Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31699

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yılın Ocak ayı başı itibarıyla arttırılmak üzere Bakanlık internet sayfasından ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü” ibareleri “Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü” olarak değiştirilmiş;  aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlık Müsteşarlık Makamından alınacak olur neticesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/5/2018 30411
Bu Yazıyı Paylaşın