altinoz.com.tr

SGK Genelgesi 2019/8 Asgari Ücret Desteği

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih  : 22.03.2019

Sayı   : 51592363-010.06.01-E.4575016

Konu  : Asgari Ücret Desteği

GENELGE

2019 / 8

 

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 78. madde eklenmiştir.

Anılan madde ile;

“Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  1. a)2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  2. b)2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 Türk lirası olarak esas alınır.

Birinci fıkrada belirtilen işyerlerinin tespitinde; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınır. Ortalama sigortalı sayısı; beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 Türk lirası, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 Türk lirası destek sağlanır

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14. maddesi hükümleri uygulanmaz.

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 2018 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin işsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

3213 sayılı Kanunun ek 9. maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 271 Türk lirası olarak ve 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir,

2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”

Hükümleri getirilmiştir.

Sözkonusu hükümlere istinaden kurumca yürütülecek olan işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1-KAPSAMA GİREN İŞVERENLER

5510 sayılı Kanunun geçici 78. maddesine göre söz konusu destekten, anılan Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I)sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

Bu bakımdan, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen işyerlerinden 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri niteliğinde olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.

2- 01.01.2019 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞVE İŞLEMLER

2.1- 01.01.2019 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde kapsama giren sigortalılar

2.1.1. Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14,20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 nolu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır

Buna karşın belge verilmemesine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenlerde anılan destekten yararlanacaktır.

Öte yandan uygulama, işsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı ve işveren primleri bu destek kapsamında karşılanmayacaktır

Örnek 1: 2019 yılı Ocak ayında;

(1) nolu belge türünden 5 sigortalı

(2) nolu belge türünden 3 sigortalı

(13) nolu belge türünden 2 sigortalı

(23) nolu belge türünden 2 sigortalı

bildirildiği varsayıldığında, 2019 yılı Ocak ayında (1) ve (13) nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.

2.2- Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2018 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs, varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 28.2.2019 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2018 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden/beyannamelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

Örnek 2: 2018 yılı Ocak ayı için tüm sigorta kollarına tabi olan sigortalılardan dolayı 1 numaralı belge ile bildirilen ve günlük prime esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olan 6 sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının 150 gün olduğu, ancak 5.3.2019 tarihinde 2018 yılı Ocak ayında bildirimi yapılan 2 sigortalının 15 er gün olarak bildirilmiş olan gün sayılarının 30 güne tamamlanması gerektiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, bu iki sigortalı için yapılacak olan 15 er günlük gün ve kazanç ilavesi toplam prim ödeme gün sayısını 180 güne çıkarmakta ise de bu ek bildirim her halükarda 28.2.2019 tarihinden sonra işleme alınacağından bu işverenin sigorta primi desteğine esas azami gün sayısı yine 150 gün olacaktır.

Örnek 3: 2019/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2018/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden;

– 15 sigortalının yasal süresinde asıl ile 450 gün,

– 5 sigortalının yasal süresinde iptal ile 150 gün,

– 3 sigortalının yasal süresinde ek ile 60 gün,

– 6 sigortalının yasal süresinde günlük prime esas kazancı 110 TL üzerinden ek ile 180 gün, prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği varsayıldığında;

450-150+60= 360 gün prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınacaktır, 6 sigortalı için bildirilen 180 günün prime esas kazancı 102 TL’nin üzerinde olduğu için destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmayacaktır.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden, çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği, prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirildiğinin veya Kuruma bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının;

– Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde, tutanak tarihinin,

– Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihinin,

– Mahkeme ilamı ile karar verilmesi halinde, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihinin,

yukarıda belirtilen 28.2.2019 tarihinden önce olmasına rağmen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 28.2.2019 tarihinden sonra olması halinde prim belgelerindeki gün ve kazançlar dikkate alınmayacaktır.

Örnek 4: 2018 yılı Şubat ayı için bütün sigorta kollarına tabi olan sigortalılardan dolayı 1 numaralı belge ile bildirilen ve günlük prime esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olan 5 sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının 120 gün olduğu, ancak 21.1.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına giren ve 28.2.2019 tarihînden önce işleme alınan belgede/beyannamede 2018 yılı Şubat ayında bildirimi yapılan 2 sigortalının 15 er gün olarak bildirilmiş olan gün sayılarının 30 güne tamamlanması gerektiğinin anlaşılmış olması nedeniyle yapılacak olan 15 er günlük gün ve kazanç ilavesine ilişkin bilgi/belge 28.2.2019 tarihinden önce işleme alındığından, ek prim hizmet belgesindeki gün sayısı, her bir sigortalının günlük prime esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olması koşuluyla, asgari ücret desteğine esas gün sayısı 120+30=150 gün olarak hesaplanacaktır. Ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalının sigorta primine esas kazanç tutarı günlük 102 TL’nin üstüne çıkması halinde asgari ücret desteğine esas hesaplamada bu sigortalıların gün sayısı dikkate alınmayacaktır,

2.2.1. 2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2018 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2018 yılının en son bildirim yapılan ayını takip eden aydan 2018 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri hakkında Kanunun birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanacağından, bu gibi işyerleri bakımından uygulama bu genelgenin“3- 2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” bölümündeki usullere göre yürütülecektir.

Öte yandan, 2018 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen;

– (0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,

– Yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde,

bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimleri esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2019 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.

Örnek 5: 2019 yılı Ocak ayı için yararlanılacak olan gün sayısının tespitinde 2018 yılının aynı ayında (2018 Ocak ayı) uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin esas alınması gerektiğinden, o işyerinden 2018/ Ocak ve Şubat aylarında sigortalı çalıştırılmamış ve 2018/Mart ayında bir sigortalı ve 30 gün olarak bildirim yapılmış olduğu varsayıldığında, değerlendirmeye esas olmak üzere 2018/Mart ayındaki aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki gün sayısı olan 30 gün 2019/Ocak ve Şubat ayları hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Örnek 6: İşyerinde 2018/Ocak, Şubat ve Mart aylarında sigortalı çalıştırıldığı ve 31 Mart 2018 tarihinden sonra sigortalı çalıştırılmadığı varsayıldığında, uygulanacak olan asgari ücret desteği için 2019 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında 2018 yılının aynı ayları baz alınacak, 2019 yılının Nisan ve müteakip aylarında ise 2018 yılında baz alınacak ay /aylar olmadığından, söz konusu aylarda işveren 2019 yılında tescil edilmiş işyerleri yönünden belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacaktır.

Örnek 7 : 2018 yılında yapılan bildirimler                 2019 yılında yapılan bildirimler

Ocak                                                           Ocak

Şubat                                                          Şubat

Eylül                                                           Mart

Kasım                                                         Nisan

                                                                   Mayıs

                                                                   Haziran

                                                                   Temmuz

                                                                   Ağustos

                                                                   Eylül

                                                                   Ekim

                                                                   Kasım

                                                                   Aralık

Bu durumda 2019 yılı Ocak ve Şubat ayları için 2018 yılı Ocak ve Şubat ayları, 2019 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için 2018 yılı Eylül ayı, 2019 Ekim ve Kasım ayları için 2018 yılı Kasım ayında bildirilen günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2019/Aralık ayı için 2018 yılında Kuruma bildirim yapılmadığından 2019/Aralık ayı için “3- 2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak destekten yararlanılacaktır.

Örnek 8: Örnek 7’de 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında, işyerinde sadece bir sigortalının çalıştığı ve çalışan bu sigortalının da raporlu olması nedeniyle (0) gün (0) kazanç bildirilmiş olduğu varsayıldığında, 2019 yılı Ocak ve Şubat ayları için verilecek destek hesabında 2018 yılının ilk bildirim yapılan ayı olan 2018/Eylül ayı aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki gün sayısı esas alınacaktır.

Örnek 9: Örnek 7’de yalnızca 2018/Ocak ayında bildirim yapılmış olması halinde, 2019/Ocak ayı için 2018 yılı Ocak ayı baz alınacak olup, diğer aylar bakımından 2019 yılının aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen gün sayıları üzerinden destekten yararlanılacaktır. Ayrıca bu dönemler için “3- 2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanılacaktır.

2.2.2. 2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve günlük prime esas kazancı 102 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere cari ayda uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

Örnek 10: 2018 yılı Mart ayında 1 numaralı belge türü ile 4 sigortalı ve 120 gün, 2 numaralı belge türü ile 2 sigortalı ve 60 gün, 24 nolu belge türü ile 1 sigortalı ve 30 gün bildirim yapılan bir işyerinde;

2018/Mart ayında bildirilen sigortalılar

Sigortalı 2018 yılı

belge türü

2018 yılı

gün sayıları

Toplam

SPEK

tutarı TL

Günlük

SPEK

tutarı TL

Baz

alınacak

günlük

SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(a) 1 30 2100 70 102 30
(b) 1 30 2400 80 102 30
(c) 1 30 2700 90 102 30
(d) 1 30 3600 120 102
(e) 2 30 5100 170
(f) 2 30 6300 210
(g) 24 30 3000 100 102 30
TOPLAM           120 gün

2019/Mart ayında bildirilen sigortalılar

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

gün sayıları

Toplam

SPEK

Tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 30 2700 30
(b) 1 30 2700 30
(c) 1 30 3000 30
(d) 1 30 3900 30
(e) 2 30 5400
(f) 2 30 6600
(g) 24 30 3300 30
TOPLAM       150 gün

2019/Mart ayında destekten yararlanabilecek sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı 150 olmasına karşın; 2018/Mart ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan 1 numaralı belge türü ile bildirilen a, b, c, sigortalıları ile 24 nolu belge türü ile bildirilen g sigortalısına ilişkin yapılan bildirimler 120 gün olduğundan (sigortalı (d)’nin 2018/Mart ayındaki günlük prime esas kazanç tutarı 102 TL’nin üstünde olduğundan, (e) ve (f) sigortalıları ise 2 numaralı belge türüne tabi olduğundan hesaplamaya dâhil edilmemiştir.) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 120 gün olacaktır.

Örnek 11: 2018 ve 2019 yılı Ocak aylarında bildirimi yapılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları aşağıdaki şekilde olduğu varsayıldığında;

2018 YILI                                                                       2019 YILI

BELGE TÜRÜ 1                                                           BELGE TÜRÜ 1

KANUN TÜRÜ 05510                                                  KANUN TÜRÜ 05510

102 TL’nin Altında Bildirilen                          160 GÜN   Prime Esas Kazanç Alt ve Üst

Sigortalıların Prim Ödeme                           Sınırı Arasında Bildirilen Sigortalıların  200 GÜN

Gün Sayıları                                                                      Prim Ödeme Gün Sayıları

BELGE TÜRÜ 1                                                           BELGE TÜRÜ 1

KANUN TÜRÜ 14857                                                  KANUN TÜRÜ 14857

102 TL’nin Altında Bildirilen            150 GÜN                   Prime Esas Kazanç Alt ve Üst

Sigortalıların Prim Ödeme                           Sınırı Arasında Bildirilen Sigortalıların   160 GÜN

Gün Sayıları                                                                     Prim Ödeme Gün Sayıları

BELGE TÜRÜ 13                                                         BELGE TÜRÜ 13

102 TL’nin Altında Bildirilen            150 GÜN                   Prime Esas Kazanç Alt ve Üst

Sigortalıların Prim Ödeme                            Sınırı Arasında Bildirilen Sigortalıların  150 GÜN

Gün Sayıları                                                                      Prim Ödeme Gün Sayıları

2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup, prime esas günlük kazanç alt sınırı 102 TL altında olan sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayısı 460 gün, 2019 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 510 gün olması dolayısıyla Cari ay=510>İlgili ay=460 olduğundan destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı 460 gün olacaktır.

Örnek 12: 11 no’lu örnekteki 2019 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 400 gün olması halinde, destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı 2018/Ocak ayında bildirilen prim ödeme gün sayısından az olması nedeniyle, Cari ay=400<İlgili ay=460, destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı 400 gün olacaktır.

2.2.3. 2019 yılının destekten yararlanılacak ilgili ayında yasal süresi içinde daha önce Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için iptal nitelikte belge/beyanname verilmesi halinde destekten yararlanılacak tutar yeniden hesaplanacaktır.

Örnek 13: Örnek 11 ‘de belge türü 13 seçilerek verilen aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prim ödeme gün sayısı 20 gün olması gerekirken, verilen aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 30 gün olarak bildirilen bir sigortalının olduğu ve bunun için 10 günlük iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verildiği varsayıldığında; destekten yararlanılacak gün sayısının hesabında 460-10=450 gün esas alınacaktır.

2.2.4. 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 9. maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2018 yılının aynı ayında 0510, 0520 işkolu kodlarından ve 4, 5, 35, 36 ve 55 nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan prime esas günlük kazancı 271 TL ve allında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılan ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

Diğer taraftan, prim ödeme gün sayılarına yapılacak % 50 ilave hesaplamasında prim ödeme gün sayısının küsuratlı çıkması halinde, küsuratlı kısım dikkate alınmayacaktır.

Örnek 14: 2018 yılı Mayıs ayında taşkömürü üretimi yapan bir işyerinden çalıştırılan sigortalılar için 1 numaralı belge türü ile 2 sigortalı ve 60 gün, 35 numaralı belge türü ile 24 sigortalı ve 719 gün, 2 numaralı belge türü ile 1 sigortalı 30 gün bildirim yapılan bir işyerinde, 35 numaralı belge türü ile bildirilen sigortalıların günlük prime esas kazanç tutarlarının 271 TL’yi geçmediği diğer belge türleri ile bildirilen sigortalıların ise günlük kazançlarının 102 TL’nin altında olduğu varsayıldığında, 2019 Mayıs ayı aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan ;

35 nolu belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 271 TL ve altında olan 24 sigortalı için 719 gün,

35 nolu belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 271 TL ve altında olan 24 sigortalının prim ödeme gün sayısının %50’sini geçmemek üzere = 719/2=359,50=359 gün,

35 nolu belge türü ile bildirilen sigortalılar bakımından dikkate alınabilecek azami prim ödeme gün sayısı= 719+359=1.078 gün olacaktır.

1 numaralı belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 102 TL ve altında olan 2 sigortalı için(2 x 30 gün )= 60 gün olmak üzere,

2018 yılı Mayıs ayı için baz alınacak toplam 1.138 (1078+60=1.138) gün, 2019/Mayis ayında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı ile karşılaştırılmak suretiyle destekten yararlanılacak azami gün sayısı bulunacaktır.

Öte yandan, 2 numaralı belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 102 TL ve altında olan sosyal güvenlik destek primine tabi olan sigortalı için söz konusu destekten yararlanılamayacaktır.

2.2.5. 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken, 2018 yılının aynı ayında bildirilen sigortalılardan prime esas günlük kazancı 203 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

Buna göre, 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinden, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihi arasındaki dönemlere ilişkin toplu iş sözleşmesi bulunan işyerlerinin 2018 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas günlük kazanç tutarının 203 TL olarak dikkate alınabilmesi amacıyla bu durumdaki işyerlerine ilişkin listeler sisteme tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihi arasındaki dönemlere ilişkin toplu iş sözleşmesi imzalamasına rağmen söz konusu uygulamadan faydalanamadığını beyan eden işverenlerimizin Bakanlıktan alınan listelerde gerekli güncelleme/ekleme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genci Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2.3. Günlük Asgari Ücret Destek Tutarının Hesaplanması

2.3.1. Asgari ücret desteğine esas günlük tutarın belirlenmesinde 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınacaktır.

Buna göre, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması beş yüz’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL destek sağlanacaktır.

Ortalama sigortalı sayısı, işyerinin 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayı/dönemi arasında Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı ay/dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemleri arasında bazı aylarda sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek 15: (A) işvereni tarafından 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

Ay/Dönem Sigortalı Sayısı
2018/Ocak 700
2018/Şubat 800
2018/Mart 400
2018/Nisan 100
2018/Mayıs
2018/Haziran
2018/Temmuz 500
2018/Ağustos 600
2018/Eylül 430
2018/Ekim 600
2018/Kasım 370
Toplam 4500

Buna göre işyerinin 2018 yılı ortalaması 4500/9 =500 sigortalı olacaktır. Aynı işyeri için 2019/Ocak ayında desteğe esas gün sayısının 19.500 olduğu varsayıldığında (2018/Ocak ayındaki gün sayısı 19.500 olduğundan), işveren 19.500 gün x 3,36 TL = 65.520,00 TL destek alacaktır.

Örnek 16: (B) işvereni tarafından 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

Ay/Dönem Sigortalı Sayısı
2018/Ocak 400
201 S/Şubat 450
2018/Mart 400
2018/Nisan 300
2018/Mayıs
2018/Haziran 400
2018/Temmuz 600
2018/Ağustos 800
2018/Eylül 450
2018/Ekim 600
2018/Kasım 540
Toplam 4990

Buna göre işyerinin 2018 yılı ortalaması 4990/10 =499 sigortalı olacaktır. Aynı işyeri için 2019 yılı Ocak ayında desteğe esas hesaplanan gün sayısının 10.500 olduğu varsayıldığında, işveren 10.500 gün x 5,00 TL = 52.500,00 TL destek alacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının tespitinde, gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42,43, 44, 45,46, 48,49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Yine, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

Örnek 17: 2018/Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden

15 sigortalının yasal süresinde asıl

5 sigortalının yasal süresinde iptal

3 sigortalının yasal süresinde ek

aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirildiği varsayıldığında; toplam sigortalı sayısının tespitinde 15-5+3=13 sigortalı dikkate alınacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemleri arasında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine ve gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerektiğinden, ortalama sigortalı sayısı hesaplanırken eski işyeri dosyasından yapılan bildirimler de dikkate alınacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemleri arasında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olması halinde, bu sigortalı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı

sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Örnek 18: (D) sigortalısının, 2018/Mayıs ayında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki 10 günlük çalışmasından dolayı 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 10 gün, kanun numarası seçilmeksizin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 20 gün bildirildiği varsayıldığında, birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olan (D) sigortalısı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, ortalama sigortalı sayısının tespitinde (D) sigortalısı bir sigortalı olarak dikkate alınacaktır.

Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemlerine ilişkin sigortalı sayısında değişikliğe neden olacak şekilde gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 28.2.2019 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki sigortalılar günlük asgari ücret desteğinin belirlenmesi için gerekli olan ortalama sigortalı sayısının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 19: 15 nolu örnekte 2018/Nisan ayına ilişkin 5 sigortalı için yasal süresi dışında verilen aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 28.2.2019 tarihinden sonra işleme alınması halinde, 5 sigortalı günlük asgari ücret desteğinin belirlenmesi için gerekli olan ortalama sigortalı sayısının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 20: 16 nolu örnekte Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen raporda 2018/Eylül ayında 5 adet sigortalının prime esas kazançlarının eksik bildirildiği varsayıldığında söz konusu sigortalıların daha öncesinde 2018/Eylül ayında bildirimleri yapıldığı için 5 sigortalı ortalama sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

2.3.2. Asgari ücret desteğine esas günlük tutarın belirlenmesi 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalamasına bağlı olduğundan, cari ayda bildirilen sigortalı sayısının beş yüzdün altında veya üstünde olması verilecek günlük destek tutarının belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır

Örnek 21: 16 nolu örnekte (B) işvereni tarafından 2019 yılı Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalı sayısı 510 olsa bile; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde bildirilen ortalama sigortalı sayısı beşyüz’ün altında olduğundan (499 sigortalı) asgari ücret desteğine ilişkin günlük tutar 5 TL olacaktır,

2.3.3. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,36 veya 5,00 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Örnek 22: 16 nolu örnekteki işverenin 2019/Ocak ayı/dönemi için yararlanabileceği toplam destek tutarı olan 52.500,00 TL, 2019/Şubat ayına/dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan sigorta prim borcuna mahsup edilecektir.

2.4. Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

2.4.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgesini/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içinde vereceklerdir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki/beyannamelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Örnek 23: 2019/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2019/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden

15 sigortalı için yasal süresinde asıl ile 300 gün

5 sigortalı için yasal süresinde iptal ile 100 gün

3 sigortalı için yasal süresinde ek ile 90 gün

Prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği varsayıldığında; 300-100+90= 290 gün asgari ücret desteğinin hesabında dikkate alınacaktır.

2.4.1.1. 2019 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki ek aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Örnek 24: 23 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 60 gün prim ödeme gün sayısı bildirildiği varsayıldığında 300-100+90=290 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Ek belgedeki/beyannamedeki 60 gün, belgenin/beyannamenin süresi dışında verilmesi nedeniyle dikkate alınmayacaktır.

Örnek 25: 23 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında 27.6.2019 tarihinde iptal aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 40 günlük iptal bildirildiği varsayıldığında; yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prim ödeme gün sayılarında azalış meydana geldiğinden ve dolayısıyla destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı azalacağından 290-40= 250 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Bundan dolayı, ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan söz konusu işyerinin 2019 yılı Ocak ayı için yararlanılmış olan destek tutarının 40 x 5= 200 TL tutarındaki kısmının 2019/Ocak ayına ilişkin verilen destek tutarından düşülerek Türkiye İş Kurumuna iade edilmesi gerekecektir.

2.4.1.2. 2019 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve sigortalı sayısını arttıracak mahiyetteki ek aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve sigortalı sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Örnek 26: 23 nolu örnekte 2 sigortalının yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirildiği varsayıldığında 13 sigortalı destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Ek belgedeki/beyannamedeki 2 sigortalı belgenin/beyannamenin süresi dışında verilmesi nedeniyle dikkate alınmayacaktır.

Örnek 27: 23 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalı sayısı azalacağından 13-2=11 sigortalı destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Ancak, her halükarda 2019 yılına ilişkin yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 2.3.2020 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

2.4.1.3. Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin/beyannamelerin yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.

Örnek 28: 2019/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 25.2.2019 tarihine kadar verilmediği ancak diğer aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verildiği varsayıldığında, yalnızca yaşat süresinde verilmeyen 2019/Ocak ayından dolayı destekten yararlanamayacaktır.

2.4.2. İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması hali

2019 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanılabileceği gibi, aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da bulunmamaktadır.

Örnek 29: 1.2.2012 tarihinde tescil edilen ve 2019/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2019/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 13 belge türünden

15 sigortalı için yasal süresinde asıl ile 300 gün

5 sigortalı için yasal süresinde iptal ile 100 gün

3 sigortalı için yasal süresinde ek ile 90 gün

Prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği ve söz konusu aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden doğan prim borcunun 28.2.2019 tarihine kadar ödenmediği varsayıldığında, 2019/Ocak ve takip eden aylarda da destekten yararlanılabilecektir.

Örnek 30: Örnek 29’daki işverenin 2019/Nisan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderildiği 23.5.2019 tarihinde 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin yasal süresi geçmiş prim borcu bulunsa dahi destekten yararlanması mümkün olacaktır.

2.4.3. 2019 Yılı Ocak ila Aralık Ayları/Dönemleri İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2019 Ocak ila 2019 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 31: (A) işverenin 2019 yılı Mart ayında (B) sigortalısının prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiğinin 26.8.2019 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2019/Ocak ila 2019/Aralık ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılarından dolayı destekten yararlanamayacak olup; 2019/Ocak ila 2019/Temmuz ayında yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

2.4.4. 2019/Ocak ila 2019/Aralık Aylarında/Dönemlerinde Bildirilen Sigortalı Sayısının 2018 yılı Ocak ila Kasım Döneminde En Az Bildirim Yapılan Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısından Az Olmaması

Destekten yararlanılacak ayda/dönemde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların sayısının, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde aylık primve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında olması halinde, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda/aylarda destekten yararlanılamayacaktır.

Buna göre; destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde;

-Gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

– Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

– Bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

– Aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olması halinde, bu sigortalı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

– Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Örnek 32: (C) işvereni tarafından 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

Ay/Dönem Uzun Vadeli

Sigorta

Kollarına Tabi

Sigortalı Sayısı

Sosyal Güvenlik

Destek Primine

Tabi Sigortalı

Sayısı

0 (Sıfır) Gün

Bildirim Yapılan

Sigortalı Sayısı

Toplam Sigortalı

Sayısı

2018/Ocak 30 1 1 32
2018/Şubat 29 1 2 32
2018/Mart 29 3 2 34
2018/Nisan 28 5 3 36
2018/Mayıs 29 4 0 33
2018/Haziran 30 4 1 35
2018/Temmuz 32 1 2 35
2018/Ağustos 30 5 3 38
2018/Eylül 32 4 1 37
2018/Ekim   3 2 38
2018/Kasım 33 3 2 38

Buna göre; sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ile 0 (Sıfır) gün bildirim yapılan sigortalılar en az sigortalı bildirimi yapılan ayın/dönemin tespitinde dikkate alınmadığından, işyerinin uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan 2018/Nisan ayındaki/dönemindeki sigortalı sayısı (28) baz alınacaktır.

(C) işvereni tarafından 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

Ay/Dönem Uzun Vadeli

Sigorta

Kollarına

Tabi

Sigortalı

Sayısı

Sosyal

Güvenlik

Destek

Primine Tabi

Sigortalı

Sayısı

0 (Sıfır) Gün

Bildirim

Yapılan

Sigortalı

Sayısı

Toplam

Sigortalı

Sayısı

Destekten

Yararlanma

Durumu

2019/Ocak 26 3 1 30 Hayır
2019/Şubat 28 2 0 30 Evet
2019/Mart 27 2 1 30 Hayır
2019/Nisan 29 1 1 31 Evet
2019/Mayıs 30 1 0 31 Evet
2019/Haziran 32 0 0 32 Evet
2019/Temmuz 30 1 1 32 Evet
2019/Ağustos 28 1 1 30 Evet
2019/Eylül 27 2 0 29 Hayır
2019/Ekim 29 0 1 30 Evet
2019/Kasım 28 1 0 29 Evet
2019/Aralık 27 2 1 30 Hayır

Bu durumda, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ile 0 (sıfır) gün bildirim yapılan sigortalılar destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki bildirim yapılan sigortalı sayısının (C) işvereni tarafından 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

2018/Ocak ila 2018/Kasım aylarına/dönemlerine ve 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin sigortalı sayısında değişikliğe neden olacak şekilde gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemleri için 28.2.2019, 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için 2.3.2020 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki sigortalılar en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının hesaplanmasında/en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile karşılaştırmada dikkate alınmayacaktır.

Örnek 33: (A) işverenine ait 2018/Ocak ila 2018/Kasım aylarına/dönemleri için en az bildirim yapılan aya ilişkin sigortalı sayısı ile 2019/Ocak ayında/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının aşağıdaki gibi olduğu durumda;

En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Ay Sigortalı Sayısı 2019/Ocak Sigortalı Sayısı
2018/Ağustos 10 10

2019/Ocak ayı için asgari ücret desteğinden yararlanılmakta iken 2018/Ağustos ayına ilişkin 1 sigortalı için yasal süresi dışında verilen ve 28.2.2019 tarihînden önce işleme alınan ek aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalının en az sigortalı sayısının hesaplanmasında dikkate alınması sonucu 2018/Ağustos ayındaki sigortalı sayısının 11’ e yükseldiği varsayıldığında; 2019/Ocak ayı sigortalı sayısı en az bildirim yapılan 2018/Ağustos ayındaki sigortalı sayısının altında kalacağından 2019/Ocak ayı için destekten yararlanamayacaktır.

Örnek 34: 33 nolu örnekte 2019/Ocak ayına ilişkin 1 sigortalı için 27.2.2019 tarihinde iptal aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verildiği varsayıldığında; sigortalı sayısını azaltacak mahiyette olan ve yasal süresi dışında verilen söz konusu belgedeki/beyannamedeki 1 sigortalının dikkate alınması nedeniyle 2019/Ocak ayı için destekten yararlanamayacaktır.

Örnek 35: (B) işverenine ait 2018/Ocak ila 2018/Kasım aylarına/dönemleri için en az bildirim yapılan aya ilişkin sigortalı sayısı ile 2019/Ocak ayında/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının aşağıdaki gibi olduğu durumda;

En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Ay Sigortalı Sayısı 2019/Ocak Sigortalı Sayısı
2018/Temmuz 10 9

2018/Temmuz ayına ilişkin 1 sigortalı için yasal süresi dışında verilen ve 28.2.2019 tarihinden önce işleme alınan iptal aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalının en az sigortalı bildiriminin tespitinde dikkate alınması nedeniyle en az sigortalı sayısının hesaplanmasında dikkate alınması sonucu 2018/Temmuz ayındaki sigortalı sayısının 9’a düştüğü varsayıldığında; 2019/Ocak ayı sigortalı sayısı en az bildirim yapılan 2018/Temmuz ayındaki sigortalı sayısıyla aynı olacağından 2019/Ocak ayı için destekten yararlanılacaktır.

Örnek 36: 35 nolu örnekte 2019/Ocak ayına ilişkin 1 sigortalı için 27.2.2019 tarihinde ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verildiği varsayıldığında; sigortalı sayısını arttıracak mahiyette olan ve yasal süresi dışında verilen söz konusu belgedeki/beyannamedeki 1 sigortalının dikkate alınmaması nedeniyle 2019/Ocak ayı için destekten yararlanamayacaktır.

Örnek 37: 34 nolu örnekteki 2019/Ocak ayına ilişkin iptal aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 2.3.2020 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki sigortalılar en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile karşılaştırma yapılmasında dikkate alınmayacaktır,

Örnek 38: 35 nolu örnekteki 2018/Temmuz ayına ilişkin iptal aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 28.2.2019 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki sigortalılar en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

3- 2019 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ/ EDİLECEK OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

3.1. Kapsama Giren Sigortalılar

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24,28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 nolu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 39: 2019 yılı Ocak ayında;

(1) nolu belge türünden 5 sigortalı

(2) nolu belge türünden 3 sigortalı

(13) nolu belge türünden 2 sigortalı

(23) nolu belge türünden 2 sigortalı

bildirildiği varsayıldığında, 2019 yılı Ocak ayında (1) ve (13) nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.

3.2. Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2019 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 2.3.2020 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2019 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır

2019 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2018 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2018 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayılan esas alınacaktır. Dolayısıyla, 2019 yılında tescil edilen işyerlerinde 102 TL (0510 ve 0520 işkolu kodlu ve 4, 5, 35, 36 ve 55 nolu belge türleri işyerlerinde yer altında çalıştırılan sigortalılar için 271 TL), 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL ve altında günlük sigorta primine esas kazanç bildirilmiş olunması şartı aranmadan prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır

Örnek 40: 2019/Ocak ayında bildirilen sigortalılar:

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

gün sayıları

Toplam

SPEK

tutarı TL

Günlük

SPEK

tutarı TL

Bazı

alınacak

günlük

SPEK

tutarı TL

Uygulamada

Baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(a) 1 30 2700 90 Yok 30
(b) 1 30 3000 100 Yok 30
(c) 1 30 3600 120 Yok 30
(d) 1 30 3900 130 Yok 30
(e) 2 30 4500 150 Yok
(f) 2 30 4800 160 Yok
(g) 24 30 5100 170 Yok 30
(h) 35 30 6000 200 Yok 30
            180 gün

2019/Ocak ayı için baz alınacak günlük prime esas kazanç tutarı olmadığından, uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan 1 numaralı belge türü ile bildirilen a, b, c, d sigortalıları ile 24 ve 35 nolu belge türü ile bildirilen g ve h sigortalılarına ilişkin yapılan bildirimlerden dolayı işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 180 gün olarak tespit edilecektir.

3.3. Günlük Asgari Ücret Destek Tutarının Hesaplanması

2019 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerleri ile 2018 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2018 yılının en son bildirim yapılan ayından 2018 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri (2018 yılının en son bildirim yapılan ayından sonraki döneme karşılık gelen 2019 yılındaki dönemler) bakımından 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalamasının alınması söz konusu olmadığından, asgari ücret desteğine esas günlük tutar belirlenirken, desteğe esas ayda uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısı dikkate alınacaktır.

Toplam sigortalı sayısının tespitinde, gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42,43, 44, 45,46, 48,49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Yine, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

Toplam sigortalı sayısının tespitine esas olan ayda/dönemde düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer atmakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır

Toplam sigortalı sayısının tespitine esas ayda/dönemde düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olması halinde, bu sigortalı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Buna göre, 2019 yılının destek verilecek ilgili ayında/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısı beşyüz’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL destek sağlanacaktır.

Örnek 41: (B) işvereni tarafından 2019/Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalı sayısının 500 olması durumunda asgari ücret destek tutarı, 2019/Ocak ayında verilen aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,36 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek 42: Örnek 41’deki (B) işvereni tarafından 2019 yılı Şubat ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalı sayısının 495 olması durumunda asgari ücret destek tutarından yararlanılmaya devam edilecek ve asgari ücret destek tutarı 2019/Şubat ayında verilen aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 5,00 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.

3.4. Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

3.4.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

Destekten yararlanılabilmesi için 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki/beyannamelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerindeki/beyannamelerindeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Örnek 43: 2019/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2019/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden

15 sigortalı için yasal süresinde asıl ile 300 gün

5 sigortalı için yasal süresinde iptal ile 100 gün

3 sigortalı için yasal süresinde ek ile 90 gün

Prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği varsayıldığında; 300-100+90= 290 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

3.4.1.1. Yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki ek aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Örnek 44: 43 nolu örnekte sigortalı için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 60 gün prim ödeme gün sayısı bildirildiği varsayıldığında; yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacağından,

300-100+90=290 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır, (Yasal süresi dışında verilen 60 günlük ek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki gün sayısı hesaplamada dikkate alınmayacaktır,)

Örnek 45: 2019 yılı Şubat ayında 4 sigortalı için 120 gün bildirim yapılmıştır.

25.4.2019 tarihinde ilave 2 sigortalı için 60 gün ek prim hizmet belgesi verilmiştir

27.6.2019 tarihinde 2 sigortalı için 40 gün iptal aylık prim hizmet belgesi verilmiştir.

Bu bilgilere göre 25.4.2019 tarihindeki yasal süre dışında verilen ek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki gün sayıları destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık 27,6.2019 tarihinde yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prim ödeme gün sayılarında azalış meydana geldiğinden ve dolayısıyla destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı azalacağından, 500’den az sigortalı çalıştıran işyerinin 2019 yılı Şubat ayı için fazladan yararlandığı 40×5=200 TL tutarındaki asgari ücret desteği iptalden kaynaklanan ve işverene iade edilecek olan sigorta primi tutarından az olacağından destekten yararlanmaya devam edilecek olup 200 TL ise Türkiye İş Kurumuna iade edilecektir.

3.4.1.2. 2019 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve sigortalı sayısını arttıracak mahiyetteki ek aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve sigortalı sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Örnek 46: 43 nolu örnekte 2 sigortalının yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirildiği varsayıldığında 13 sigortalı destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Ek belgedeki/beyannamedeki 2 sigortalı belgenin/beyannamenin süresi dışında verilmesi nedeniyle dikkate alınmayacaktır.

Örnek 47: 43 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalı sayısı azalacağından 13-2=11 sigortalı destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır,

Ancak, her halükarda 2019 yılına ilişkin yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 2.3.2020 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 48: (A) işvereni tarafından 5 sigortalı için 2019/Şubat ayına ait yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin işleme alınma tarihinin 2.3.2020 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki/beyannamelerdeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Diğer taraftan, 2019 yılına ilişkin yasal süresi dışında verilen iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalı sayısının beşyüz’ün altına düşmesi durumunda verilecek günlük destek tutarının değişeceğinden, söz konusu iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin ivedilikle Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına görev olarak verilmesi sağlanarak, yapılacak inceleme sonucu işleme alınacaktır.

