2018/11596 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

15 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30422

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11596

Ekli “Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 24/11/2017 tarihli ve 4057 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1- 2/7/1998 tarih ve 98/11402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 6- 15/7/2016 tarihinde yaşanan darbe girişimine müdahale görevi kapsamında yaralanan ortaklardan, kendilerine 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca nakdi tazminat ödenen ancak bu Tüzüğün 25 inci maddesinde yer alan şartlar gerçekleşmediği için maluliyet yardımı yapılamayanlara bir defaya mahsus olmak üzere 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ödenmiş olan nakdi tazminatın 1/5’i oranında maluliyet yardımı yapılır.”

MADDE 2- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın