4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30404

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 25/12/2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanan garanti ve ikraz ücretleri bakımından da geçerlidir.

(2) Müsteşarlık ile garanti protokolü veya ikraz anlaşması imzalamış olan kuruluşların bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Müsteşarlığa yazılı olarak başvuruda bulunmaması halinde, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce imzalanan garanti protokolü ve ikraz anlaşmalarında yer alan, kuruluşların proje koordinasyon birimi ile kullanım ve geri ödeme bildirimlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde dış finansman sağlanmasına ilişkin yeni taleplerinde garanti veya ikraz ücretinin yürürlükteki mevzuatta belirlenen en yüksek seviye üzerinden uygulanacağına dair hükümler ilgili protokol veya anlaşmaların imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış sayılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/12/2014 29216
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/11/2016

29897

Bu Yazıyı Paylaşın