3.4.1.3. Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin/beyannamelerin yasal süresinde verilmediği aylar/dönemler için destekten yararlanılamayacaktır.

Örnek 49: 2019/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 25.2.2019 tarihine kadar verilmediği ancak diğer aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verildiği varsayıldığında, yalnızca yasal süresinde verilmeyen 2019/Ocak ayından dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

3.4.2. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinden veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinden Kaynaklanan Sigorta Primlerinin Yasal Süresinde Ödenmesi

2019 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerleri ile 2018 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2018 yılının en son bildirim yapılan ayından 2018 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri (2018 yılının en son bildirim yapılan ayından sonraki döneme karşılık gelen 2019 yılındaki dönemler) için söz konusu destekten yararlanılması bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesinin yanı sıra tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 2019 yılına ilişkin olduğu ayı/dönemi takip eden ayda ödenmesi gereken son tarihe kadar sigorta primlerinin ödenmemiş olması halinde destekten yararlanılması mümkün olmayacaktır.

Örnek 50: 2019/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan sigorta priminin takip eden ayın sonuna kadar ödenmiş olduğu varsayıldığında destekten yararlanılması mümkün olacaktır.

3.4.3. Destekten Yararlanılabilmesi İçin Kuruma Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması veya Söz Konusu Borcun 6183 Sayılı Kanunun 48. Maddesine Göre Taksitlendirmiş Olması

Destekten yararlanılabilmesi için 2019 yılında Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Bu bakımdan. Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenler, borç ödenmediği sürece veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmediği sürece destekten faydalanamayacaktır.

Diğer taraftan, Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenin söz konusu borcu ödemesi veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirmesi halinde, borcun ödendiği veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle yasal verilme süresi geçmemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere diğer koşulların sağlanması kaydıyla destekten yararlanması mümkün olacaktır.

Örnek 51: 2019/Ocak ayına ait sigorta priminin Şubat ayı sonuna kadar ödenmemiş ve 15.5.2019 tarihinde ödenmiş olması halinde vadesi geçmiş prim borcu olması nedeniyle 2019/Ocak-Şubat-Mart ayları için destekten yararlanılması mümkün olamayacak; buna karşın 2019/Nisan ayı aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere öngörülen diğer koşulların da sağlanması kaydıyla destekten yararlanılması mümkün olabilecektir.

Örnek 52: İşverenin Kuruma olan vadesi geçmiş borcunu 9.8.2019 tarihinde ödediği varsayıldığında, 9.8.2019 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2019/Temmuz ayı aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere öngörülen diğer koşullarında sağlanması kaydıyla destekten yararlanabilecektir,

Örnek 53: (A) işverenin (B) sigortalısına ait işe giriş bildirgesini yasal süresinde vermemesi nedeniyle uygulanan idari para cezasının 7.3.2019 tarihinde kendisine tebliğ olunduğu varsayıldığında, söz konusu idari para cezası borcunun 22.3.2019 tarihine kadar ödenmemesi halinde, kesinleşmiş olan idari para cezasının ödeneceği tarihe kadar destekten yararlanılması mümkün değildir.

Örnek 54: 53 nolu örnekteki idari para cezası borcunun 19.8.2019 tarihinde ödendiği varsayıldığında, 19.8.2019 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2019/Temmuz ayı aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere öngörülen diğer koşulların da sağlanması kaydıyla, destekten yararlanılabilecektir.

Destekten yararlanılan ayda Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunmayan işyeri işvereni tarafından destekten yararlanılan ay için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi veya belge türü/kanun türü değişikliği yapılması gibi nedenlerden dolayı destekten yararlanılan ay için geriye yönelik olarak 2.3.2020 tarihinden önce borç ortaya çıkması durumunda, söz konusu borç tahakkuk ettiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödenir veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirme yapılırsa bu burçtan dolayı borç tahakkuk edilen ay için asgari ücret desteği verilmez ancak diğer aylar için işverenin asgari ücret desteğinden yararlandırılması sağlanır. Borcun belirtilen tarihe kadar ödenmemesi halinde borcun ödendiği tarihe kadar yararlanılmış asgari ücret destekleri gecikme zammı ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

Örnek 55: A işyeri için 2019/Mart ayında 1 nolu belge türü ile bildirilen 5 sigortalı için destekten yararlanılmıştır. Ancak 5 sigortalıdan (a) sigortalısının prime esas kazancının 300 TL eksik bildirilmesi nedeniyle yasal süresi dışında verilen ek aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden dolayı 21.5.2019 tarihi itibariyle borç tahakkuk ettiği varsayıldığında; 1.7.2019 (30.6.2019 tarihi pazar gününe denk geldiğinden) tarihine kadar borcun ödenmesi veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmiş olması halinde, 2019/Mart ayı için asgari ücret desteği verilmez ve verilmiş olan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır ancak 2019/ Nisan, Mayıs aylan için işveren destekten yararlandırılır. Ancak borcun 30.09.2019 tarihinde Ödenmesi halinde 2019/Ağustos (Ağustos ayı dahil) ayına kadar yararlanılmış asgari ücret destekleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

Örnek 56: 53 nolu örnekteki işyerinin ek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan borcunu 23.9.2019 tarihinde ödediği varsayıldığında, 2019/Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için destekten yararlanamayacaktır, yararlanılmış destek tutarı olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır,

3.4.4. 2019 Yılı Ocak ila Aralık Ayları/Dönemleri İçin Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmemesi veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırmaması

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yada prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler 2019 Ocak (Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2019 Aralık aylan/dönemleri için destekten yararlanamayacağı gibi 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarında/dönemlerinde yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 57: (A) işverenin 2019 yılı Nisan ayında (B) sigortalısını Kuruma bildirmediğinin 17.9.2019 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2019 Ocak (Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2019 Aralık ayları/dönemleri için destekten yararlanamayacağı gibi 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarında/dönemlerinde yararlanılmış destek tutarı olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 58: A işverenine ait işyerinden 2019/Ocak ayında yapılan tüm bildirimlerin sahte olduğunun 23.8,2019 tarihinde tespit olunduğu varsayıldığında, yararlandırılmış olan destek tutarı Türkiye İş Kurumuna iade edilecek ve işverenin ödemiş olduğu sigorta primleri Kuruma irad kaydedilecektir.

Örnek 59: 4.2.2019 tarihinde tescil edilen işyerinde 5 adet sigortalı çalıştıran (A) işverenin 2019 yılı Nisan ayına ilişkin olarak (B) sigortalısını çalıştırmadığı halde Kuruma bildirdiğinin 17.10,2019 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2019/Şubat ayı ve takip eden aylar için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacak olup; ilgili ay/aylarda destekten yararlanılmış olması halinde, yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Örnek 60: 1.3.2019 tarihinde tescil edilen (A) işyeri işverenin 2019 yılı Mart ayında (B) sigortalısının prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiğinin 29.8,2019 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2019/Mart ayı ve takip eden aylar için aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacak olup; ilgili ay/aylarda destekten yararlanılmış olması halinde, yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

4- SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI

Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir,

4,1. 1.1.2019 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinde kayıtlı sigortalılardan günlük prime esas kazancı 102 TL ve altında, 0510, 0520 işkolu kodu ve 4, 5, 35, 36 ve 55 nolu belge türleri verilen işyerleri bakımından günlük prime esas kazancı 271 TL ve altında veya 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere, cari ayda gönderilen uzun vadeli sigorta kollarını içeren aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayıları ile karşılaştırılmak suretiyle bulunacak prim ödeme gün sayısının 3,36 veya 5,00 rakamı ile çarpılması suretiyle destekten yararlanılacak tutar bulunacaktır.

Örnek 61: 6. bölgede kurulu bulunan işyerinin 2018/Mart ayında bildirilen sigortalılar:

Sigortalı 2018 yılı

belge türü

2018 yılı

kanun

türü

2018 yılı

gün

sayıları

Toplam

SPEK

tutarı TL

Günlük

SPEK

Tutarı TL

Baz

alınacak

günlük

SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(a) 1 05510 30 2100 70 102 30
(b) 1 05510 30 2700 90 102 30
(c) 1 26332 30 3000 100 102 30
(d) 1 26322 30 6000 200 102
(f) 2 Yok 30 3120 104 102
(g) 24 4857 30 2400 80 102 30
Toplam             120 Gün

  1. bölgede kurulu bulunan işyerinin 2019/Mart ayında bildirilen sigortalılar:
Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

kanun türü

2019 yılı

gün sayıları

Toplam SPEK

tutarı TL

(a) 1 05510 30 2700
(b) 1 05510 30 3300
(d) 1 26322 30 6600
(f) 1 26322 30 3600
(ı) 1 26322 30 3000
(g) 24 26322 30 2700
Toplam     180  

Bu durumda; 2018/Mart ayında 26322 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 102 TL altında olan sigortalıların prim gün sayıları (30 gün) ile 05510 (60 gün) ve 4857 (30 gün) sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 102 TL altında olan sigortalıların gün sayıları toplamı (120 gün) üzerinden destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Dolayısıyla örneğimizdeki işyeri işverenine 2019 yılı Mart ayında bildirdiği uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılarının gün sayısı toplamı 180 gün olmasına rağmen, azami destek verilecek olan gün sayısı bir önceki yıldaki günlük prime esas kazanç tutarı 102 TL ve altında olanların toplam gün sayısını geçemeyeceğinden, 120 gün üzerinden asgari ücret desteği verilecektir.

Örnek 62: 2018 Nisan ayında (A) işyerinde çalıştırılanlara ilişkin işverenin destekten yararlanabileceği azami gün sayısının 150, 2019/Nisan ayında destekten yararlanılabilecek gün sayısının 120, dolayısıyla işverenin 2019/Nisan ayı için destekten yararlanılabilecek gün sayısının 120 olduğu ve aynı işyerinin 2019 yılı Mayıs ayı bildirimlerinin de aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında,

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

kanun türü

2019 yılı

gün sayıları

Toplam

SPEK

tutarı TL

Ödenecek

prim borcu

Teşvikler

Düşüldükten

sonra

ödenecek

prim borcu

(a) 1 05510 30 2.558,40 959,4 831,48
(b) 1 05510 30 2.800.00 1.050 910
(c) 1 05510 30 3.300,00 1.237,5 1.072,5
(d) 2 Yok 30 3.000,00 960 960
(e) 24 4857 30 2.558,40 959,4 434,93
Toplam     150   5.331,3 4.223,91

İşverenin teşvikler düşüldükten sonra ödeyeceği toplam sigorta primi tutarı 4.223,91TL olarak bulunacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının 500’ün altında olduğu varsayıldığında, işverene ödenecek destek tutarı 120×5,00=600 TL’dir. Bu durumda işverenin ödeyeceği prim tutarı 4.223,91-600=3.623,91 TL olacaktır.

Örnek 63: 2018 Haziran ayında (A) işyerinde çalıştırılanlara ilişkin belge ve kanun türü ile gün ve kazanç tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir

Sigortalı 2018 yılı

belge türü

2018 yılı

kanun türü

2018 yılı

gün sayıları

Toplam

SPEK

tutarı TL

Günlük

SPEK

tutarı TL

Baz

alınacak

günlük

SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(a) 1 05510 30 2100 70 102 30
(b) 1 05510 30 2700 90 102 30
(c) 1 05510 30 3000 100 102 30
(d) 1 15921 30 3060 102 102 30
Toplam             120 gün

Bu işyeri için 2019 yılının aynı ayı olan Haziran ayında çalıştırılan sigortalılara ilişkin tablonun aşağıdaki gibi gerçekleştiği varsayıldığında;

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

kanun türü

2019 yılı

gün sayıları

Toplam SPEK

tutarı TL

(a) 1 05510 30 2700
(b) 1 05510 30 2700
(c) 1 05510 30 3000
(e) 1 05510 30 3000
(f) 1 05510 30 3000
Toplam     150  

Bu durumda; 2018/Haziran ayında 15921 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 102 TL altında olan sigortalının prim gün sayısı (30 gün) ile 05510 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 102 TL altında olan sigortalıların gün sayıları (90 gün) toplamı (120 gün) üzerinden destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

2018 yılının aynı ayında 15921 Kanun türünden yararlanan sigortalının bilahare işten çıkmış olmasına rağmen, 2019/Haziran ayında hesaplanacak prim gün sayısının hesabında çıkan sigortalının gün sayısı da dikkate alınacaktır. Dolayısıyla 2019 yılının aynı ayında destekten yararlanılacak azami gün sayısı yine 120 gün olacaktır.

4,2. 1.1.2019 Tarihi ve Sonrasında Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

2019 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı teşvikler kapsamındaki kanun türü seçilerek gönderilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılan birlikte değerlendirilmek suretiyle destekten yararlanılmaya ilişkin bulunacak gün sayısının 3,36 veya 5,00 rakamı ile çarpılması suretiyle destekten yararlanılacak tutar bulunacaktır.

Örnek 64: 6. bölgede kurulu bulunan işyerinin 2019/Mart ayında bildirilen sigortalıların;

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

kanun türü

2019 yılı

gün sayılar

Toplam SPEK

tutarı TL

(a) 1 05510 30 2700
(b) 1 05510 30 3000
(d) 1 26322 30 3300
(f) 1 26322 30 3600
(ı) 1 26322 30 3900
(e) 1 Yok 30 2700
(g) 24 4857 30 3000
Toplam     210  

2019/Mart ayında işverene verilecek asgarî ücret destek tutarı 210 x 5,00= 1050 TL olacaktın

Örnek 65: (A) işvereninin 2019/Eylül ayında destekten yararlandığı tutarın 750 TL ve 2019/Ekim ayı bildirimlerinin aşağıdaki tablodaki gibi olduğu varsayıldığında;

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

kanun türü

2019 yılı

gün sayılar

Toplam SPEK

tutarı TL

Ödenecek

prim Tutarı

(a) 1 26322 30 2.558,40 0
(b) 1 26322 30 2.558,40 0
(c) 1 26322 30 2.558,40 0
(d) 1 26322 30 2.558,40 0
(e) 1 26322 30 3000 130,27
Toplam          

İşveren 26322 kanun türünden yararlandığı için ve asgari ücretin üstünde ücret ödediği 1 sigortalısı olduğu için ödeyeceği prim tutarı örnekte olduğu gibi 130,27 TL dir. Bu işveren 2019/Eylül ayı için toplam 750 TL destek alması gerekirken, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabileceğinden, 130,27 TL tutarında destek alacaktır.

  1. ALTİŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler için müstakil işyeri dosyası tescil edilmediğinden ve alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiklerinden, alt işvereni olan işyeri dosyalarında alt işverenlerin kendi çalıştırmış oldukları sigortalılarının asgari ücret desteğinden yararlanmaları için alt işverenlerin 7162 sayılı Kanunun uygulanacağı 1.1.2019-31.12.2019 döneminde faaliyetine devam ediyor veya faaliyete yeni başlayacak olması gerekmektedir.

Bu bakımdan, alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin, alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin; 1.1.2019 tarihinden önce yapılmış olması ve 2019 yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde bu genelgenin 2 numaralı bölümünde açıklanan usul ve esaslar, 1.1.2019 tarihinden sonra yapılmış/yapılacak olması halinde ise yine bu genelgenin “3- 2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanacaktır.

Bu kapsamda,

– Asgari ücret desteğinin hesaplanmasında, prim ödeme gün sayısının, toplam sigortalı sayısının, ortalama sigortalı sayısının, 2018 yılındaki uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının ve prime esas kazançların hesabı konusundaki bu genelgede belirtilen hususlar, asıl işveren ve her bir alt işveren yönüyle ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Örnek 66: 2018/Mart ayında (A) asıl işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2018 yılı

belge türü

2018 yılı

gün

sayıları

Toplam

SPEK

tutarı TL

Günlük

SPEK

tutarı TL

Baz

alınacak

günlük

SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(a) 1 30 2100 70 102 30
(b) 1 30 3000 100 102 30
(c) 1 30 3060 102 102 30
(d) 1 30 3600 120 102
(e) 2 30 2400 80 102
Toplam           90 gün

2018 Mart ayında (B) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2018 yılı

belge türü

2018 yılı

gün

sayıları

Toplam

SPEK

tutarı TL

Günlük

SPEK

tutarı TL

Baz

alınacak

günlük

SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(f) 2 30 3060 102 102
(g) 24 30 2700 90 102 30
Toplam           30 gün

2019 Mart ayında (A) asıl işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

gün sayıları

Toplam SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(k) 1 30 3000 30
(l) 1 30 3900 30
(m) 1 30 4200 30
(n) 1 30 6000 30
(o) 2 30 3300
Toplam       120 gün

2019 Mart ayında (B) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

gün sayıları

Toplam SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(y) 1 30 2700 30
(g) 1 30 3600 30
Toplam       60 gün

Bu durumda;

(A) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 90 gün olacaktır.

(B) alt işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 30 gün olacaktır.

Örnek 67: 01.01.2019 tarihinde tescil edilen (A) asıl işverenince 2019/Mart ayında bildirilen sigortalılar:

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

gün sayısı

Toplam

SPEK

Tutarı TL

Günlük

SPEK

tutarı TL

Baz

alınacak

günlük

SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(a) 1 30 4500 150 Yok 30
(b) 1 30 6000 200 Yok 30
(c) 1 30 7200 240 Yok 30
(d) 1 30 5400 180 Yok 30
(e) 2 30 2700 90 Yok
Toplam           120 gün

2019 Mart ayında (B) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

gün sayıları

Toplam

SPEK

tutarı TL

Günlük

SPEK

tutarı TL

Baz

alınacak

günlük

SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(f) 2 30 3900 130 Yok
(g) 24 30 4500 150 Yok 30
(h) 35 30 7200 240 Yok 30
Toplam           60 gün

2019 Mart ayında (C) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

gün sayıları

Toplam

SPEK

tutarı TL

Günlük

SPEK

tutarı TL

Baz

alınacak

günlük

SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(ı) 1 30 4200 140 Yok 30
(j) 24 30 4500 150 Yok 30
Toplam           60 gün

(A) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 120 gün,

(B) ve (C) alt işverenlerinin yararlanabileceği toplam gün sayısı 60’ar gün, olacaktır.

