2018/11892 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar

22 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30456

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11892

Ekli “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 17/5/2018 tarihli ve 13749 sayılı yazısı üzerine, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK TİCARİ ALACAK SİGORTASI SUNULMASINI İÇEREN DEVLET DESTEKLİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİNE DAİR KARAR

Ticari alacak sigortasına ilişkin Devlet destekli sistem

MADDE 1- (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla oluşturulacak olan Devlet destekli sisteme ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı (Müsteşarlık) tarafından, sistem kapsamında sunulacak sigorta ürününe ilişkin tarife ve talimatlar ise Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir.

Sistemin kapsamı

MADDE 2- (1) Sistem kapsamında ticari alacak sigortası ürünü sunulacak olan KOBİ’lerin seçimine ilişkin kriterler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) görüşü dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

Reasürans koruması

MADDE 3- (1) Sistemin işletilmesini teminen, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen sigorta veya reasürans şirketinin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı toplam teminat tutarının, görev alanı içerisinde sağlaması gereken teminat tutarının altında kalması durumunda, eksik kalan kısım uygun bir bedel karşılığında Devlet tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın