskûn mahaller haricinde kalan bütün yerler genel avlaktır.

Devlet avlağı içerisinde kalan ancak bir bütün teşkil etmeyen tarım ve hazine arazileri devlet avlağının, genel avlaklar içerisinde kalan ve bir bütün teşkil etmeyen ormanlık araziler de genel avlağın bir parçası sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu alanlar tarım arazisi ise il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında görüş alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Bu avlakların ön etüt raporu (Ek-1) ildeki şube müdürlükleri tarafından düzenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il müdürlüğünce” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce”, “il müdürlüğü” ibaresi “ildeki şube müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il müdürlükleri” ibaresi “bölge müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl müdürlüğü” ibaresi “İldeki şube müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Habitat iyileştirilmesi

Madde 14 – Gerektiğinde avlak alanlarında habitat ve yaşama ortamını iyileştirici çalışmaların yer aldığı gelişme planları, ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanır veya hazırlattırılır.

İldeki şube müdürlüğünce hazırlanan plan Genel Müdürlüğün onayını müteakip yürürlüğe girer. Söz konusu habitat restorasyonunun, popülasyon büyüklüklerini ve tür çeşitliliğini ne şekilde etkilediği ise ildeki şube müdürlüğünce izlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il müdürlüğü” ibaresi “ildeki şube müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il müdürlüğü” ibaresi “ildeki şube müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “Genel Müdürlükçe” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il müdürlüğü” ibaresi “ildeki şube müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük tarafından işletilen” ibaresi “Genel Müdürlük tarafından ildeki şube müdürlüğü aracılığıyla işletilen”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe işletilen” ibaresi “Genel Müdürlükçe ildeki şube müdürlüğü aracılığıyla işletilen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il müdürlüğüne” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl müdürlüğü” ibaresi “İldeki şube müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “il müdürlüğüne” ibaresi “ildeki şube müdürlüğüne”, “il müdürlüğünün” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünün” ve üçüncü fıkrasındaki “il müdürlüğünden” ibaresi “ildeki şube müdürlüğünden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu ile bunlara” ibaresi “11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük tarafından” ibaresi “Genel Müdürlük tarafından bölge müdürlüğü aracılığıyla” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 43 – Tüm avlaklarda hayvan ölümleri veya 5996 sayılı Kanunda belirlenen ihbarı zorunlu hastalıklar görüldüğü takdirde, bu durum ildeki şube müdürlüğü tarafından 24 saat içerisinde il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine ve Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Kanun hükümleri ve 6968 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6968 sayılı Kanun ve 3285 sayılı Kanun hükümleri” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inin “B-Saha Hakkında Genel Bilgiler” başlığının birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İldeki şube müdürlüğü, şefliği,”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin “A-Sahanın Hali Hazır Durumu” başlığı altında yer alan (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İldeki şube müdürlüğü, şefliği,”

MADDE 27  – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın