2018/11331 Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar

03 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30321

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11331

Bazı illerimizde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığının) 31/1/2018 tarihli ve 3101 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1/2/2018 TARİHLİ VE 2018/11331 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Hatay ve Kilis illerinde (ilçeler dâhil) faaliyet göstermekte olup anılan illerde (ilçeler dâhil) 20/1/2018-30/4/2018 tarihleri arasında yaşanan terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (Bakanlık) diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Hasar tespit komisyonları

MADDE 2- (1) İl hasar tespit komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında Bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğü koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü, defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşur.

(2) İlçe hasar tespit komisyonu; kaymakam veya görevlendireceği vekilinin başkanlığında Bakanlık ilçe müdürü, Bakanlık ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel, mal müdürü, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisi ile ilgili muhtarlardan oluşur.

(3) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Komisyon başkanı, gerektiği hallerde konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini oy hakları olmaksızın komisyon toplantılarına çağırabilir.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 3- (1) 1 inci madde kapsamındaki gerçek ve tüzel kişilerden ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az %30 oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek veya tüzel kişilerin, Banka ve TKK tarafından kullandırılan ve hasar tespit komisyonu kararı tarihi itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

(2) 20/1/2018 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine kadar olan sürede Banka ve TKK tarafından tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları ise bu Kararın yayım tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

(3) Bu Kararın yayımı tarihinden sonraki dönemde Banka ve TKK tarafından tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları ise hasar tespit komisyonu kararı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

Müracaat süresi

MADDE 4- (1) Hasar tespit komisyonu kararı tarihi itibarıyla borçları vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde bulunan veya tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan 1 inci madde kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler, hasar tespit komisyonu kararı tarihinden itibaren iki ay içerisinde; kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte hasar tespit komisyonu kararı tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde dolacak olan gerçek veya tüzel kişiler ise vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren iki ay içerisinde Banka veya TKK’ya yazılı olarak müracaat ederler.

Diğer hükümler

MADDE 5- (1) Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi müddetince kredi borcunun vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren faiz uygulanmaz.

(2) Hasar tespit komisyonu kararı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibarıyla ertelemeye konu olacak tasfiye olunacak alacaklar hesabında kayıtlı tarımsal kredi borçlarına da erteleme dönemi müddetince faiz uygulanmaz.

(3) Bu Kararın yayımı tarihini takip eden aym birinci işgünü itibarıyla ertelemeye konu olacak tasfiye olunacak alacaklar hesabında kayıtlı tarımsal kredi borçlarına da erteleme dönemi boyunca faiz uygulanmaz.

(4) Banka ve TKK’nm bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, Banka tarafından uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı ile bu Kararda belirlenen faiz oranı arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.

(5) Banka ve TKK, birinci yıl için bu Karar kapsamında faizsiz erteleme yapmak kaydıyla, kendi uygulamaları çerçevesinde üreticilere birden fazla taksit belirleyebilirler. Bu fıkra kapsamında yapılandırılan krediler birinci yılın sonunda gelir kaybı uygulaması dışında kalır.

(6) Banka ve TKK, bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Banka ve TKK’nm, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben ödemeler, Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(7) Bu Karar kapsamında, il veya ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS’ye ve Bakanlık diğer kayıt sistemlerine göre oluşturulacak icmallerin onaylı birer sureti Banka ve TKK’ya gönderilir. Erteleme işlemleri bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilir.

(8) Ertelenen krediler nedeniyle; hasar tespit komisyonu kararı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

(9) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(10) Bu Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile ilgili yıl Bakanlar Kurulu kararlarının “Gelir Kayıplarının Tespiti”ne ilişkin hükümleri esas alınır.

(11) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Banka ve TKK’nm tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 20/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın