7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

31 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31706 (Mükerrer)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Kanun No. 7344         Kabul Tarihi: 17/12/2021

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

Gider

MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine

1.728.401.621.000 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 155.249.695.000 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 10.238.553.000 Türk Lirası,

ödenek verilmiştir.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın