Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar

21 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29925

Maliye Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı 9,50
     b) Beyanname 9,50
     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 94,00
4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 63,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 –  
(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)  
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen  
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti  
kimlik kartı 16,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00
7 – Aile cüzdanları 86,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 117,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00
11 – Motorlu araç trafik belgesi 117,00
12 – Motorlu araç tescil belgesi 88,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 85,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,50
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanununa eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 9,00 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan “Nüfus Cüzdanları”, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın