7062 Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

12 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30268

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Kanun No. 7062                                              Kabul Tarihi: 30/11/2017

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Yüksek Seçim Kurulunun kuruluşu, teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,

b) Başkan vekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkan vekilini,

c) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,

ç) Üye: Yüksek Seçim Kurulu üyesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Bağımsızlığı, Oluşumu ve Görevleri Kurulun bağımsızlığı ve tarafsızlığı

MADDE 3- (1) Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurula emir ve talimat veremez.

Kurulun oluşumu

MADDE 4- (1) Kurul, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla seçilir.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın