11/9/2017 Tarihli ve 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 54)

31 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30521

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 54

11/9/2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/8/2018 TARİHLİ VE 54 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1 – 11/9/2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tasarım tescil belgesi” ibaresinden önce gelmek üzere “(Ar-Ge faaliyetleri neticesinde alınan)” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ve ilgili mevzuat kapsamında aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi haklardan” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Kararın 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tasarım” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Kararın 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Mükellefler, kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla, bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak istisnadan yararlanabilirler.”

MADDE 4 – Bu Kararın;

a) 1 ve 2 nci maddeleri Kararın yayımı tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde; Kararın yayımı tarihinden önce başlatılmış projelerde ise 30/06/2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü maddesi yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın