2018/11855 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

22 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30456

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11855

Ekli “2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 15/5/2018 tarihli ve 1491365 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2018 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Birlikte üretim yapılmasının desteklenmesi

MADDE 5/A- (1) 81 ilde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek köy veya 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında mahalleye dönüşen köy yerleşimlerinden en fazla 300 yerleşimde olmak üzere, birlikte üretime yönelik sözleşmeli üretim yapanlara sözleşmeye esas ürünlerine bu Karar kapsamındaki mazot ve gübre, yurt içi sertifikalı tohum kullanımı, yurtiçi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanımı, havza bazlı fark ödemesi, yem bitkileri üretimi, çiğ süt, buzağı/malak/manda, anaç koyun-keçi desteğine ilave %30 oranında ayrıca destek ödenir.

(2) İlave desteklemeden yararlanabilmek için, sözleşmeye esas tarımsal faaliyetlerinde üreticilerin, aynı konuda faaliyette bulunmak üzere birlikte üretim yapılacağına dair Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile sözleşme yapmaları ve sözleşmeye taraf üreticilerin Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları gerekir.

(3) Birlikte üretime yönelik usul ve esaslar ile tip sözleşmeler Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın