6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

16 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31691

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 36,20 (yüzde otuzaltı virgül yirmi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı 615
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı 615
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı 3.108
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 62.281
3.108
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı 311.425
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 615
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı 311.425
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları 15.571.450
1.557.139
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları 15.566
311.425
31.136
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları 311.425
31.136
3.108
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı 31.136
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı (a) bendi 31.136
(b) bendi 622.853
(c) bendi 15.568
311.426
(ç) bendi 15.566
(d) bendi 155.712
(e) bendi 155.712
(f) bendi 77.851
(g) bendi 15.566
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları 15.566
155.712
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 311.425
15.566
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı 77.851
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 615
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 3.108 – 115.712
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 77.851-311.429.139

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın