tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24 Eylül 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31254

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Salgın hastalık, doğal afet ve bunlarla sınırlı olmaksızın aşırı ifa güçlüğü ortaya çıkaran diğer mücbir sebeplerin olması veya kuvvetle muhtemel olması durumunda asbest söküm uzmanlığı eğitim programının uygulanma şekline karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSGÜM internet sitesi üzerinden duyurulur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/6/2013 28692