Örnek 68: (A) asıl işvereni ile (B) ve (C) alt işverenlerine ait bilgilerin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

  2018

Ocak/Kasım

Sigortalı

Sayısı

Bildirim

Yapılan

Ay Sayısı

Ortalama

Sigortalı

Sayısı

Günlük

Destek

Tutarı

2019/Ocak

Sigortalı

Sayısı

2019/Ocak

Desteğe

Esas Gün

Sayısı

2019/Ocak

Destek

Tutarı

A asıl

işveren

5020 10 502 3,36 TL 505 15.000 50.400,00 TL
B alt

işveren

2800 9 311 5,00 TL 320 9.500 47.500,00TL
C alt

işveren

3250 8 406 5,00 TL 410 12.200 61.000,00 TL

şeklinde olacaktır,

Örnek 69: 68 nolu örnekte (B) alt işvereni tarafından 2019/Ocak ayında çalıştırılan sigortalı sayısının 305 olduğu varsayıldığında; (B) alt işvereni 2019/Ocak ayı için destekten yararlanamayacak; buna karşın (A) asıl işvereni ve (C) alt işvereni destekten yararlanabilecektir.

Örnek 70: 1.1.2019 tarihinden sonra tescil edilmiş olan,

(A) asıl işvereni tarafından 2019 yılı Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalı sayısının 480,

(B) alt işvereni bildirimi yapılan sigortalı sayısının 510,

(C) alt işvereni tarafından bildirimi yapılan sigortalı sayısının 450 olduğu varsayıldığında;

(A) asıl işvereni ve (C) alt işvereni için 2019 yılı Ocak ayında esas alınacak günlük destek tutarı 5,00 TL, (B) alt işvereni için esas alınacak günlük destek tutarı ise 3,36 TL olacaktır.

Örnek 71: (A) asıl işvereni ile (B) ve (C) alt işverenlerince 2018 Ocak ita Kasım aylarında/dönemlerinde en az sigortalı bildirimi yapılan ayların/dönemlerin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

  En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Ay Sigortalı Sayısı
A asıl işveren 2018/Ağustos 30
B alt işveren 2018/Mayıs 22
C alt işveren 2018/Şubat 21

(A) asıl işvereni ile (B) ve (D) alt işverenlerince 2019 Ocak ayında yapılan bildirimlerin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

  2019/Ocak

Sigortalı Sayısı

Günlük Destek

Tutarı

2019/Ocak Desteğe

Esas Gün Sayısı

2019/Ocak

Destek Tutarı

A asıl işveren 32 5,00 TL 900 4.500 TL
B alt işveren 20
D alt işveren 10 5,00 TL 300 1.500 TL

Buna göre;

– (A) asıl işverenince 2019/Ocak ayında bildirilen sigortalı sayısı en az bildirim yapılan sigortalı sayısının (30) üstünde olduğundan 2019/Ocak ayında (A) asıl işvereni destekten yararlanacaktır.

– (B) alt işverenince 2019/Ocak ayında bildirilen sigortalı sayısı en az bildirim yapılan sigortalı sayısının (22) altında olduğundan 2019/Ocak ayında (B) alt işvereni destekten yararlanamayacaktır.

(D) alt işvereni 1.1.2019 tarihi itibariyle (A) asıl işverenine ait işyeri sicil numarasından tescil edildiğinden, günlük destek tutarının belirlenmesinde 2019/Ocak ayında bildirilen sigortalı sayısı baz alınacak ve “3- 2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanacaktır,

– (C) alt işvereninin 1.1.2019 tarihi itibariyle başka bir asıl işverene ait dosyadan veya kendi adına bir dosyadan tescil edilmesi halinde; “3- 2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanacaktır,

Diğer taraftan, “3-2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanan alt işverenin Kuruma borcunun bulunması halinde;

– Asıl işveren, “2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanıyorsa, ilgili alt işveren ile asıl işveren destekten yararlandırılmayacaktır.

– Asıl işveren “2-01.01.2019 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanıyorsa yalnızca ilgili alt işveren destekten yararlandırılmayacaktır.

Alt işverenler, yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin borçlardan sorumlu tutulabileceğinden, asıl işverenin veya diğer bir alt işverenin Kuruma borcu bulunmasına rağmen kendi alt işverenliğinden kaynaklanan borcu bulunmayan ve “2019 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslara göre destekten yararlanan alt işveren destekten yararlanmaya devam edecektir.

Asıl işveren ile alt işverenler bakımından destekten yararlanma usul ve esaslarının tespiti nin ayrı ayrı yapılması nedeniyle, alt işverenlerin çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının ya da bildirdiği sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde yalnızca ilgili alt işverenlerin destek tutarları geri alınacak, buna karşın asıl işverenin destek tutarı ise geri alınmayacaktır. Ancak asgari ücret desteğinin iptalinden dolayı alt işverene çıkacak borçlardan asıl işveren de müteselsilen sorumlu olacaktır. Bu konu hakkında daha öce yayımlanmış olan asgari ücret desteğine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile ilgili olarak bu genelgedeki hükümler dikkate alınacaktır.

Asıl işverenlerin alt işverenleriyle, alt işverenlerin ise birbirleriyle destekten yararlanmak için istihdamın kaydırılması şeklinde muvazaalı işlem yaptıklarının anlaşılması halinde bu işveren ve alt işverenler hakkında asgari ücret desteğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

  1. İHALE MAKAMLARINCA DESTEKTEN YARARLANAN İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 78. maddesinde “4734 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir” hükmü yer almaktadır.

Bu bakımdan, geçici 78. madde kapsamında destekten yararlanan işverenlerin yararlandıkları destek tutarlarının ihale makamlarınca hakedişlerinden kesilebilmesi için, söz konusu destek kapsamında yararlanılan tutar “İdarelerce e-borç sorgulama” ekranından görüntülenerek kesinti yapılacaktır.

  1. EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR

5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerce bu sigortalıların bildirimleri “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge’* ile yapılmakta olup işverenlerden ayrıca aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi alınmamaktadır.

1.1.2019 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrasına göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin geçici 78. maddesi uygulamasından yararlanmasında 2018 yılında beyan edilen prime esas günlük kazanç tutarının 102,00 TL ve altında olması koşuluyla destekten yararlandırılacaklardır.

– İlk defa 1.1.2019 ve sonrasında ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştırması nedeniyle ek 9. madde kapsamında müracaat eden işverenler hakkında vadesi geçmiş borcun bulunmaması ve cari ay prim borçlarının ödenme zorunluluğu bulunduğundan, bu genelgenin 3- 2019 Yılında Tescil Edilmiş/Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanılacaktır.

  1. ORTAK HÜKÜMLER

8.1. Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır.

Örnek 72: 1.1.2019 tarihînden önce tescil edilmiş olan bir işyerinin çalışanlarının tamamının destekten yararlanabilmesi amacıyla tüm sigortalılarını işten çıkartarak, işyerinin ilk defa faaliyete geçen bir işyeri gibi 2019 yılında yeniden tescil edilmiş olduğunun tespit edilmesi üzerine işyeri dosyası iptal edilerek önceki dosya ile birleştirilecek ve bu işyeri söz konusu destekten yararlandırılmayacaktır. Ayrıca, yeni kurulan bir işyeri gibi 2019 yılındaki yararlanmış olduğu tüm aylara ilişkin destek tutarlarının da gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsili gerekecektir.

8.2. Desteğe Esas Gün ve Kazançların Kapsamı

2018 ve 2019 yılının esas alınacak ilgili aylarında/dönemlerinde, prime esas kazanç miktarında ve prim ödeme gün sayısında değişikliğe neden olacak şekilde Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden, çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği, prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirildiğinin veya Kuruma bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının;

-Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde, tutanak tarihinin,

-Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihinin,

-Mahkeme ilamı ile karar verilmesi halinde, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihinin,

2018 yılı için özel ve kamu sektörü işyeri ayrımı yapılmaksızın 28.2.2019 tarihinden, 2019 yılı için 2.3.2020 tarihlerinden önce olmasına rağmen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihlerinin 2018 yılı için 28.2.2019, 2019 yılı için 2.3.2020 tarihinden sonra olması halinde prim belgelerindeki/beyannamelerindeki gün ve kazançlar dikkate alınmayacaktır.

Örnek 73: Toplu iş sözleşmesine tabi işyerindeki sigortalıların bildirimlerinin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

2018 yılı Nisan Ayı

Sigortalı 2018 yılı

belge türü

2018 yılı

gün sayıları

Toplam

SPEK

tutarı TL

Günlük

SPEK

tutarı TL

Baz alınacak

günlük

SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(a) 1 30 6000 200 203 30
(b) 1 30 6000 200 203 30
(c) 1 30 6000 200 203 30
(d) 1 30 4500 150 203 30
(e) 1 30 4500 150 203 30
Toplam           150 gün

2019 yılı Nisan Ayı

Sigortalı 2019 yılı

belge türü

2019 yılı

gün sayıları

Toplam SPEK

tutarı TL

Uygulamada

baz alınacak olan

sigortalıların

gün sayısı

(a) 1 30 7500 30
(b) 1 30 7500 30
(c) 1 30 7500 30
(d) 1 30 5700 30
(e) 1 30 5700 30
Toplam       150 gün

21.1.2019 tarihindeki Yüksek Hakem Kuruluna göre, yukarıdaki toplu iş sözleşmesine tabi işyerindeki işçilerin ücretlerine 2018 yılı için % 20 zam üzerinden toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmasına karar verilmiş olması durumunda; yeni toplu sözleşmeye göre 2018 yılı Nisan ayı tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.

