altinoz.com.tr

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

06 Kasım 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30587

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

MADDE 1- 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yedi” ibaresi “altı” şeklinde; (j) bendinde yer alan “Onyedi” ibaresi “Onbeş” şeklinde; (h) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Bölümler raportörü: Başvuruların esasına ve gerektiğinde kabul edilebilirliğine ilişkin karar taslaklarını başraportörün gözetiminde hazırlamak, gerekli yazışma ve sunumları yapmakla görevli raportörleri,

r) Komisyonlar raportörü: Başvuruların kabul edilebilirliğine ve gerektiğinde esasına ilişkin karar taslaklarım başraportörün gözetiminde hazırlamak, gerekli yazışma ve sunumları yapmakla görevlendirilen raportörleri,”

MADDE 2- İçtüzüğün 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanı,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3- İçtüzüğün 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- İçtüzüğün 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- İçtüzüğün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bölüm toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde Bölüm Başkanı Bölüm içinden, bunun mümkün olmaması hâlinde Bölüm Başkanının önerisi üzerine Başkan diğer Bölümden toplantılara katılmayan üyeleri dönüşümlü olarak sırayla toplantıya katılmakla görevlendirir.”

MADDE 6- İçtüzüğün 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Komisyonlar, kabul edilemezlik kararı verilen başvurularda gizlilik taleplerini karara bağlamazlar.”

MADDE 7- İçtüzüğün 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- İçtüzüğün 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“MADDE 59- (1) Başvurular, İçtüzük ekinde (EK-1) örneği bulunan ve Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu kullanılarak resmî dilde yapılır.

(2) Başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Başvurucunun T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, mesleği ve adresi, varsa telefon numaralan ve elektronik posta adresi.

b) Başvurucunun tüzel kişi olması hâlinde; Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, unvanı, adresi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik

Tamamı için tıklayınız.