2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)

27 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29606

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (k) bendinde belirtilen idari para cezası miktarının, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (457) ile tespit ve ilan edilen 2015 yılı yeniden değerleme oranı olan % 5,58’e göre güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (k) bendi ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

2016 için belirlenen para cezaları

MADDE 3 – (1) 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezaları, 1/1/2016 tarihinden itibaren Ek-1’de yer alan miktarlarda uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Ek-1

1/1/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı
Kanun ile değişik 20 nci
maddesinin
Kanundaki ceza miktarı 1/1/2016 – 31/12/2016
tarihleri arasında
uygulanacak ceza
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları 20.000 TL100.000 TL 40.913 TL204.584 TL
Bu Yazıyı Paylaşın