2018 yılı Nisan Ayı

Sigortalı 2018 yılı

belge türü

2018 yılı

gün

sayıları

Toplam

SPEK

tutarı TL

Toplu İş

sözleşmesi

farkına

göre yeni

ücret(% 20)

Toplu iş

sözleşmesi

sonrası

günlük

SPEK

tutarı TL

Baz

alınacak

günlük

SPEK

tutarı

TL

Uygulamada

baz alınacak

olan

sigortalıların

gün sayısı

(a) 1 30 6000 7200 240 203 0
(b) 1 30 6000 7200 240 203 0
(c) 1 30 6000 7200 240 203 0
(d) 1 30 4500 5400 180 203 30
(e) 1 30 4500 5400 180 203 30
Toplam             60 gün

Buna göre, toplu iş sözleşmesi gereği oluşan fark ücretler ilişkin oldukları ayın prime esas kazancına dahil olduğundan, yeni duruma göre daha önce destekten yararlanılan (a), (b) ve (c) sigortalılarının, günlük prime esas kazanç tutarı 203 TL’nin üzerine çıktığından, bu sigortalıların gün sayıları 2019 yılı Nisan ayında destekten yararlanılacak tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır. Görüldüğü üzere toplu iş sözleşmesi yapılmadan önce 2019 yılı Nisan ayında destekten yararlanılacak gün sayısının hesabında 2018 yılının aynı ayındaki 150 gün esas alınırken toplu iş sözleşmesinden sonra bu sayı 60 güne düşmüştür.

52 numaralı örnekteki karara göre verilen belgelerin işleme alınma tarihinin 28.2.2019 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki gün ve kazanç tutarları asgari ücret destek hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 74: 2019 yılında tescil edilmiş bir işyerinde, 31.7.2019 tarihinde işten çıkartılan (A) sigortalısının Ankara İş Mahkemesinde açtığı dava sonucunda, 3.1.2020 tarihinde işe iadesine karar verilmiştir. Bu karara göre işe başlatılan (A) sigortalısı için işveren tarafından iş akdinin feshedildiği ayı takip eden 2019 yılı Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesine göre verilen ek/asıl belge/beyanname nedeniyle belirtilen aylar için asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için bu karara ilişkin düzenlenecek belgelerin/beyannamelerin 2.3.2020 tarihine kadar işleme alınması gerekmektedir.

8.3. Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılması

Bilindiği gibi işyerlerinin devredilmesi veya intikal etmesi durumunda işyerini devralan veya işyeri intikal eden işverenler adına yeni bir dosya açılmayıp mevcut işyeri dosyası üzerinden işyeri bildirgesi alınmak suretiyle işlemler yürütüldüğünden asgari ücret desteği uygulamasında, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Öte yandan adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine ve gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerektiğinden, işyeri tescili aşamasında sigorta primleri teşvik uygulamasında olduğu gibi “adres değişikliği” seçeneği işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılacaktır.

8.4. Asgari Ücret Desteğinin Sigorta Prim Borçlarına Mahsup Edilmesi

Bu genelgede belirlenen usul ve esaslara göre bulunacak asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 2.3.2020 tarihine kadar destekten yararlandığı işyerinden kaynaklı mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda alacaklı olduğu tutar, işverenin Kuruma olan diğer borçlarına (idari para cezası dahil) mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin onaltıncı fıkrası hükümleri dikkate alınacaktır.

8.5. Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Başvuru Yapılması Gereken Kurum

Kurum ve kuruluşların (işyerlerinin) 5018 sayılı Kanunun eki I sayılı cetvele (genel bütçe kapsamındaki kuruluşlar içine) girip girmediği Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, ihale makamlarının destek tutarına ilişkin hakedişlerden yaptıkları kesintilerin işsizlik Sigortası Fonuna aktarılıp aktarılmayacağı, aktarılacaksa her ay mı yoksa yıl sonunda mı İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılacağı gibi hususlardaki sorularına ilişkin başvuru mercii Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; ihaleyi yapan kuruluşların 4734 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler kapsamına girip girmedikleri, yapmış oldukları ihalelerin 6661 sayılı Kanunda belirtilen “sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü hizmet alımı” kapsamına girip girmedikleri gibi hususlardaki sorularına ilişkin başvuru mercii ise Kamu İhale Kurumu olduğundan belirtilen hususlarda ilgili kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir.

8.6. 4447 sayılı Kanunun geçici 17, 19 ve 20. Maddesinde Öngörülen Teşviklerden Yararlanılması Durumunda Asgari Ücret Desteğinin Hesaplanması

Bilindiği üzere, 9.2.2017 tarihli, 29974 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. madde eklenerek işverenlere destek sağlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu geçici maddede, “Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.”

hükmü yer almaktadır.

Yine, 4447 sayılı Kanuna 7103 sayılı Kanunla eklenen geçici 19. Maddede,

“Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.”

  1. Maddede ise; “Bu madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz”

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 17, 19 ve 20. Maddesinde öngörülen teşviklerden yararlanan sigortalılar için söz konusu teşviklerden yararlanılan aylarda asgari ücret desteğinden faydalanılamayacaktır.

Ancak, 1.1.2019 tarihinden önce tescil edilmiş işyerleri bakımından 2018 yılının aynı ayında geçici 17, 19 ve 20. Maddesinde öngörülen teşviklerden bildirilen sigortalılar bulunması halinde söz konusu sigortalılar asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesabında dikkate alınacaktır.

Örnek 75: (C) işvereni tarafından 2018 yılı Ocak ile 2019/Ocak ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

Kanun Türü 2018/Ocak 2019/Ocak
  Kişi Gün Kişi Gün
Kanunsuz
5510 10 500
6111 10 300 20 600
17103 40 700 10 300

İşverenin 2019/Ocak ayında desteğe esas gün sayısı hesaplanırken 2018/Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere 2019/Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayılan esas alınacaktır.

Bu durumda her ne kadar 2018/Ocak ayında 17103 kanun numarası ile bildirilen sigortalılar asgari ücret desteğinde faydalanamasalar da desteğe esas gün sayısının hesaplanmasında söz konusu sigortalılar da dikkate alınacak olup; 2019/Ocak ayındaki asgari ücret desteğine esas gün sayısı 700+300=1000 günü geçmeyecektir.

2019/Ocak ayında bildirilen sigortalılardan 17103 kanun numarası ile bildirilen sigortalılar asgari ücret desteğinden faydalanılamayacağından, 2019/Ocak ayında 5510 ve 6111 sayılı kanun türü ile bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısı 500+600=1100 gün 2018/Ocak ayında bildirilen 1000 günden fazla olduğundan, 2019/Ocak ayında destekten yararlanılacak gün sayısı 1000 olacaktır.

Bu durumda 2018/Ocak ila Kasım aylarında bildirilen ortalama sigortalı sayısı 500Tün altında olan söz konusu işverene verilecek destek tutarı 1000 x 5,00 = 5.000,00 TL din Söz konusu işverenin 2019/Ocak ayında 6111 kanun türlü belge için ödeyeceği prim tutarının 4.500,00 TL, 17103 kanun türlü belge için ödeyeceği prim tutarının ise 2.000,00 TL olduğu varsayıldığında, işverenin 5.000,00 TL tutarındaki desteğinin 4.500,00 TL si işveren borcundan mahsup edilecek, 17103 kanun türlü belge için ödeyeceği 2.000,00 TL prim tutarı için ise herhangi bir mahsup işlemi yapılmayacaktır.

8.7. Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmak İçin Başvuru Şartı

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 78. maddesinde öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup: genelgede belirtilen şartları taşıyan işverenlerimiz Kanun hükümlerinden yararlanacaktır,

  1. YARARLANILAN DESTEK TUTARLARININ TÜRKİYE İŞ KURUMUNDANTAHSİLİNE İLİŞKİNUSUL VE ESASLAR

İşverenlerin yararlanmış olduğu destek tutarlarının Türkiye İş Kurumundan tahsiline ilişkin usul ve esaslar Strateji Geliştirme Başkanlığınca yerine getirilecektir.

Asgari ücret destek tutarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından toplanan işsizlik sigortası prim gelirinden fazla olması durumunda, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak olan tutar mahsuplaşma işleminin yapıldığı tarihten 1 (bir) iş günü sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılır ayrıca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak olan tutar aktarım yapılacak tarihten en az 5 (beş) iş günü öncesinden Türkiye İş Kurumuna yazı ile bildirilir.